Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Michal Gallay sa stal docentom

Michal Gallay

Ešte začiatkom júna mal Michal Gallay v Bratislave habilitačné konanie a o dva týždne neskôr bol schválený návrh na jeho vymenovanie za docenta v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia.

V stredu 8. júna 2016 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej PriF UK) konala habilitačná prednáška Mgr. Michala Gallaya, PhD. na tému Lokálne modely priestorovej analýzy geografických údajov. 35 ročný Košičan obhájil habilitačnú prácu Krajinné rozhrania a ich digitálne modelovanie v geografickom výskume pred habilitačnou komisiou v zložení:

 • predseda prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. (Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK),
 • člen prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno),
 • člen doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava),
 • oponent prof. Ing. Helena Mitášová, CSc. (Center for Geospatial Analytics, North Carolina State University, USA),
 • oponent prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen)
 • oponent doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava).

Vedecká rada PriF UK na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2016 prerokovala a tajným hlasovaním schválila návrh na vymenovanie Michala Gallaya za docenta v študijnom odbore Fyzická geografia a geoekológia.

Michal Gallay sa narodil v roku 1981 v Martine a detstvo prežil vo Veľkom Krtíši. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 2000 až 2005 na PriF UK v odbore geografia a kartografia, v špecializácii fyzická geografia a geoekológia ukončené obhajobou diplomovej práce na tému Automatické mapovanie potenciálnych zarovnaných povrchov (školiteľ: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.) a štátnou záverečnou skúškou. V roku 2010 úspešne ukončil doktorandské štúdium na School of Geography, Archaeology & Palaeoecology, Queen’s University Belfast v Spojenom kráľovstve obhajobou doktorandskej práce na tému Assessing alternative methods for acquiring and processing digital elevation data (školitelia Dr. Christopher D. Lloyd, Dr. Jennifer McKinley).

Michal Gallay od roku 2008 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore Fyzická geografia na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pozrite si prehľad projektov Ústavu geografie.

Jeho odborným zameraním sú:

 • priestorové modelovanie a analýzy geografických javov so zameraním najmä na digitálne modelovanie reliéfu a geomorfometrickú analýzu,
 • mapovanie krajiny metódami diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na laserové skenovanie.
Medzi jeho významné publikácie patria:
 • GALLAY, M., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2016). Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning, Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827-1849.
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291.
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53.
 • GALLAY, M. (2015). Digitálne modelovanie reliéfu v open-source GIS. Vysokoškolské skriptá, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 84 s. recenzenti: Marián Jenčo, Jaroslav Hofierka, 1. vydanie, ISBN 978-80-8152-289-5.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 192 s. recenzenti Vít Voženílek, Martin Boltižiar, 1. vydanie. ISBN 9788081521782.
 • GALLAY, M. (2013). Section 2.1.4: Direct Acquisition of Data: Airborne laser scanning. In: Clarke, L. (Ed.) Geomorphological Techniques (Online Edition). British Society for Geomorphology; London, UK. ISSN 2047-0371, s. 1-17. Spôsob prístupu: http://www.geomorphology.org.uk/geomorph_techniques

Pridaj komentár