Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Zúčastnil som sa seminára k desiatim rokom SKPOS

SKPOS – Slovenská priestorová observačná službaPred vyše mesiacom sa uskutočnil seminár k 10. výročiu služby SKPOS organizovaný Úradom geodézie kartografie a katastra SR. Pre veľký záujem sa seminár uskutočnil v dvoch termínoch. Pracovníci úradu predstavili postupný vznik služby, jej fungovanie a načrtli budúci vývoj.

Začiatky služby SKPOS

Prvotná myšlienka služby, uľahčujúcej a spresňujúcej polohovú lokalizáciu na území Slovenska, bola inšpirovaná systémom, fungujúcim v Nemecku pod názvom SAPOS. Pracovníci úradu sa s touto myšlienkou oboznámili už v roku 2001. Počiatočné snaženie a projektová dokumentácia bola viacnásobne prepracovaná. Menili sa počty referenčných staníc, ich umiestnenie a kódovanie.

Celý proces plánovania bol úspešne ukončený v roku 2006, kedy bola spustená skúšobná prevádzka. Za 10 rokov existencie sa služba rozrástla na 34 pevných staníc. Podobne tak narástol okruh jej používateľov v radoch geodetov na viac ako 2000. V ponuke sú tri triedy presnosti: SKPOS_cm, SKPOS_dm, SKPOS_mm.

Vysokej úrovni služby zodpovedá aj technická podpora pre všetkých používateľov vo veľkorysom časovom rozmedzí. Technická dostupnosť je vyše 90% času. Zmeny sa službe nevyhýbali ani v posledných dvoch rokoch. Obmenou neprešiel len portál, ale boli vyhodnotené aj štatistické softvérové riešenia, umožňujúce sledovať počet pripojených používateľov, kvalitu signálu či pohyb konkrétnych používateľov. Časť týchto služieb je dostupná aj užívateľom a ich podrobnejšiemu popisu sa budeme venovať v ďalších článkoch.

Pozičné služby v okolitých štátoch

SKPOS je súčasťou nadnárodného projektu 20 európskych krajín nazvaného EUPOS. Okrem už spomínaného SAPOS spomenieme ešte služby susedných štátov:

Funkčnosť týchto služieb je pre užívateľov potrebná, najmä kvôli využívaniu prihraničných referenčných staníc.

Budúci vývoj SKPOS

Pracovníci úradu predostreli aj možný budúci vývoj služby ako aj jej používateľov. Predpokladajú nárast tzv. negeodetických užívateľov. Teda SKPOS sa bude stále viac využívať v plánovanom riadení poľnohospodárstva, lesníctve (sledovanie hraníc porastov a urbariátov). Opodstatnenou sa zdá pripomienka účastníkov seminára. Obávajú sa využívania neadekvátneho prístrojového vybavenia na vytyčovanie hraníc neodbornými osobami.

Otázkou budúcnosti ostáva využívanie ďalších satelitných systémov, nielen GPS a GLONASS. Európsky navigačný satelitný systém GALILEO je zatiaľ nedobudovaný, pozornosť sa upriamuje na čínsku alternatívu BeiDou.

Odpovede na otázky používateľov a vyhodnotenie dotazníka

Registrovaným používateľom bol rozoslaný dotazník o spokojnosti a pripomienkach k službe. Na najfrekventovanejšie otázky kompetentní priamo na seminári obhajovali svoje odpovede.

Hlavné sťažnosti boli smerované na nedostupnosť služby v okolí štátnych hraníc. Ako hlavnú príčinu úrad uvádza poruchy signálu. V blízkosti štátnych hraníc môže byť nedokonalé pokrytie územia signálom jedného operátora. Ako odporúčanie uvádza využitie viacerých operátorov prípadne služby dátového roamingu.

Druhým problémom je nedostupnosť mobilného internetu. Táto komplikácia je viazaná na preťaženie siete mnohými dopytmi, napr. cez školské prestávky je na mobilnú sieť pripojených n- používateľov, a preto GPS anténe neostáva dostatok signálu.

Ďalšie otázky a odpovede je možné nájsť na webstránke SKPOS, kde sú k dispozícii aj prezentácie zo seminára.

Pridaj komentár