Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Program sekcie OpenGIS & OpenData na OSSConf 2018

logo 10. ročníka žilinskej konferencie OSSConf – Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, autori loga: Rudolf Blaško, Peter ŠtrbaV rámci 10. ročníka žilinskej konferencie OSSConf sa v stredu 4. júla 2018 uskutočnia prednášky o otvorených geografických informačných systémoch (OpenGIS) a otvorených údajoch (OpenData). Po skončení sekcie bude nasledovať praktický seminár, venovaný mapovaniu polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (Missing Maps mapathon). Prinášame časový plán sekcie a abstrakty prihlásených prednášok.

Od pondelka 2. júla do stredy 4. júla 2018 sa v Žiline uskutoční 10. ročník konferencie OSSConf, ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Spoluorganizátormi podujatia sú Česko-slovenské združenie užívateľov TeXu (garant sekcie TeX a jeho priatelia) a AMAVET 962 (garant sekcie OpenGIS & OpenData). Môžete si prečítať súhrnné informácie o konferencii OSSConf 2018.

Predbežný časový plán sekcie

08:30 Registrácia účastníkov

09:00 Privítanie účastníkov a predstavenie programu

1. blok OpenGIS – moderuje Adam Mydla

  • 09:15 Alžbeta Gardoňová (OpenGeoLabs): QGIS pre dennú GIS prax
  • 09:45 Peter Márton (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita): Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní
  • 10:15 Miloslav Ofúkaný (AMAVET 962): Ako mi pomáha QGIS pri práci s komunitami

10:30 – 10:45 prestávka

11:45 – 12:45 obedová prestávka

2. blok OpenData – moderuje Miloslav Ofúkaný

  • 13:00 Mariana Hurná (Mesto Prešov): Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov)
  • 13:45 Miloš Korenčiak (Solargis): Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne

14:30 – 14:45 prestávka

  • 14:45 Martin Kalivoda (ÚGKK SR): Nový digitálny model reliéfu SR
  • 15:15 Miroslav Ševčík (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky
  • 15:45 Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

16:15 Ukončenie sekcie prednášok

16:30 – 20:00 Missing Maps mapathon
Prvý Missing Maps mapathonon v Žiline bude prebiehať na Katedre matematických metód a operačnej analýzy v miestnosti RA012. Ak máte záujem podporiť mapovanie polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontieres, potom si stiahnite plagát a vyveste ho na vašom pracovisku, v škole alebo pošlite elektronicky ďalším ľuďom. Záujemcov o účasť prosíme o registráciu.

Ak chce ešte niekto prezentovať výsledky svojej práce na konferencii OSSConf 2018, potom nech do nedele 24. júna kontaktuje organizátora sekcie Mila Ofúkaného. V takom prípade abstakt pošle záujemca do štvrtka 28. júna.

Abstrakty prihlásených prednášok

Jáchym Čepický, Martin Landa, Oto Kaláb, Alžbeta Gardoňová: QGIS pre dennú GIS prax

QGIS je open source nástroj pre spracovanie priestorových dát. Pripravovaná nová verzia 3.x prináša zmenu technológie a viac optimalizácie. Aj keď ide o komunitný projekt, tak jeho vývoj nie je živelný. Hlavné smerovanie určuje QGIS Project Steering Committee zložená z vývojárov a užívateľov. Proces je riadený pomocou roadmap, čo umožňuje užívateľom pripraviť sa na zmeny. Ďalej predstavíme nástroje pre efektívnejšiu prácu s väčším množstvom dát – grafický modeler, skriptovanie v jazyku Python a osvedčené zásuvné moduly. Ako praktickú časť ukážeme samotný skript, ktorý zreťazí niekoľko typických GIS úloh do jedného kroku. Poslednou časťou je uvedenie možností ako sa lepšie zoznámiť s QGIS a ďalšími otvorenými nástrojmi a zjednodušiť ich nasadenie v dennej praxi.

Peter Márton: Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní

Pri vyučovaní predmetov zameraných na geografické informačné systémy má vyučujúci dve možnosti – používať komerčný softvér alebo otvorený softvér. Vyučujúci sa pre komerčný softvér rozhodne niekedy vzhľadom na rozsah dostupnej študijnej literatúry, tutoriálov a zákazníckej podpory, najmä ak nemá predchádzajúce vysokoškolské informatické vzdelanie. Dôležitá je samozrejme aj cena komerčného softvéru. V nedávnej minulosti sa výrazne zvýšila cena licencií balíka ArcGIS. Vzhľadom na to sme sa na Žilinskej univerzite rozhodli prejsť vo vyučovaní na otvorený softvér QGIS. Na Fakulte riadenia a informatiky máme za sebou práve prvý semester používania QGIS. V príspevku budú popísané skúsenosti, potreby a nápady vyučujúceho predmetu Geografické informačného systémy, ktorý je určený študentom študijného programu Inteligentné informačné systémy ako povinný predmet a študijného programu Informačné systémy ako povinne voliteľný predmet.

Jan Růžička: Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ

V rámci projektu “Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu (PÁTRAČ)” vzniká geografický informační systém pro podporu pátrání po pohřešované osobě. Projekt je realizován v rámci programu “Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 až 2020”. Hlavím řešitelem projektu je doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. z České zemědelské univerzity v Praze. Do projektu jsou zapojeni i studenti VŠB-TUO, jmenovitě Hynek Gerlich, Veronika Kocourková, Vendula Sládková a Tomáš Láslop. Cíle projektu jsou: Zvýšení efektivity rozhodovacích a řídících procesů při zahájení a provádění pátracích akcí pomocí nového software spolupracujícího s navigační technikou v terénu. Optimalizace přípravy kynologických pátracích týmů (KPT) podle vlivu způsobu práce KPT na únavu, vyčerpání a stres a tím na spolehlivost psů při pátrání. Využitelnost výsledků pro složky IZS zabývající se pátráním po pohřešovaných osobách v terénu (Policie ČR, Horská služba, Městské policie, HZS, občanská sdružení atd.). Studenti z VŠB-TUO jsou zapojeni do vývoje geografického informačního systému, který sestává z několika dílčích částí. Mezi hlavní části patří: Nástroj pro predikci pravděpodobnosti výskytu pohřešované osoby. Nástroj pro optimalizaci pátracích sektorů. Nástroj pro monitorování pátrání. Nástroj pro správu datového skladu. Za Policii ČR je do projektu zapojeno všech 14 krajů.

Adam Mydla: OpenStreetMap ako nástroj humanitárnej pomoci

OpenStreetMap je celosvetový projekt získavania a sprístupňovania mapových podkladov na nekomerčnej báze. Od začiatku v roku 2004 prešlo veľa času a projekt bol obohatený o nové technológie, postupy a myšlienky. Vďaka plodnej práci tisícov ľudí je dnes editovanie a využívanie mapy jednoduché až triviálne. Od roku 2014 evidujeme ďalšiu výzvu pre projekt OSM, poskytnutie kvalitných mapových podkladov aj v krajinách tretieho sveta zasiahnutých pohromami a konfliktmi. Ide o oblasti zanedbané komerčnou sférou, kde sa pohybujú pracovníci humanitárnych organizácií. Našťastie OSM túto úlohu zvláda a dnes aspoň z časti uľahčuje fungovanie humanitárnych misií.

Mariana Hurná: Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov)

Cieľom je na jednom mieste sprístupniť údaje (poskytované už od roku 2011) formou používateľskej webovej aplikácie aj prostredníctvom on-line služieb spolu s popisom, definičnými a validačnými súbormi. Poskytovanie údajov je pre vybranú množinu datasetov bezplatné, nepretržité, neobmedzené a vždy aktuálne.
37 datasetov vo formáte JSON, XML, denne automaticky aktualizované.
25 datasetov vo formáte SHP, KML a geoJSON.
Dáta sú prístupné v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií. Použitie je na rôzne prehľady a vizualizácie, porovnania, štatistiky a pod. s dopadom na zvyšovanie občianskej participácie na zlepšovaní otvoreného vládnutia a spravovania vecí verejných.

Miloš Korenčiak, Branislav Čief: Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne

Ako spracovávame a ukladáme veľké maticové dáta (desiatky TB) pomocou programu Python @Solargis? Meteodata otestoval náš Python backend niekoľkokrát: špeciálna harmonizácia formátu výmeny, tlmený výkon, efektívne ukladanie / čítanie / archivácia početných polí v netCDF4. Prednáška sa zameriava na praktické využitie súborov netCDF4 – ako ich optimalizovať pre rôzne typy čítania / písania, aké sú limity formátu a prečo segmentovať archív.

Martin Kalivoda a kol.: Nový digitálny model reliéfu SR

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) v zmysle zákona NRSR č. 215/1995 o geodézii a kartografii plní úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností. Zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra (IS GKK). Príspevok má za úlohu oboznámiť verejnosť o stave verejného obstarávania a plánoch poskytovania nového digitálneho modelu reliéfu Slovenskej republiky (DMR 5.0) tvoreného metódou leteckého laserového skenovania. Ďalej sú špecifikované kvalitatívne a iné parametre mračien bodov a z nich vygenerovaného DMR. Mračná bodov zozbierané s hustotou minimálne 5 bodov posledného odrazu na m2, s výškovou strednou chybou mh ≤ 0,15 m, klasifikované do triedy „ground“ so spoľahlivosťou 99,5 % poslúžia na tvorbu kvalitného národného DMR s priestorovým rozlíšením 1 m, ktorý nájde svoje uplatnenie medzi orgánmi štátnej správy a samosprávy, vo výskumnom a súkromnom sektore.

Miroslav Ševčík: Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

Rezort geodézie kartografie a katastra spravuje tri základné informačné systémy – informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN), informačný systém geodetických základov (ISGZ) a základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS). Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ BA) ako podriadená organizácia zabezpečuje aktualizáciu, správu a poskytovanie referenčných priestorových údajov, definovaných katalógom tried objektov ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia, administratívneho členenia a geodetických referenčných bodov, súčasťou sú aj ortofotosnímky a digitálny model reliéfu. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Úlohou aktualizácie je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenať zmeny, ako je vznik nového objektu, zmena vlastností existujúceho objektu alebo zánik objektu.

Tomáš Dekan: Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

V roku 2017 bola uvedená do prevádzky nová verzia webovej mapovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá umožňuje vizualizáciu a interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami ako aj s digitálnym modelom reliéfu, ortofotosnímkami a geografickými názvami. Ďalšou formou poskytovania údajov ZBGIS a katastra nehnuteľností sú webové mapové služby publikované podľa OGC štandardov (WMS, WMTS, WFS, WCS). V roku 2017 boli tiež spustené nové verzie Konverznej služby poskytujúcej konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi a Rezortnej transformačnej služby, ktorá vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami prostredníctvom internetového portálu. Oproti predchádzajúcej verzii sú vylepšené o nové funkcie, formáty, súradnicové systémy a transformácie. Ďalšou dôležitou aplikáciou je Vyhľadávacia služba, ktorá slúži na vyhľadávanie a prezeranie metaúdajových záznamov o dátových sadách a službách rezortu ÚGKK SR.

Organizovanie konferencie OSSConf 2018 a Prvého Missing Maps mapathonu v Žiline bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

1 Comment

Pridaj komentár