Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

Program

08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera

Prvý blok príspevkov

 • 10:00 – 10:20 Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Komplexný návrh participatívneho GIS Arboréta Borová hora
 • 10:20 – 10:40 Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín

10:40 – 11:15 Prestávka

Druhý blok príspevkov

 • 11:15 – 11:35 Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
 • 11:35 – 11:55 Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
 • 11:55 – 12:15 Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

12:15 – 13:30 Obedná prestávka

Tretí blok príspevkov

 • 13:30 – 13:50 Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
 • 13:50 – 14:10 Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
 • 14:10 – 14:30 Alžbeta Grznárová (Technická univerzita vo Zvolene): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach

14:30 – 14:45 Prestávka

Štvrtý blok príspevkov

 • 14:45 – 15:05 Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
 • 15:05 – 15:25 Michal Antal (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie SDSS v terénnej a technologickej typizácii
 • 15:25 – 15:45 Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Mobilné mapovanie lesa

15:45 – 16:00 Prestávka

16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)

18:00 Raut

Prihlásené a neprezentované príspevky
 • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
 • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
 • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
Missing Maps Mapathon

Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

3 komentáre

Pridaj komentár