Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene

logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou. Predbežne je prihlásených desať odborných prednášok a jeden poster od študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku.

Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi partnermi je aj združenie AMAVET klub č. 962, ktoré prinieslo fotogalériu z minulého ročníka konferencie a zorganizovalo prvý zvolenský Missing maps mapathon.

Základným výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

Prihlásené príspevky
 • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Vzťah zmien krajinnej štruktúry a pôdnych druhov na príklade okresu Nitra
 • Andrea Procházková, Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Nataliya Tyagur, Zdenek Krejza, Miloš Cibulka, Zdeněk Patočka (Mendelova univerzita v Brne): Srovnání různých bezkontaktních metod pro monitoring poškození vozovek lesních cest
 • Martin Slavík (Česká zemědělská univerzita v Praze): Využití dronů pro získávání doplňujících inventarizačních dat na úrovni porostu
 • Ladislav Andrášik (Technická univerzita vo Zvolene): Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybranej časti Rimavskej kotliny
 • Filip Pružinec, Tomáš Štefanička (Slovenská technická univerzita v Bratislave): GIS inteligentného verejného osvetlenia – poster
 • Martin Zápotocký, Stanislava Vranová (Technická univerzita vo Zvolene): Geo-questionnaire application for forest tourism management: A case study for Slovakia
 • Abdelrahman Eltahhan, Sangey Pasang (Masarykova Univerzita v Brne, Damanhour University): Comparison and analysis of landscape ecology in Bílovice nad Svitavou Czech Republic
 • Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia GIS pri hodnotení ekosystémových služieb
 • Daniel Paluba, Přemysl Štych, Josef Laštovička (Univerzita Karlova Praha): Porovnanie klasifikačných algoritmov Maximum Likelihood a Support Vector Machine nad Landsat 8 a Sentinel-2 dátami: prípadová štúdia na mapovanie krajinnej pokrývky bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy
 • Momo Amadu Alhasan, Miloslav Hub, Aga G. M. (Univerzita Pardubice): GIS and digital property addressing system to formalize Ghana’s urban growth
 • Martin Václav Marek (České Dráhy): Využití geoinformačního systémů při správě majetku ve společnosti České dráhy, a.s.
Informácie pre autorov

Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov (šablona) v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii autorom (prehlásenie) vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Prihlasovanie účastníkov

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu o pasívnu účasť prosím vyplňte prihlášku a uhraďte vložné vo výške 10 eur. Pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

Svoj záujem/nezáujem o účasť na konferencii môžete vyjadriť aj vo facebook udalosti.

Pridaj komentár