Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Kompletné informácie o medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2022

Kartografická spoločnosť SR je organizátor konferencie GeoKARTO 2020GeoKARTO je vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie i praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. Podujatie organizuje každé dva roky Kartografická spoločnosť SR (KS SR) a tento ročník ju pripravuje v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Geografickým ústavom SAV a mediálnou podporou AMAVET klubu č. 962. V programe konferencie na konci článku nájdete 37 prednášok a 8 posterov.

Konferencia GeoKARTO 2022 je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Termín konania: 08. – 09. september 2022

Dôležité termíny
Tematické okruhy
 • Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu vo vzťahu k tvorbe tematických máp
 • Geopriestorové analýzy a modelovanie
 • Historické a staré mapy
 • Informačné systémy o území a kataster
 • Mapovanie a zber dát pre GIS
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 • Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 • Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 • Vzdelávanie a prax
 • Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
Odborní garanti
 • doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava)
 • prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen)
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL Olomouc)
Organizačný výbor
 • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Richard Feciskanin, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Alexandra Benová, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
 • Ing. Daniel Szatmári, PhD.(Geografický ústav SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov: Abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Vybrané príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy (pokyny na spracovanie článkov).

Možnosti prezentácie: prednáška alebo poster

Cirkulár o konferencii: 1. cirkulár

Rámcový harmonogram

štvrtok 08.09.2022

 • 08:30 – registrácia
 • 09:30 – 09:45 otvorenie konferencie
 • 09:45 – 10:45 prednášky v pléne
 • 10:45 – 11:15 prestávka
 • 11:15 – 12:15 prednášky v pléne
 • 12:15 – 14:00 obedná prestávka
 • 14:00 – 15:30 prednášky v pléne
 • 14:00 – 17:00 posterová sekcia
 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 17:00 prednášky v pléne
 • 19:00 spoločenský večer

piatok 09.09.2022

 • 09:00 – 10:30 prednášky v pléne
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:00 prednášky v pléne
 • 12:00 – 13:30 obed
 • 13:30 – 15:30 prednášky v pléne
 • 15:30 – 16:00 ukončenie konferencie
Organizačné pokyny

výška účastníckeho poplatku na konferenciu do 31.08.2022

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 80 eur člen KS SR
 • 80 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 90 eur nečlen KS SR

výška účastníckeho poplatku na konferenciu na mieste

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 90 eur člen KS SR
 • 90 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 100 eur nečlen KS SR

v účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté

 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • obed 08.09.2022 a 09.09.2022
 • spoločenský večer 08.09.2022

v účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, ubytovanie

Platby

bezhotovostným prevodom:

 • poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
 • názov účtu: Kartografická spoločnosť SR, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
 • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
 • BIC: FIOZSKBAXXX
 • variabilný symbol 202222
 • doplňujúci údaj: priezvisko účastníka

platby z Čiech na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

v hotovosti pri registrácii: nie sme platcami DPH

Ubytovanie

Účastníci konferencie GeoKARTO si ubytovanie zabezpečujú individuálne.
Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):

Prihlášky a zasielanie abstraktov: alexandra.benova(zavinac)uniba.sk

Účastnícke poplatky: robert.fencik(zavinac)stuba.sk

Iné organizačné záležitosti: miroslav.kozuch(zavinac)uniba.sk

Pomôžte zdieľať GeoKARTO 2020 cez:

Program konferencie GeoKARTO 2022

štvrtok 08.09.2022

08:30 – 12:00 registrácia

09:30 – 09:45 otvorenie konferencie

09:45 – 10:45 sekcia: Informačné systémy o území a kataster, Mapovanie a zber dát pre GIS

 • Tomáš Dekan: Novinky v aplikáciách, produktoch a službách poskytovaných Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave
 • Martin Iring: Služby pre geodetické činnosti a zoznam konaní G1 v portáli ESKN
 • Tomáš Mizera: Zber dát v teréne pomocou QGIS a Mergin Maps
 • Matej Oros: Potenciál UAV zariadení Delair a Microdrones v zbere geoúdajov

10:45 – 11:15 prestávka

11:15 – 12:15 sekcia: Webová kartografia, Mapovanie a zber dát pre GIS

 • Tibor Lieskovský, Alexandra Bucha Rášová: Špecializované vizualizácie dát z leteckého laserového skenovania a ich využitie na detekciu reliktov kultúrnej krajiny
 • Stanislav Popelka, Anna Porti Suarez: Covid dashboardy a jejich uživatelské hodnocení
 • Róbert Cibula, Miroslav Antalík, Jozef Mižák: Poskytovanie údajov z databáz Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pomocou mapového portálu pre 2D/ 3D kartografickú prezentáciu
 • Róbert Cibula, Miroslav Antalík,Jozef Mižák Lukáš Michalej: Kartografická vizualizácia 3D geologických modelov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

12:15 – 14:00 obedová prestávka

14:00 – 15:30 sekcia: Vzdelávanie a prax, Historické a staré mapy

 • Sponzorská prednáška
 • Vít Voženílek, Václav Talhofer: Body of knowledge: aktivity ICA a český přístup
 • Pavol Krajčovič: Holzhackerland – Sídla malokarpatských nemecky hovoriacich drevorubačov optikou starých máp
 • Lucia Belčáková, Alexandra Benová, Filip Moravčík: Zmeny vinohradníckej krajiny vybranej časti územia Bratislava – nové mesto s využitím starých máp
 • Jiří Cajthaml, Vojtěch Cehák, Darina Kratochvílová, Jiří Krejčí: Historické údolí Vltavy – zpracování dat a 2D i 3D vizualizace
 • Dagmar Kusendová: Historické štatistiky Slovenska a regiónu Záhorie v mapách

14:00 – 17:00 posterová sekcia

 • Jakub Žejdlík, Alena Vondráková: Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
 • Martin Sadílek, Vít Voženílek: Analýza parametrů výtvarného stylu u map předpovědi počasí metodami strojového učení
 • Martin Kšiňan, Juraj Hromada: Netradičné postupy pri tvorbe máp a zaznamenávaní lokálnych historicko-geografických názvov
 • Ľubomír Kseňak, Katarína Pukanská, Karol Bartoš: Posúdenie využiteľnosti SAR snímok Sentinel-1 v kombinácii s multispektrálnymi snímkami Sentinel-2 za účelom sledovania časopriestorových zmien povrchového vodstva
 • Vendula Mašterová, Darina Mísařová, Hana Svobodová: Rozvoj geoinformačních dovedností ve výuce
 • Daniel Szatmári, Ján Feranec, Monika Kopecká, Róbert Fencík: Identifikácia rozširovania zástavby Bratislavy aplikáciou vybraných údajov Copernicus
 • Filip Moravčík: Mapovanie a modelovanie zásob pôdneho organického uhlíka v podmienkach Slovenskej republiky
 • Dagmar Kusendová, Alexandra Benová, Róbert Fencík: 30 ročníkov Kartografických listov

15:30 – 16:00 prestávka

16:00 – 17:15 sekcia: Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu k tvorbe tematických máp

 • Sponzorská prednáška
 • Miloš Rusnák, Tomáš Goga, Anna Kidová, Lukáš Michaleje: Klasifikácia a hodnotenie ripariálnej vegetácie použitím údajov diaľkového prieskumu
 • Šárka Horáčková, Šimon Rusinko: Zmeny krajinnej pokrývky a degradácia systému bočných ramien Dunaja ako dôsledok výstavby VD Gabčíkovo
 • Michaela Nováková, Jozef Šupinský, Michal Gallay: Testovanie semi-automatickej klasifikácie objektov a typov povrchov jaskynného dna
 • Ján Kaňuk, Ján Šašak, Michal Gallay, Eduard Dvorný: Porovnanie bezpilotných leteckých platforiem pre vysokopresné letecké laserové skenovanie

19:00 – 23:00 recepcia a networking – spoločenský večer

piatok 09.09.2022

09:00 – 10:30 sekcia: Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie

 • Jakub Koníček: Praktické prístupy identifikácie infografiky v kartografii
 • Martin Sadílek, Vít Voženílek: Identifikace výtvarného stylu tektonických map na základě statistického vyhodnocení grafické náplně
 • Martina Ireinová, Jakub Koníček, Vít Voženílek: Mapování a kartografická vizualizace nářečních jevů českého jazyka
 • Angelika Šelcová, Alexandra Benová: Analýza všeobecnogeografických a fyzickogeografických máp sveta v geografických atlasoch z hľadiska mapového jazyka
 • Rafael Osvald, Alexandra Benová: Fantazijne mapy v počítačových hrách z hľadiska mapového jazyka
 • Andrea Ábrahámová, Marek Macák, Margita Vajsáblová: Modifikácia skreslení v kužeľovom kartografickom zobrazení Slovenska pomocou Laplaceovej rovnice riešenej Metódou konečných prvkov

10:30 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:15 sekcia: Geopriestorové analýzy, Vzdelávanie a prax

 • Katarína Pukanská, Karol Bartoš, Ľubomír Kseňak: Earth observation with ESA missions
 • Ondrej Tokarčík, Ján Šašak: Simulácia povrchového tečenia vody v urbanizovanej krajine pomocou softvéru GRASS GIS na príklade mesta Púchov
 • Daniela Ujlakiová, Ján Kaňuk: Odhad priepustnosti korún stromov bez olístenia pre modelovanie slnečného žiarenia
 • Marián Gábor, Jozef Ratičák, Peter Starých, Martin Minár, Stanislav Raždík, Ján Žilka: Identifikácia stromov a stanovenie výšky stromov automatizovanou metódou z mračna bodov na príklade topoľových porastov
 • Eva Mičietová, Adriána Pastierovičová, Filip Moravčík: Kartografické modelovanie emisií skleníkových plynov v Bratislavskom samosprávnom kraji v období 1990 – 2018

12:15 – 13:30 obedová prestávka

13:30 – 15:15 sekcia: Open-source GIS a otvorený digitálny obsah, Geopriestorové analýzy

 • Ján Kaňuk, Jozef Bogľarský, Katarína Onačillová: Monitoring dynamiky teploty povrchov v mestskom ostrove tepla vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení
 • Martin Dobiaš: QGIS a mračná bodov: novinky
 • Richard Feciskanin: Identifikácia a analýza vrcholov na základe výškového modelu DMR 5.0 na území Malých Karpát
 • Tomáš Ič, Renata Ďuračiová: Identifikácia stavebných objektov z dát leteckého laserového skenovania a ich validácia údajmi evidovanými v ZBGIS
 • Miroslav Kožuch, Sabína Piesecká: Manažment melioračných kanálov pomocou nástrojov geoinformatiky
 • Marcel Hudcovič, Filip Moravčík: Predikcia zmien krajinnej pokrývky využitím nástroja Land Change Modeler, prípadová štúdia: okres Piešťany
 • Vladimír Pelech: Úprava dát Open Street Map pre potreby analýzy časovej dostupnosti

15:15 – 15:45 ukončenie konferencie

Pridaj komentár