Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Odišiel geodet Ján Vanko

Ján Vanko, február 2016V stredu 24. augusta 2016 v popoludňajších hodinách zomrel v Čadci niekoľko dní po úraze 80 ročný geodet Ing. Ján Vanko, priekopník štúdia recentných vertikálnych pohybov zemského povrchu a problematiky opakovaných nivelácií v Slovenskej republike. Posledná rozlúčka s ním bola 31. augusta na poludnie v bratislavskom krematóriu. Týmto článkom vám chcem predstaviť jeho životopis a uctiť si jeho pamiatku.

Narodil sa 15. februára 1936 v Makove na Kysuciach. V rokoch 1954 až 1959 študoval zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

Na Geodetickom ústave v Bratislave pracoval ako vedúci nivelačnej a triangulačnej čaty, v rokoch 1968 až 1972 ako vedúci prevádzky nivelácie a gravimetrie. Na tomto pracovisku získal odborný rozhľad a cenné skúsenosti v budovaní a modernizácii geodetických základov (GZ). Od 1.1.1973 do 31.1.2001 (odchod do dôchodku) pracoval vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) ako výskumný a vývojový pracovník, kde 21.12.1976 dosiahol hodnosť vedecko-technického pracovníka (VTP), od 23.1.1989 vedúceho VTP.

V našej odbornej verejnosti patrí Ing. Ján Vanko medzi priekopníkov štúdia recentných vertikálnych pohybov (RVP) zemského povrchu a s jeho menom je spojená problematika opakovaných nivelácií (ON) v Slovenskej republike (SR). Má zásluhu na dobudovaní siete ON Podunajskej nížiny a začatí gravimetrických prác v SR.

Výskum

K významným výsledkom jeho výskumnej činnosti patrí napr. zostavenie máp RVP Podunajskej nížiny, územia Západných Karpát (ZP) v SR, mapy gradientov rýchlostí RVP ZK v SR, mapy RVP SR z výsledkov vyrovnania Centrálnej európskej iniciatívy a spoluautorstvo na tvorbe mapy RVP územia bývalého Česko-Slovenska, územia východnej Európy, v Karpatsko-balkánskej oblasti (KBO – 2 máp) a mapy horizontálnych gradientov rýchlostí RVP v KBO, ďalej tvorba harmonogramu prác pre medzinárodný program ON a iné. Výskum RVP zemskej kôry v KBO koordinoval za bývalú geodetickú službu Česko-Slovenska v rámci medzinárodnej spolupráce a aktívne sa podieľal na medzinárodnej spolupráci v 5-tich medzinárodných pracovných skupinách, najmä v oblasti veľmi presnej nivelácie a RVP zemského povrchu.

Výsledkom jeho výskumu a zavádzania výsledkov výskumu do praxe je autorstvo a spoluautorstvo 27 výskumných správ a 85 odborných prác v časopisoch a v zborníkoch, z toho 27 v zahraničných časopisoch. Referoval na 28 domácich a 19 zahraničných konferenciách a sympóziách. Bol odborným konzultantom z odboru geodézia a kartografia pre Slovník súčasného slovenského jazyka.

Publikácie

Je autorom 5 technických predpisov, 2 slovenských technických noriem, textov hesiel z odboru geodézia v Encyclopaedia Beliana (zväzok 1 až 5). Ďalej je spoluautorom:

  • 3 publikácií Kapitoly z histórie geodézie v Česko-Slovensku (Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991),
  • 2 učebníc „Geodézia 1 a 2“ (Bratislava, Alfa 1992) pre stredné priemyselné školy (SPŠ),
  • „Geodézia 2“, ktorej bol vedúcim autorského kolektívu, vyšla v 2. vydaní; Bratislava, Alfa – press 2001,
    Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava 1998)
  • publikácie Geodeti a kartografi Slovenska 1700-2003 (Bratislava 2004) a Dodatok 2005 (Bratislava 2005).

V rokoch 1977 a 1979 bol za rezort geodézie a kartografie vedúcim výpravy, ktorá sa zúčastnila výskumných expedícií v oblasti Pamíru s cieľom výskumu recentných pohybov geologických jednotiek Pamíru a Ťan-šanu. Od roku 1996 bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh integrovanej geodetickej siete a rozvoja integrovaných GZ SR. Jeho meno je uvedené v encyklopédii Who is Who v Slovenskej republike (Zug, Švajčiarsko 2003 až 2015). Bol členom kolégia predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, členom Grantovej agentúry pre vedu a pre vedy o Zemi a vesmíre, členom komisie na obhajoby diplomových prác študijného odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT/Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. V rokoch 1970 až 1999 bol členom terminologickej komisie ÚGKK SR a v rokoch 1999 až 2007 členom technickej komisie Geodézia a kartografia Slovenského ústavu technickej normalizácie. Má zásluhy na tvorbe slovenskej odbornej terminológie.

Popri spomenutej rozsiahlej aktivite v rokoch 1972 až 1983 externe vyučoval na SPŠ stavebnej v Bratislave geodetické predmety. Známy je aj ako odborársky funkcionár.

Časopis

Čitatelia Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) ho poznajú ako spolutvorcu tohto odborného a vedeckého časopisu. Od decembra 1976 bol členom redakčnej rady GaKO a od 1.1.1978 do 31.12.2007 zástupcom vedúceho redaktora. Úlohy redaktora plnil s veľkou dávkou iniciatívy a s pocitom vysokej zodpovednosti za dobrú úroveň GaKO. Popri povinnostiach redaktora založil a viedol slovenskú časť „Geodetického a kartografického kalendára“, prispieval do rubrík „Osobné správy“ a „Nekrológy“ a lektoroval príspevky.

Je nositeľom rezortných vyznamenaní: Najlepší a Zaslúžilý pracovník. V roku 2006 mu dekan SvF STU v Bratislave udelil Plaketu prof. Gála za dlhoročnú plodnú spoluprácu so SvF STU a za podporu pedagogických a vedeckovýskumných aktivít odboru geodézia a kartografia. V roku 2012 pri príležitosti 100. výročia vydávania časopisu GaKO mu za 30-ročnú činnosť redaktora vydavatelia časopisu udelili „Pamätnú plaketu“. V roku 2015 pri príležitosti 45. výročia vzniku VÚGK mu vedenie ústavu udelilo „Ocenenie“ za dlhoročný a mimoriadny prínos pre rozvoj VÚGK.

Je mi veľkou cťou, že som sa s Ing. Jánom Vankom mohol viackrát stretnúť a rozprávať na pôde VÚGK. Jeho životopis som prevzal z kalendára výročí GaKO a mierne upravil. Ďakujem Ing. Jozefovi Marekovi za doplňujúce informácie a fotku nebohého.

Pridaj komentár