Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Facebook stránka o budovaní INSPIRE na Slovensku

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (INSPIRE) na Slovensku

Dňa 2. septembra 2020 bola spustená facebook stránka Inspire.gov.sk o budovaní a prevádzke národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (INSPIRE, tiež NIPI) na Slovensku.

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie

Slovensko ako aj ďalšie krajiny Európskej únie majú zabezpečiť harmonizované zdieľanie priestorových údajov a súvisiacich služieb v rámci legislatívnych požiadaviek smernice INSPIRE. Cieľom je zabezpečiť širšiu ponuku a dostupnosť týchto geozdrojov, zároveň vyvinúť pozitívny tlak na zvyšovanie ich kvality a ich využiteľnosť. Realita je však taká, že nás čaká ešte veľa práce, aby sa situácia aj u nás zlepšila. Jednou z oblastí je komunikácia s verejnosťou.

Facebook stránka Inspire.gov.sk

Ambíciou je poskytnúť aktuálne informácie z oblasti NIPI, pomôcť pri zvyšovaní povedomia a prispieť k rozšíreniu poskytovateľov a užívateľov geozdrojov. Práve užívateľská časť bola v doterajších aktivitách menej zastúpená. Ak má NIPI priniesť očakávané prínosy, je potrebné zabezpečiť, aby sprístupnené geodáta a služby neboli len reportované na EU Geoportál. Musia byť využívané na národnej úrovni pre verejnú správu, podnikateľov, neziskový sektor, vzdelávanie, vedu a výskum, aj širokú verejnosť.

Facebook stránka Inspire.gov.sk

Facebook stránka Inspire.gov.sk bola spustená 2. septembra 2020 aj v súvislosti s iniciáciou Národného projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb. Prostredníctvom neho bude Ministerstvo životného prostredia SR iniciovať viaceré aktivity zamerané na efektívne prístupňovanie a využívanie priestorových údajov a služieb. Na sociálnej sieti budú priebežne poskytované informácie o priebehu budovania NIPI, jej prepájaní na aktivity eGovernment a ďalšie súvisiace informácie.  Návštevníci tak získajú lepší prehľad o úspechoch a výzvach, ktoré INSPIRE na Slovensku isto neminú. Zároveň je možné využiť tento priestor aj na príspevky a inšpirácie od verejnosti.

Zdroj: Martin Tuchyňa

Pridaj komentár