Geokomunitný portál vám prináša Geokomunita

Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov?

logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej jubilejný 10. ročník sa uskutoční od 25. do 26. mája na Technickej univerzite vo Zvolene.

Pre autorov

Príspevok je potrebné poslať do 15. mája 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

Seminár

Súčasťou Fóra mladých geoinformatikov 2017 bude aj seminár s názvom Geoinformatika – súčasné trendy a výzvy, zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy pre najbližšie obdobie v rôznych oblastiach spoločenského života. Ústrednou myšlienkou seminára je oboznámiť prítomných aktérov vedeckej konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách, perspektívnych metódach, postupoch v oblastiach vedy, výskumu, výučby a ich aplikáciou v praxi.

Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Juraj Čerňava
  • Ing. et Ing. Šimon Saloň
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

Dôležité termíny:

  • 01.05.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 15.05.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.-26.05. Fórum mladých geoinformatikov 2017
Registrácia

Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. Ak sa chcete zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár a záujem môžete vyjadriť aj kliknutím na facebook udalosť.

Neopakovateľný zážitok

Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku dostaneme odpoveď, keď bude známy program s témami príspevkov, ktoré pritiahnu pozornosť ľudí. Touto cestou povzbudzujem každého mladého geoinformatika na Slovensku a v Čechách k aktívnej účasti. Je to skvelá príležitosť predstaviť ostatným študentom, kolegom a odborníkom z praxe výsledky svojej práce a súčasne sa zlepšovať vo verejných prejavoch a diskusiách. Spomínam si na 1. ročník tejto konferencie v roku 2005 a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok, na ktorý spomínam doteraz.

Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

Pridaj komentár