Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy. aktualizovaný PROGRAM …

Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

Programový výbor:
Organizačný výbor:
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
 • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
 • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
 • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
 • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

Predbežný program:

08:00 – 09:00 registrácia

09:00 – 09:15 otvorenie konferencie

09:15 – 10:30 1. blok referátov

 • Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine
 • Janka Hričovská: Zbierka pálfiovských máp a plánov
 • Štefan Káčer: Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo
 • Mária Mihoková, Juraj Michelík: Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu
 • Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus: (Ne)zapomenuté mapy

10:30 – 11:00 prestávka na občerstvenie

11:00 – 12:15 2. blok referátov

 • Peter Pišút, Juraj Procházka: Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813)
 • Tomáš Burda: Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské pomezí
 • Robin Ambrož, Jiří Drozda, Šárka Steinová: Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění
 • Václav Čada: Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích
 • Ľubica Hudecová: Geometrické plány – historický prehľad

12:15 – 13:15 obed

13:15 – 14:30 3. blok referátov

 • Jan D. Bláha, Jitka Močičková: Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů
 • Josef Paták: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • Milan Talich: Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
 • Miroslav Kožuch, Dominik Kollár: Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS
 • Dagmar Kusendová: Digitálna evidencia a prezentácia starých máp

14:30 – 14:45 prestávka na občerstvenie

14:45 – 16:00 4. blok referátov

 • Gabriela Šuleková, Alexandra Benová: Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka
 • Martin Zeman: Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska
 • Róbert Fencík, Tibor Lieskovský, Barbora Kačmárová: Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania
 • Miroslav Kardoš, Ján Tuček, Zuzana Slatkovská, Julián Tomaštík: Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve
 • Martin Zápotocký, Zuzana Slatkovská, Milan Koreň: Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období

16:00 – 16:15 diskusia a ukončenie konferencie

16:15 – 17:15 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu

1. informácia Historické mapy 2017
2. informácia Historické mapy 2017
Výška účastníckeho poplatku:
 • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 40 eur – nečlenovia KS SR
 • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
 • 10 eur – čestní členovia KS SR
 • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
 • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

Pridaj komentár