Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Logo Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky, spoluorganizátora seminára Aktivity v kartografii

Cieľom seminára Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín. Seminár sa uskutoční v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava) v piatok 24. novembra 2023. Program je zverejnený. Prihlasovanie účastníkov beží do 15. novembra.

Organizátormi seminára sú SvF STU Bratislava, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR) a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (GgÚ SAV Bratislava). Mediálnym partnerom je združenie Geokomunita. Odbornými garantami sú Ing. Róbert Fencík, PhD. zo SvF STU Bratislava a Ing. Daniel Szatmári, PhD. z GgÚ SAV Bratislava.

Termíny

Prihlásenie abstraktov: 30.7.2023 05.10.2023
Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.8.2023 15.10.2023
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 15.10.2023
Prihlásenie účastníkov: 15.11.2023
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2023
Dátum konania seminára: 24.11.2023

Program

08:30 registrácia účastníkov
09:00 otvorenie seminára Aktivity v kartografii

1. blok referátov (09:00 – 10:30)

 • Miroslav Kožuch, Róbert Fencík: Aktivity Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky počas 30 rokov svojho pôsobenia
 • Lucia Vanišová, Patrícia Gurová: Územná príprava pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
 • Dušan Fičor: Spojené kráľovstvo – učebnicový príklad zložitosti štandardizácie geografického názvu
 • Dušan Frýbert, Alexandra Benová: Mapové znaky pre vegetáciu na mapách tretieho vojenského mapovania Habsburskej monarchie a Základnej mape ČSSR – ich komparácia a mapovo-jazyková analýza
 • Viktor Chabaniuk, Oleksandr Dyshlyk: Crosscutting cartographies: Language paradigm in past, now and in future (Prierezové kartografie: Jazyková paradigma v minulosti, súčasnosti a budúcnosti)

10:30 – 11:00 prestávka

2. blok referátov (11:00 – 12:30)

 • Tomáš Goga, Šimon Opravil: Hodnotenie zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy na Slovensku v rokoch 2004-2023
 • Monika Kopecká, Daniel Szatmári, Šimon Opravil: Vizualizácia dynamiky urbanizácie na príklade Bratislavy a Bukurešti
 • Hana Bobáľová, Alexandra Benová, Miroslav Kožuch: Objektová klasifikácia mestskej zelene zo snímok Sentinel-2 na príklade šiestich stredoeurópskych miest
 • Vladimír Hutár, Michal Sviček, Kristína Buchová a kol.: 6. etapa prieskumu a monitoringu krajinnej pokrývky/využitia krajiny na Slovensku v rámci celoeurópskeho prieskumu LUCAS
 • Miloš Rusnák, Ján Sládek, Ján Kaňuk: Using point clouds for detection of channel bathymetry by refraction correction (Použitie mračien bodov na detekciu batymetrie kanála pomocou korekcie lomu)
 • Marko Paško: 50 odtieňov (sivej) alebo rozšírené možnosti ďalšieho spracovania a interpretácie mračien bodov z laserového skenovania

12:30 – 13:30 obed

3. blok referátov (13:30 – 14:45)

 • Vít Voženílek, Alena Vondráková, Jakub Koníček: Aktivity olomoucké kartografie v geolingvistickém a literárním výzkumu (Aktivity olomouckej kartografie v geolingvistickom a literárnom výskume)
 • Milan Paprčka: Rozšírená realita nad papierovou mapou
 • Šárka Horáčková, Tibor Lieskovský, Jozef Bátora, Adam Rusinko: Hidden in hills: Utilizing LiDAR and historical maps to detect potential burial mounds in lower Hron river catchment (Skryté v kopcoch: Využitie LiDAR a historických máp na detekciu potenciálnych mohýl v povodí dolného Hrona)
 • Pavol Krajčovič: Tochtersiedlung: Problematika osídlenia nemecky hovoriacich drevorubačov na území Považského Inovca
 • Leonid Rudenko, Alla Bochkovska, Kateryna Polyvach, Viktor Chabaniuk: Interactive atlas mapping of Ukraine’s population and its natural and cultural heritage (Interaktívny atlas mapujúci obyvateľstvo Ukrajiny a jej prírodného a kultúrneho dedičstva)

14:45 – 15:00 diskusia a záver seminára Aktivity v kartografii

Plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti SR (15:00 – 16:00)

Organizačné pokyny

Účastnícky poplatok:

 • člen KS SR – 35 eur
 • autor príspevku (jeden z kolektívu autorov) – 35 eur
 • nečlen KS SR – 45 eur
 • študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu) – 10 eur
 • čestní členovia KS SR, dôchodcovia – 5 eur

V účastníckom poplatku je zahrnuté: náklady na organizovanie seminára, občerstvenie počas rokovania, vydanie tlačeného zborníka abstraktov.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, ubytovanie, obed.

Ubytovanie: Účastníci seminára si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Obed: Účastníci si môžu objednať obed v cene 7 eur v rámci registrácie na seminár. Úhradu prosíme vykonať súčasne s vložným za seminár.

Platby:

  • bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
   • Názov účtu: KS SR
   • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
   • BIC: FIOZSKBAXXX
   • variabilný symbol 202322
   • doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
   • PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010
  • pri registrácii v hotovosti

Registrácia: formulár pre účastníkov

Publikovanie príspevkov

Autori sa môžu zúčastniť seminára Aktivity v kartografii formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo formou článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Abstrakt príspevku v predpísanej šablóne (na stiahnutie) prosíme poslať e-mailom najneskôr do 20. októbra 2023 kontaktnej osobe. Príspevok bude na seminári prezentovaný formou prednášky.

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy (pokyny na spracovanie). Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne najneskôr do 15.10.2023 na kartografickelisty(zavinac)gmail.com.

Kontaktná osoba

Ing. Róbert Fencík, PhD.
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421-2-32888325
E-mail: robert.fencik(zavinac)stuba.sk

Pridaj komentár