Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Geografické príspevky na eŠVK PriF UK 2023

Logo Študentskej vedeckej konferencii Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 2023

V stredu 26. apríla 2023 z dôvodu rozsiahlych rekonštrukčných prác naprieč celou budovou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) prebiehala Študentská vedecká konferencia online formou (eŠVK) v 6 sekciách: biologická, chemická, environmentálna, geografická, geologická a didaktická. Konferencia bola určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.). Mohli sa jej aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Kto získal ocenenie za najlepší príspevok z oblasti geografie v tomto roku?

V online miestnosti Geografia, ktorú viedli doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. (Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky) a doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD. (Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja), odznelo sedem prednášok. Medzi 88 prihlásenými postermi vo všetkých sekciách bolo aj päť geografických plagátov.

Program konferencie

08:30 Slávnostné otvorenie eŠVK PriF UK 2023

09:00 Plenárna prednáška prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. (Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky): How can archaeology “look beneath the surface” without digging?

Miestnosť Geografia (10:00 – 15:00)

10:15 – 10:30 Marcel Vasiľák: Vývoj a charakteristika zrážkových pomerov Vysokých a Belianskych Tatier v kontexte klimatickej zmeny
10:30 – 10:45 Peter Zaujec: Identifikácia náveterných a záveterných polôh Slovenska pri severných a južných cyklonálnych situáciách
10:45 – 11:00 Samuel Ferencei, Adam Rusinko: Hodnotenie dynamiky liahnísk komárov v povodí riek Morava a Dunaj
11:00 – 11:15 Vladimír Šagát: Predikcia poškodenia lesných porastov v dôsledku veternej kalamity s využitím logistickej regresie
11:15 – 11:30 Prestávka
11:30 – 11:45 Katarína Zváčová: Rodová rovnosť v akademickom prostredí
11:45 – 12:00 Viktória Podstavková: Ženy v športe v modernom olympijskom hnutí
12:00 – 12:15 Richard Hluško: Dostupnosť MHD v Bratislave s využitím dát GTFS

Posterová sekcia (online od 24.04.2023 do 26.04.2023 do 14:00)

Perla Dömötörová: Priestorová analýza vakcinácie na Covid-19 na území Slovenska
Marcel Hudcovič: Modelovanie a predikcia zmien krajinnej pokrývky, prípadová štúdia: okres Piešťany
Jakub Chrenko: Analýza návštevnosti zápasov futbalových klubov najvyššej futbalovej ligy na Slovensku
Marián Jančovič, Anna Kidová: Možnosti využitia výšky nad najbližším vodným tokom pri priestorovej identifikácii riečnej nivy rieky Belá
Šimon Opravil: Využitie voľne dostupných satelitných údajov a neurónových sietí na identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov

15:00 Ukončenie konferencie (vyhlásenie výsledkov a oznámenie víťazov)

Cenu dekana PriF UK v geografickej sekcií získal Peter Zaujec z Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky s príspevkom Identifikácia náveterných a záveterných polôh Slovenska pri severných a južných cyklonálnych situáciách.

Pridaj komentár