Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Kompletné informácie o medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2020

Kartografická spoločnosť SR je spoluorganizátor konferencie GeoKARTO 2020Konferenciu GeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční od 10. do 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, organizuje Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (KS SR) v spolupráci s Ústavom geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave (GgÚ SAV Bratislava). Aktualizácia 13.6.2020.

Konferencia GeoKARTO 2020 je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti. Vedecké podujatie mediálne podporuje AMAVET klub č. 962.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ Košice), Šrobárova 2, 041 54 Košice

Termín konania: 10. – 11. september 2020

Dôležité termíny
Tematické okruhy
 • Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
 • Mapovanie a zber dát pre GIS
 • Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
 • Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
 • Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
 • Geopriestorové analýzy a modelovanie
 • Webové a mobilné aplikácie
 • Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 • Informačné systémy o území a kataster
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Segmentácia DMR a geovedné aplikácie
Odborní garanti
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
 • doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ Košice)
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského Bratislava)
 • prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen)
Organizačný výbor
 • doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
 • Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
 • Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
 • doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita Bratislava)
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita Bratislava)
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov: Všetci autori sa môžu zúčastniť konferencie GeoKARTO formou abstraktu v rozsahu minimálne 250 slov, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis (WoS ESCI a Scopus) a v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Možnosti prezentácie: prednáška alebo poster

Cirkulár o konferencii: 1. cirkulár, 2. cirkulár

Predbežný program

štvrtok 10.09.2020

 • 08:30 – registrácia
 • 09:30 – 09:45 otvorenie konferencie
 • 09,45 – 10:45 prednášky v pléne
 • 10:45 – 11:15 prestávka
 • 11:15 – 12:15 prednášky v pléne
 • 12:15 – 14:00 obedná prestávka
 • 14:00 – 15:30 prednášky v pléne
 • 14:00 – 17:00 posterová sekcia
 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 17:00 prednášky v pléne
 • 19:00 spoločenský večer

piatok 11.09.2020

 • 09:00 – 10:30 prednášky v pléne
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:00 prednášky v pléne
 • 12:00 – 13:30 obed
 • 13:30 – 15:30 prednášky v pléne
 • 14:00 – 17:00 posterová sekcia
 • 15:30 – 16:00 ukončenie konferencie
 • 16:00 – 17:30 prehliadka mesta (podľa záujmu)
Organizačné pokyny

výška účastníckeho poplatku na konferenciu do 31.08.2020

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 80 eur člen KS SR
 • 80 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 90 eur nečlen KS SR

výška účastníckeho poplatku na konferenciu na mieste

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 90 eur člen KS SR
 • 90 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 100 eur nečlen KS SR

v účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté

 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • obed 10.9.2020 a 11.9.2020
 • spoločenský večer 10.9.2020

v účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, ubytovanie

Platby

bezhotovostným prevodom:

 • poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
 • názov účtu: Kartografická spoločnosť SR, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
 • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
 • BIC: FIOZSKBAXXX
 • variabilný symbol 202022
 • doplňujúci údaj: priezvisko účastníka

platby z Čiech na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

v hotovosti pri registrácii: nie sme platcami DPH

Ubytovanie

Účastníci konferencie GeoKARTO si ubytovanie zabezpečujú individuálne.
Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):

Prihlášky a zasielanie abstraktov: jan.kanuk(zavinac)upjs.sk

Účastnícke poplatky: robert.fencik(zavinac)stuba.sk">Ing. Róbert Fencík, PhD., +421-2-32888325

Iné organizačné záležitosti: ladislav.novotny(zavinac)upjs.sk">Mgr. Ladislav Novotný, PhD., marian.kulla(zavinac)upjs.sk">Mgr. Marián Kulla, PhD., +421-55-2342590, Ústav geografie PF UPJŠ Košice

Pridaj komentár