Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Augustové dizertačné práce z geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v BratislaveZajtra 19. septembra 2016 sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave otvára akademický rok 2016/2017. Študentom opäť začína vyučovanie a niektorým doktorandom už v auguste skončili vysokoškolské povinnosti. Chronologicky som spracoval zoznam 14 dizertačiek: fyzická (6 prác), humánna (4) a regionálna geografia (4). Najvyťaženejším školiteľom bol prof. Jozef Minár (3) a oponentami prof. Viliam Lauko (2), prof. Róbert Ištók (2).

08.08.2016

Doktorand: Mgr. Ivana Vyslúžilová
Dizertačná práca: Mestské aglomerácie Slovenskej republiky v európskom kontexte (s osobitným zameraním na porovnanie s Francúzskom)
Študijný odbor: humánna geografia
Študijný program: humánna geografia a demografia
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Mgr. Richard Pouš, PhD.

19.08.2016

Doktorand: Mgr. Lívia Labudová
Dizertačná práca: Meteorologické a hydrologické sucho vo vybraných povodiach
Študijný odbor: fyzická geografia a geoekológia
Študijný program: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., prof. Ing. Kamila Hlavčová, CSc., RNDr. Pavol Faško, CSc.

22.08.2016

Študijný odbor: fyzická geografia a geoekológia
Študijný program: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

Doktorand: Mgr. Veronika Staškovanová
Dizertačná práca: Modelovanie vývoja morfotektonického poľa v oblasti Tribča (Západné Karpaty) prostredníctvom modelu CHILD
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Oponenti: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Mgr. Ján Novotný, PhD., Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.

Doktorand: Mgr. Libor Burian
Dizertačná práca: Assessment of the historical trends of gully system development and its causes. Case study from Hronská pahorkatina Hills
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Oponenti: prof. dr. Ion Ionita, doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., Mgr. Michal Gallay, PhD.

23.08.2016

Študijný odbor: fyzická geografia a geoekológia
Študijný program: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

Doktorand: Mgr. Michal Veselský
Dizertačná práca: Vývoj jaskynných úrovní vo vzťahu k morfoštruktúrnym regiónom Západných Karpát
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Lukáš Vlček, PhD.

Doktorand: Mgr. Michal Druga
Dizertačná práca: Časopriestorové zmeny krajinnej pokrývky Západných Karpát ako odraz interakcie geografických polí
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. František Petrovič, PhD., prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc., doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

25.08.2016

Doktorand: Mgr. Radoslav Chudý
Dizertačná práca: Metodika harmonizácie geografických informácií podľa INSPIRE
Študijný odbor: fyzická geografia a geoekológia
Študijný program: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Školiteľ: Ing. Juraj Vališ, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Ing. Martin Tuchyňa, PhD., Ing. Ján Růžička, PhD.

Doktorand: RNDr. Anton Kasagranda
Dizertačná práca: Hodnotenie a priestorová diferenciácia cestovného ruchu na Slovensku
Študijný odbor: regionálna geografia
Študijný program: regionálna geografia
Školiteľ: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., doc. RNDr. Ema Mišúnová, CSc., Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Doktorand: JUDr. Mgr. Tomáš Charvát
Dizertačná práca: Moderné formy rozvoja mikroregiónu – prípadová štúdia územia MAS Vršatec
Študijný odbor: regionálna geografia
Študijný program: regionálna geografia
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Pavol Korec. CSc., doc. RNDr. Anton Věžník, CSc., doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.

26.08.2016

Študijný odbor: regionálna geografia
Študijný program: regionálna geografia

Doktorand: Mgr. Beáta Pirová
Dizertačná práca: Analýza priestorových disparít kvality života vo vybraných vidieckych obciach Slovenska
Školiteľ: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., prof. RNDr. Róbert Ištók, CSc., doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.

Doktorand: Mgr. Roman Mikuš
Dizertačná práca: Analýza volebnej podpory krajnej pravice na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku
Školiteľ: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Róbert Ištók, CSc., RNDr. Tibor Madleňák, PhD., RNDr. Ján Szöllös, PhD.

30.08.2016

Doktorand: RNDr. Martin Šuvada
Dizertačná práca: Geograficko-priestorové aspekty etnických zmien so zameraním na rómsku minoritu v Slovenskej republike
Študijný odbor: humánna geografia
Študijný program: humánna geografia a demografia
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., doc. PhDr. Otto Csámpai, CSc., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

31.08.2016

Študijný odbor: humánna geografia
Študijný program: humánna geografia a demografia

Doktorand: Mgr. Lucia Máliková
Dizertačná práca: Fenomén marginality a periférnosti v rôznych typoch rurálnych štruktúr na Slovensku (časopriestorová analýza)
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc., RNDr. Anton Michálek, CSc.

Doktorand: Mgr. Filip Lehocký
Dizertačná práca: Vplyv transformácie priemyslu Slovenska na úroveň jeho regionálneho rozvoja
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Oponenti: prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD., doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD.

Zoznam dizertačných prác som čerpal z webovej stránky fakulty.

Pridaj komentár