• Konferencia IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

  Konferencia IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

  V dňoch 29. 11. - 1. 12. 2018 sa vo Vysokých Tatrách konala konferencia pre učiteľov základných škôl k národnému projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  Jedným z cieľov tohto projektu je inovácia vzdelávania prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na základných a stredných školách na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia všetkých prírodovedných predmetov, teda fyziky, chémie, biológie a geografie ako aj matematiky a informatiky. Za geografiu sa na konferencii zúčastnili RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. a Mgr. Veronika Ondová z Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Bohuslava Gregorová, PhD. z Katedry geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici a Mgr. Matej Vojtek, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.

  konf IKT 01

  V rámci tohto projektu bolo okrem iného vypracovaných 120 metodík (modelov vyučovacích hodín), z ktorých 60 je určených pre druhý stupeň základných škôl. Na konferencii diskutovali tvorcovia metodík a učitelia o inováciách v školskej geografii. V rámci tohto podujatia boli prezentované jednotlivé metodiky, ako aj skúsenosti s ich overovaním. Účastníkov konferencie (nie len geografie) veľmi zaujala aj ukážka bezpilotných leteckých zariadení a ich aplikácií v rôznych oblastiach.  

  konf IKT 02b

  Na konferencii sa podarilo vytvoriť konštruktívnu atmosféru s otvorenou diskusiou. V rámci nej sa pomenovali rôzne problémy, ktoré súvisia s riešením projektu. Väčšina týchto problémov má spoločný menovateľ, ktorým je administratívna náročnosť a byrokracia. Na druhej strane učitelia ocenili prácu tvorcov metodík ako aj dobrú spoluprácu a komunikáciu s projektovými manažérmi. V záverečnej sekcii boli prezentované názory učiteľov za jednotlivé predmety. Za geografiu vystúpila Mgr. Daniela Petrušová zo Základnej školy Československej armády v Prešove, ktorá skonštatovala, že projekt priniesol do vyučovacieho procesu veľmi pozitívne prvky v podobe bádateľsky orientovaného vyučovania a osvojovania si viacerých zručností. Ako ďalej uviedla: „Sama sa teším na hodiny, v ktorých overujem jednotlivé metodiky. Žiaci sa na hodine „hrajú“ a ani si neuvedomujú, že sa pri tom učia. Dokážu pochopiť na prvý pohľad zložité a komplexné veci, ktoré by sa klasickým spôsobom učili ťažko. Do vyučovania sú žiaci vtiahnutí cez rôzne aktivity. Je veľmi pekné vidieť žiakov, ako si sami tvoria definície a živo diskutujú o preberanej téme. Pre učiteľa je veľkou motiváciou, keď sú žiaci smutní z toho, že sa hodina skončila. Odporúčam aj mojim kolegom z iných škôl, aby si vyskúšali takýto spôsob vyučovania. Tento projekt nie je iba o nových metódach, ale aj zmene prístupu k vyučovaniu a aktualizácii obsahu vzdelávania. Zapojenie sa do projektu mi dalo nové impulzy aj pre môj kariérny rast. Okrem kontinuálneho aktualizačného vzdelávania vnímam ďalší benefit v tom, že som svoju druhú atestačnú prácu postavila práve na bádateľsky orientovaných aktivitách. Čo je však najväčšie pozitívum, tento projekt mi pomohol zmeniť pohľad na to, ako by sa malo učiť v súčasnosti. Vytrhlo ma to zo stereotypu. Verím, že sa do budúcnosti podarí zabezpečiť udržateľnosť tohto projektu.“

  konf IKT 03
  Skúsenosti autorov metodík a učiteľov potvrdili, že tento projekt je príležitosťou pre uplatňovanie zmien vo vyučovaní geografie na základných školách, a to najmä v oblasti rozvoja geografických zručností s podporou digitálnych technológií.

  Read more »
 • Opustil nás prof. Košťálik

  košťálik parte

  Read more »
 • Cestovateľská prednáška doc. Hochmutha - Washington D.C.

  Cestovateľská prednáška doc. Hochmutha - Washington D.C.

  Po sérii cestovateľských prednášok z exotických destinácií ako Yucatán, Belize, Sečuán, Bali či Thajsko Vám Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti prináša prednášku o hlavnom meste Spojených štátov Amerických. Hoci ide o hlavné mesto svetovej veľmoci, vieme o ňom pomerne málo. Nenechajte si újsť príležitosť dozvedieť sa viac z úst skúseného cestovateľa a geografia doc. Hochmutha.

  washington-1

  Read more »
 • V centrále ESA sme úspešne uzavreli projekt SURGE
  phi_week_banner_low_res.jpg

  Kolegovia Jaroslav Hofierka a Michal Gallay 15.11.2018 v Ríme v centrále Európskej vesmírnej agentúry pre observáciu Zeme prezentovali výsledky projektu SURGE.

  miso_a_jaro_low_res.jpg

  Riešiteľský tím z Ústavu geografie UPJŠ vyvinul algoritmus pre modelovanie teploty povrchu v meste Košice použijúc 3D model mesta a časový rad multispektrálnych dát družicovej misie Sentinel 2. Súčasťou výskumu bol monitoring stromovej zelene v Košiciach pomocou pozemného laserového skenovania a družíc Sentinel 2A a 2B.
  okolie_Good_Angels_areny_teplota_povrchu_pod_vegetaciou_v_kelvinoch_30_jun_2016_low_res.jpg
  Vypočítaná teplota v povrchu bez stromov a pod stromami v kelvinoch pre okolie Good Angels arény na Moyzesovej ulici.
   

  miso_prezentuje_low_res.jpg

  Predstavením celého projektu pred zástupcami ESA sme zavŕšili dvojročnú štúdiu uskutočiteľnsoti, ktorá bola jedným z kontraktov v rámci 1. výzvy PECS pre Slovensko ako krajinu spolupracujúcu s ESA. Výsledky boli publikované napríklad:

  • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (3D Geoinfo Conference, Melbourne, Australia)
  • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamics of urban greenery for more accurate solar radiation mdoelling in urban landscape. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. March 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic.
  • ONAČILLOVÁ, K., GALLAY, M. 2018. Spatio-temporal analysis of surface urban heat island based on LANDSAT ETM+ and OLI/TIRS imagery in the city of Košice, Slovakia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 13(2), 395 - 408.
  • ONAČILLOVÁ, K., GALLAY, M. 2018 : Analysing relation of vegetation metrics derived from Sentinel 2 data and laser scanning data. GIS Ostrava 2018.
  •  HOFIERKA, GALLAY, ... 2019: New tool for physically based land surface temperature modelling in GIS. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. In preparation.
  phi_week_low_res.jpg

   

  Read more »
 • Úspešné Medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach

  Úspešné Medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach

  8. Medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach, na ktorom si Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach pripomenul 20. výročie svojho vzniku, je úspešne za nami. Viac sa dočítate v správe s fotoprílohou.

  Read more »
 • Najlepšia práca ŠVK na Slovensku za rok 2017/2018 je z Ústavu geografie

  Najlepšia práca Študentskej vedeckej konferencie za akademický rok 2017/2018 na Slovensku je z Ústavu geografie

  Literárny fond na základe rozhodnutia výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil našej čerstvej doktorandke Martine Magdoškovej cenu za najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie za minulý akademický rok. Srdečne jej blahoželáme a zároveň dávame do pozornosti výsledky súťaže na Ústave geografie.

  Read more »
 • Medzinárodný maratón mieru Košice 2018
  Udalosť:Reprezentácia ústavu geografie na 95. ročíku Medzinárodného maratónu mieru
  Dátum:7. 10. 2018
  Miesto:Košice
  Popis:Ústav geografie mal svoje zastúpenie na košickom maratóne aj tento rok. V rámci 95. ročníka najstaršieho európskeho maratónu ho reprezentovala štafeta GEOGRAFI UPJŠ. V tíme došlo oproti minulým ročníkom k obmene, a to pre ochorenia aj na poslednú chvíľu. Napriek tomu sme beh úspešne zvládli a teší nás, že prvýkrát v histórii košickej geografickej štafety ju možno označiť za zmiešanú. Bežeckú štvoricu tentoraz tvorili Ladislav Novotný (12,1 km), Jaroslav Hofierka (9 km), Lóránt Pregi (12,1 km) a Veronika Ondová (9 km). Tím GEOGRAFI UPJŠ sa podľa zatiaľ neoficiálnach výsledkov s časom 3:58:18 umiestnil na 95. mieste v silnej konkurencii 244 štafetových družstiev.
   

  Naše časy:

  2018 - 03:58:18 (95. miesto z 244)

  2017 - 03:46:11 (52. miesto z 222)

  2016 - 03:40:07 (33. miesto z 213)

  2015 - 03:48:13 (72. miesto zo 186)

  2014 - 03:34:55 (47. miesto zo 187)

  2013 - 03:32:39

  2012 - 03:35:51

   maraton18
   Štafetový tím GEOGRAFI UPJŠ úspešne v cieli.
  Read more »
 • Pozvánka na prezentáciu publikácie autorov z Geografického ústavu SAV
  VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Geografický ústav SAV, Vás pozývajú na prezentáciu publikácií Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia viac » Read more »
 • Dojmy z konferencie GeoKarto 2018
  Dojmy z konferencie GeoKarto 2018

  V dňoch 6.-7.9.2018 sa vo Zvolene konala konferencia GeoKarto 2018, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho ústavu, prof. Hofierka a doc. Gallay.

  DSC06434-.jpg

  Prezentovali dva príspevky: ŠAŠAK J., GALLAY M., KAŇUK J., ŠUPINSKÝ J., HOFIERKA J. Modelovanie vysokohorského reliéfu pomocou integrácie dát z pozemného laserového skenovania a UAV fotogrametrie

  a GALLAY M., KAŇUK J., ONAČILLOVÁ K., HOFIERKA J. Mapovanie krajiny s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením pomocou bezpilotného leteckého systému Scout B1-100.

  Konferencia mala veľmi zdarný priebeh a vysokú odbornú úroveň. Veríme, že v roku 2020 sa ďalší ročník konferencie GeoKarto bude konať práve u nás v Košiciach!

  DSC_0539-.jpg

  Read more »
 • Geografi na konferencii Geomorphometry 2018 v Colorade

  Geografi na konferencii Geomorphometry 2018 v Colorade

  V dňoch 13. – 17. 8. 2018 sa v Boulder, Colorado v USA konala medzinárodná konferencia Geomorphometry 2018. Za Ústav geografie sa podujatia zúčastnili doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. a prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. Podujatie nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu vydania monografie Geomorphometry: Concepts, Software, Applications, ktora vyšla vo vydavateľstve Elsevier v roku 2009, a ktorej sa zúčastnil aj prof. Hofierka.

  Na konferencii vystúpil doc. Gallay s dvomi príspevkami, ktoré dokumentujú súčasné aktivity Ústavu geografie: Validation of TanDEM-X elevation data for a forested karst area in Slovakia (Central Europe) a High-resolution digital terrain modelling of a rugged alpine terrain by fusing data from terrestrial laser scanning and UAV photogrammetry. Oba príspevky sú súčasťou spoločného projektu s Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave, ktorej zástupcovia sa tiež zúčastnili. Počas konferencie sme tiež mali možnosť sa stretnúť s prof. Mitášovou, ktorá bola ocenená cenou za celoživotné dielo v oblasti geomorfometrie.

  boulder2

  boulder3

  Read more »
 • Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. získal ocenenie SAV za špičkovú publikáciu
  Na pôde Kongresového centra SAV na zámku v Smoleniciach sa 3. júla 2018 uskutočnilo slávnostné oceňovanie vedeckých osobností SAV. Jeho súčasťou bolo aj oceňovanie autorov viac » Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca o transformácií a ochrane historickej kultúrnej krajiny
  Ira, V., Hanušin, J. (editori) PREMENY A OCHRANA HISTORICKEJ KULTÚRNEJ KRAJINY NA SLOVENSKU Geografický ústav SAV, 2017, 138 s. Jednotiacou témou siedmich príspevkov je problematika viac » Read more »
 • ArcGIS Indoors – Interiérové mapovanie od ESRI

  ArcGIS IndoorsEsri, americký líder v oblasti GIS, pred niekoľkými dňami ohlásil sprístupnenie novej platformy ArcGIS Indoors, ktorá umožňuje interaktívne mapovanie interiérov korporátnych priestorov, polyfunkčných objektov, letísk, nemocníc či univerzít.

  Podľa stanoviska Esri, nová platforma integruje najmodernejšiu priestorovú technológiu, ktorá umožňuje používateľom získavať a následne zdieľať informácie polohe jednotlivých miestností, zariadení, núdzových východov, či konkrétnych kancelárií.

  ArcGIS Indoors prináša spracovanie dátových tokov v reálnom čase a priestorové nástroje, ktoré majú korporáciám a organizáciám pomôcť účelnejšie navrhovať svoj interiér. Systém ponúka správcom a vedeniu aktuálne spravodajstvo o stave objektov a zároveň umožňuje návštevníkom a zamestnancom získavať praktické informácie o budovách, v ktorých sa nachádzajú. Okrem toho umožňuje platforma aj správu a zobrazenie kľúčových bezpečnostných informácií ako napríklad umiestnenie a stav hasiacich zariadení spolu s dátumom ich poslednej kontroly.

  pozri demo video ArcGIS Indoors

  Podľa posledných správ by mala byť platforma ArcGIS Indoors publikovaná do konca roka 2018, pričom jej beta verzia bola sprístupnená od 9. do 13. júla 2018 počas 37. ročníka konferencie užívateľov Esri v americkom San Diegu.

  Príspevok ArcGIS Indoors – Interiérové mapovanie od ESRI zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Vyšlo druhé číslo 70. ročníka Geografického časopisu
  Geografický časopis Volume 70, 2018, No. 2 Content: Rišová, K. – Pouš, R. Urban facilities in the quality of life research: a case study of viac » Read more »
 • Miloš Rusnák tretí v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
  Mgr. Miloš Rusnák, PhD. z Geografického ústavu SAV získal tretie miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Do súťaže, ktorá sa konala viac » Read more »
 • Program sekcie OpenGIS & OpenData na OSSConf 2018

  logo 10. ročníka žilinskej konferencie OSSConf – Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, autori loga: Rudolf Blaško, Peter ŠtrbaV rámci 10. ročníka žilinskej konferencie OSSConf sa v stredu 4. júla 2018 uskutočnia prednášky o otvorených geografických informačných systémoch (OpenGIS) a otvorených údajoch (OpenData). Po skončení sekcie bude nasledovať praktický seminár, venovaný mapovaniu polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (Missing Maps mapathon). Prinášame časový plán sekcie a abstrakty prihlásených prednášok.

  Od pondelka 2. júla do stredy 4. júla 2018 sa v Žiline uskutoční 10. ročník konferencie OSSConf, ktorú organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Spoluorganizátormi podujatia sú Česko-slovenské združenie užívateľov TeXu (garant sekcie TeX a jeho priatelia) a AMAVET 962 (garant sekcie OpenGIS & OpenData). Môžete si prečítať súhrnné informácie o konferencii OSSConf 2018.

  Predbežný časový plán sekcie

  08:30 Registrácia účastníkov

  09:00 Privítanie účastníkov a predstavenie programu

  1. blok OpenGIS – moderuje Adam Mydla

  • 09:15 Alžbeta Gardoňová (OpenGeoLabs): QGIS pre dennú GIS prax
  • 09:45 Peter Márton (Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita): Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní
  • 10:15 Miloslav Ofúkaný (AMAVET 962): Ako mi pomáha QGIS pri práci s komunitami

  10:30 – 10:45 prestávka

  11:45 – 12:45 obedová prestávka

  2. blok OpenData – moderuje Miloslav Ofúkaný

  • 13:00 Mariana Hurná (Mesto Prešov): Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov)
  • 13:45 Miloš Korenčiak (Solargis): Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne

  14:30 – 14:45 prestávka

  • 14:45 Martin Kalivoda (ÚGKK SR): Nový digitálny model reliéfu SR
  • 15:15 Miroslav Ševčík (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky
  • 15:45 Tomáš Dekan (Geodetický a kartografický ústav Bratislava): Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

  16:15 Ukončenie sekcie prednášok

  16:30 – 20:00 Missing Maps mapathon
  Prvý Missing Maps mapathonon v Žiline bude prebiehať na Katedre matematických metód a operačnej analýzy v miestnosti RA012. Ak máte záujem podporiť mapovanie polohopisu zo satelitných snímok pre potreby humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontieres, potom si stiahnite plagát a vyveste ho na vašom pracovisku, v škole alebo pošlite elektronicky ďalším ľuďom. Záujemcov o účasť prosíme o registráciu.

  Ak chce ešte niekto prezentovať výsledky svojej práce na konferencii OSSConf 2018, potom nech do nedele 24. júna kontaktuje organizátora sekcie Mila Ofúkaného. V takom prípade abstakt pošle záujemca do štvrtka 28. júna.

  Abstrakty prihlásených prednášok

  Jáchym Čepický, Martin Landa, Oto Kaláb, Alžbeta Gardoňová: QGIS pre dennú GIS prax

  QGIS je open source nástroj pre spracovanie priestorových dát. Pripravovaná nová verzia 3.x prináša zmenu technológie a viac optimalizácie. Aj keď ide o komunitný projekt, tak jeho vývoj nie je živelný. Hlavné smerovanie určuje QGIS Project Steering Committee zložená z vývojárov a užívateľov. Proces je riadený pomocou roadmap, čo umožňuje užívateľom pripraviť sa na zmeny. Ďalej predstavíme nástroje pre efektívnejšiu prácu s väčším množstvom dát – grafický modeler, skriptovanie v jazyku Python a osvedčené zásuvné moduly. Ako praktickú časť ukážeme samotný skript, ktorý zreťazí niekoľko typických GIS úloh do jedného kroku. Poslednou časťou je uvedenie možností ako sa lepšie zoznámiť s QGIS a ďalšími otvorenými nástrojmi a zjednodušiť ich nasadenie v dennej praxi.

  Peter Márton: Prvý rok s QGIS a otvoreným softvérom pre GIS vo vyučovaní

  Pri vyučovaní predmetov zameraných na geografické informačné systémy má vyučujúci dve možnosti – používať komerčný softvér alebo otvorený softvér. Vyučujúci sa pre komerčný softvér rozhodne niekedy vzhľadom na rozsah dostupnej študijnej literatúry, tutoriálov a zákazníckej podpory, najmä ak nemá predchádzajúce vysokoškolské informatické vzdelanie. Dôležitá je samozrejme aj cena komerčného softvéru. V nedávnej minulosti sa výrazne zvýšila cena licencií balíka ArcGIS. Vzhľadom na to sme sa na Žilinskej univerzite rozhodli prejsť vo vyučovaní na otvorený softvér QGIS. Na Fakulte riadenia a informatiky máme za sebou práve prvý semester používania QGIS. V príspevku budú popísané skúsenosti, potreby a nápady vyučujúceho predmetu Geografické informačného systémy, ktorý je určený študentom študijného programu Inteligentné informačné systémy ako povinný predmet a študijného programu Informačné systémy ako povinne voliteľný predmet.

  Jan Růžička: Zapojení studentů VŠB-TUO do projektu PÁTRAČ

  V rámci projektu „Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu (PÁTRAČ)“ vzniká geografický informační systém pro podporu pátrání po pohřešované osobě. Projekt je realizován v rámci programu „Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 až 2020“. Hlavím řešitelem projektu je doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. z České zemědelské univerzity v Praze. Do projektu jsou zapojeni i studenti VŠB-TUO, jmenovitě Hynek Gerlich, Veronika Kocourková, Vendula Sládková a Tomáš Láslop. Cíle projektu jsou: Zvýšení efektivity rozhodovacích a řídících procesů při zahájení a provádění pátracích akcí pomocí nového software spolupracujícího s navigační technikou v terénu. Optimalizace přípravy kynologických pátracích týmů (KPT) podle vlivu způsobu práce KPT na únavu, vyčerpání a stres a tím na spolehlivost psů při pátrání. Využitelnost výsledků pro složky IZS zabývající se pátráním po pohřešovaných osobách v terénu (Policie ČR, Horská služba, Městské policie, HZS, občanská sdružení atd.). Studenti z VŠB-TUO jsou zapojeni do vývoje geografického informačního systému, který sestává z několika dílčích částí. Mezi hlavní části patří: Nástroj pro predikci pravděpodobnosti výskytu pohřešované osoby. Nástroj pro optimalizaci pátracích sektorů. Nástroj pro monitorování pátrání. Nástroj pro správu datového skladu. Za Policii ČR je do projektu zapojeno všech 14 krajů.

  Adam Mydla: OpenStreetMap ako nástroj humanitárnej pomoci

  OpenStreetMap je celosvetový projekt získavania a sprístupňovania mapových podkladov na nekomerčnej báze. Od začiatku v roku 2004 prešlo veľa času a projekt bol obohatený o nové technológie, postupy a myšlienky. Vďaka plodnej práci tisícov ľudí je dnes editovanie a využívanie mapy jednoduché až triviálne. Od roku 2014 evidujeme ďalšiu výzvu pre projekt OSM, poskytnutie kvalitných mapových podkladov aj v krajinách tretieho sveta zasiahnutých pohromami a konfliktmi. Ide o oblasti zanedbané komerčnou sférou, kde sa pohybujú pracovníci humanitárnych organizácií. Našťastie OSM túto úlohu zvláda a dnes aspoň z časti uľahčuje fungovanie humanitárnych misií.

  Mariana Hurná: Ako dať mestským dátam nový rozmer, katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov (príbeh o poskytovaní údajov z databáz mesta prostredníctvom on-line dátových služieb, viac ako 60 datasetov)

  Cieľom je na jednom mieste sprístupniť údaje (poskytované už od roku 2011) formou používateľskej webovej aplikácie aj prostredníctvom on-line služieb spolu s popisom, definičnými a validačnými súbormi. Poskytovanie údajov je pre vybranú množinu datasetov bezplatné, nepretržité, neobmedzené a vždy aktuálne.
  37 datasetov vo formáte JSON, XML, denne automaticky aktualizované.
  25 datasetov vo formáte SHP, KML a geoJSON.
  Dáta sú prístupné v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií. Použitie je na rôzne prehľady a vizualizácie, porovnania, štatistiky a pod. s dopadom na zvyšovanie občianskej participácie na zlepšovaní otvoreného vládnutia a spravovania vecí verejných.

  Miloš Korenčiak, Branislav Čief: Rastrové meteodáta v Pythone. Efektívne

  Ako spracovávame a ukladáme veľké maticové dáta (desiatky TB) pomocou programu Python @Solargis? Meteodata otestoval náš Python backend niekoľkokrát: špeciálna harmonizácia formátu výmeny, tlmený výkon, efektívne ukladanie / čítanie / archivácia početných polí v netCDF4. Prednáška sa zameriava na praktické využitie súborov netCDF4 – ako ich optimalizovať pre rôzne typy čítania / písania, aké sú limity formátu a prečo segmentovať archív.

  Martin Kalivoda a kol.: Nový digitálny model reliéfu SR

  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) v zmysle zákona NRSR č. 215/1995 o geodézii a kartografii plní úlohy štátu pri zabezpečovaní geodetických a kartografických činností. Zabezpečuje tvorbu, prevádzkovanie a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra (IS GKK). Príspevok má za úlohu oboznámiť verejnosť o stave verejného obstarávania a plánoch poskytovania nového digitálneho modelu reliéfu Slovenskej republiky (DMR 5.0) tvoreného metódou leteckého laserového skenovania. Ďalej sú špecifikované kvalitatívne a iné parametre mračien bodov a z nich vygenerovaného DMR. Mračná bodov zozbierané s hustotou minimálne 5 bodov posledného odrazu na m2, s výškovou strednou chybou mh ≤ 0,15 m, klasifikované do triedy „ground“ so spoľahlivosťou 99,5 % poslúžia na tvorbu kvalitného národného DMR s priestorovým rozlíšením 1 m, ktorý nájde svoje uplatnenie medzi orgánmi štátnej správy a samosprávy, vo výskumnom a súkromnom sektore.

  Miroslav Ševčík: Aktualizácia priestorových údajov v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

  Rezort geodézie kartografie a katastra spravuje tri základné informačné systémy – informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN), informačný systém geodetických základov (ISGZ) a základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS). Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ BA) ako podriadená organizácia zabezpečuje aktualizáciu, správu a poskytovanie referenčných priestorových údajov, definovaných katalógom tried objektov ZBGIS, vrátane geografického názvoslovia, administratívneho členenia a geodetických referenčných bodov, súčasťou sú aj ortofotosnímky a digitálny model reliéfu. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko efektívne, výkonné a rýchle. Úlohou aktualizácie je preveriť existenciu a správnosť všetkých objektov a ich atribútov získaných k danému časovému horizontu a zaznamenať zmeny, ako je vznik nového objektu, zmena vlastností existujúceho objektu alebo zánik objektu.

  Tomáš Dekan: Webové aplikácie a mapové služby v rezorte Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

  V roku 2017 bola uvedená do prevádzky nová verzia webovej mapovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá umožňuje vizualizáciu a interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami ako aj s digitálnym modelom reliéfu, ortofotosnímkami a geografickými názvami. Ďalšou formou poskytovania údajov ZBGIS a katastra nehnuteľností sú webové mapové služby publikované podľa OGC štandardov (WMS, WMTS, WFS, WCS). V roku 2017 boli tiež spustené nové verzie Konverznej služby poskytujúcej konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi a Rezortnej transformačnej služby, ktorá vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami prostredníctvom internetového portálu. Oproti predchádzajúcej verzii sú vylepšené o nové funkcie, formáty, súradnicové systémy a transformácie. Ďalšou dôležitou aplikáciou je Vyhľadávacia služba, ktorá slúži na vyhľadávanie a prezeranie metaúdajových záznamov o dátových sadách a službách rezortu ÚGKK SR.

  Organizovanie konferencie OSSConf 2018 a Prvého Missing Maps mapathonu v Žiline bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

  Príspevok Program sekcie OpenGIS & OpenData na OSSConf 2018 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Pozvánka na prednášku prof. Hubu
  Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku prof. Mikuláša Hubu, ktorá sa uskutoční na podujatí Globálne Environmentálne problémy v Agende viac » Read more »
 • Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou. Predbežne je prihlásených desať odborných prednášok a jeden poster od študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku.

  Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Medzi partnermi je aj združenie AMAVET klub č. 962, ktoré prinieslo fotogalériu z minulého ročníka konferencie a zorganizovalo prvý zvolenský Missing maps mapathon.

  Základným výstupom vedeckej konferencie bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Prihlásené príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Vzťah zmien krajinnej štruktúry a pôdnych druhov na príklade okresu Nitra
  • Andrea Procházková, Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Nataliya Tyagur, Zdenek Krejza, Miloš Cibulka, Zdeněk Patočka (Mendelova univerzita v Brne): Srovnání různých bezkontaktních metod pro monitoring poškození vozovek lesních cest
  • Martin Slavík (Česká zemědělská univerzita v Praze): Využití dronů pro získávání doplňujících inventarizačních dat na úrovni porostu
  • Ladislav Andrášik (Technická univerzita vo Zvolene): Hodnotenie ekosystémových služieb vo vybranej časti Rimavskej kotliny
  • Filip Pružinec, Tomáš Štefanička (Slovenská technická univerzita v Bratislave): GIS inteligentného verejného osvetlenia – poster
  • Martin Zápotocký, Stanislava Vranová (Technická univerzita vo Zvolene): Geo-questionnaire application for forest tourism management: A case study for Slovakia
  • Abdelrahman Eltahhan, Sangey Pasang (Masarykova Univerzita v Brne, Damanhour University): Comparison and analysis of landscape ecology in Bílovice nad Svitavou Czech Republic
  • Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Možnosti využitia GIS pri hodnotení ekosystémových služieb
  • Daniel Paluba, Přemysl Štych, Josef Laštovička (Univerzita Karlova Praha): Porovnanie klasifikačných algoritmov Maximum Likelihood a Support Vector Machine nad Landsat 8 a Sentinel-2 dátami: prípadová štúdia na mapovanie krajinnej pokrývky bývalých vojenských obvodov Ralsko a Brdy
  • Momo Amadu Alhasan, Miloslav Hub, Aga G. M. (Univerzita Pardubice): GIS and digital property addressing system to formalize Ghana’s urban growth
  • Martin Václav Marek (České Dráhy): Využití geoinformačního systémů při správě majetku ve společnosti České dráhy, a.s.
  Informácie pre autorov

  Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov (šablona) v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii autorom (prehlásenie) vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  Prihlasovanie účastníkov

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu o pasívnu účasť prosím vyplňte prihlášku a uhraďte vložné vo výške 10 eur. Pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie je cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

  Svoj záujem/nezáujem o účasť na konferencii môžete vyjadriť aj vo facebook udalosti.

  Príspevok Zoznam príspevkov 11. ročníka Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Vyšla Rozšírená legenda Urban Atlas 2012
  Szatmári, D., Kopecká, M., Feranec, J., Sviček, M. ROZŠÍRENÁ LEGENDA URBAN ATLAS 2012. Geografický ústav SAV, 2018, 48 s. Fulltext   Rozšírená legenda Urban Atlas viac » Read more »
 • Pozývam Vás na konferenciu zameranú na problémy súvisiace so starnutím
  V dňoch 27.-28. júna 2018 sa v Bratislave na Univerzite Komenského, Šafárikovo námestie 6, uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia Knowledge for Ageing Society – Contextualising Ageing, viac » Read more »
 • Vyšlo prvé číslo 70. ročníka Geografického časopisu
  Geografický časopis Volume 70, 2018, No. 1 Content: Ivan, I. – Horák, J. Registered crime hot spots in Ostrava – location, development and influencing factors. viac » Read more »
 • GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 4. až 6. apríla 2018. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 4. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 5. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Turiec a v piatok 6. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 4. do 6. apríla 2018 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 4. do 6. apríla 2018 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2018,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok GEOTECH Bratislava pozýva geodetických nadšencov na Leica Tour 2018 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • 42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja v Kongresovom centre Smolenice
  V dňoch 2.-6. júla 2018 sa v kongresovom centre na Smolenickom zámku uskutoční 42. konferencia Medzinárodnej asociácie pre výskum Dunaja (IAD – International Association for viac » Read more »
 • Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej 11. ročník sa uskutoční v piatok 25. mája 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Fórum mladých geoinformatikov 2018 organizujú doktorandi a mladí vedecko-výskumní pracovníci z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Základným výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Pre autorov

  Do 1. apríla je potrebné poslať prihlášku vrátane abstraktu. Uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku je 6. máj. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Alžbeta Grznárová
  • Ing. Milan Hunčaga
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01. 04. 2018 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 06. 05. 2018 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25. 05. 2018 Fórum mladých geoinformatikov 2018
  Registrácia geoinformatikov

  Registrácia bude sprístupnená od 15. februára 2018. Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 10 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. V prípade záujmu o ubytovanie bude cena ubytovania 12€ (internát) alebo 15€ (nadštandartná časť internátu).

  Medzinárodný charakter vedeckej konferencie

  Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku nepoznám momentálne odpoveď, avšak minulý rok som sa vo Zvolene stretol so zhruba 30 účastníkmi (pozri program 10. ročníka a fotogalériu), ktorí zastupovali okrem domácej univerzity tieto ďalšie organizácie: Mendelova univerzita Brno, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, YMS, Žilinská univerzita.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Koho stretnete na 11. ročníku Fóra mladých geoinformatikov vo Zvolene? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku

  Spoločnosť SGS Holding a.s.Spoločnosť SGS Holding a.s. pridala do svojho portfólia služieb nový e-shop BezPilotne.sk, ktorý ponúka techniku, príslušenstvo a náhradné diely pre geodetov, GIS odborníkov, stavebníkov a záujemcov o profesionálne drony.

  Čo vás čaká?

  BezPilotne.sk sa zameriava na výrobky od popredných svetových výrobcov Trimble, senseFly, Seco, Stonex či Spectra Precision. V ponuke sú kompletné sady pripravené na okamžité meranie pre geodetov, prístrojové vybavenie pre poľnohospodárov, lesníkov, GIS špecialistov, lasery pre stavebníkov, či príslušenstvo a spotrebný materiál ku všetkým prístrojom. Čerešničkou sú špičkové drony od profesionálov zo švajčiarskeho senseFly. SGS Holding spolupracuje s akademickou obcou na výskumných projektoch, výsledkom čoho sú nové postupy, ktoré aplikuje do praxe.

  Každodenné akcie

  V e-shope nájdete každý deň akciové produkty so zľavami, ktoré v bežnom predaji nedostanete. Web prináša nové technológie priamo k používateľom za dostupné ceny a pomáha zákazníkom využiť modernú techniku na zvýšenie produktivity.

  E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku
  BezPilotne.sk je e-shop s geotechnikou od popredných výrobcov
  Servis a technická podpora

  Spoločnosť SGS Holding si uvedomuje, že predajom výrobku sa pre nich obchodný vzťah nekončí. V prípade odstránenia akýchkoľvek chýb spolupracuje priamo s autorizovanými servismi. Jej pracovníci poskytujú kalibrácie, overený a cenovo výhodný servis nielen počas záručnej doby ale aj po jej skončení. Určite oceníte ich telefonickú a e-mailovú technickú podporu, keď počas merania budete potrebovať vyriešiť problém.

  Príspevok E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

  Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy. aktualizovaný PROGRAM …

  Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

  Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

  Programový výbor:
  Organizačný výbor:
  • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
  • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
  • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

  Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

  Predbežný program:

  08:00 – 09:00 registrácia

  09:00 – 09:15 otvorenie konferencie

  09:15 – 10:30 1. blok referátov

  • Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine
  • Janka Hričovská: Zbierka pálfiovských máp a plánov
  • Štefan Káčer: Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo
  • Mária Mihoková, Juraj Michelík: Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu
  • Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus: (Ne)zapomenuté mapy

  10:30 – 11:00 prestávka na občerstvenie

  11:00 – 12:15 2. blok referátov

  • Peter Pišút, Juraj Procházka: Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813)
  • Tomáš Burda: Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské pomezí
  • Robin Ambrož, Jiří Drozda, Šárka Steinová: Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění
  • Václav Čada: Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích
  • Ľubica Hudecová: Geometrické plány – historický prehľad

  12:15 – 13:15 obed

  13:15 – 14:30 3. blok referátov

  • Jan D. Bláha, Jitka Močičková: Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů
  • Josef Paták: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
  • Milan Talich: Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
  • Miroslav Kožuch, Dominik Kollár: Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS
  • Dagmar Kusendová: Digitálna evidencia a prezentácia starých máp

  14:30 – 14:45 prestávka na občerstvenie

  14:45 – 16:00 4. blok referátov

  • Gabriela Šuleková, Alexandra Benová: Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka
  • Martin Zeman: Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska
  • Róbert Fencík, Tibor Lieskovský, Barbora Kačmárová: Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania
  • Miroslav Kardoš, Ján Tuček, Zuzana Slatkovská, Julián Tomaštík: Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve
  • Martin Zápotocký, Zuzana Slatkovská, Milan Koreň: Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období

  16:00 – 16:15 diskusia a ukončenie konferencie

  16:15 – 17:15 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu

  1. informácia Historické mapy 2017
  2. informácia Historické mapy 2017
  Výška účastníckeho poplatku:
  • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
  • 40 eur – nečlenovia KS SR
  • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
  • 10 eur – čestní členovia KS SR
  • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
  • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

  Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

  Príspevok Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav TolmáčiV srbskom Belehrade sa pred mesiacom uskutočnila v poradí už štrnásta Medzinárodná geografická olympiáda (International Geography Olympiad – IGEO). Je to súťaž mladých geografov a geografiek vo veku od 16 do 19 rokov. Naši reprezentanti získali zlato a bronz.

  International Geography Olympiad

  IGEO sa pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín a počet súťažiacich býva okolo 200. Slovensko je pravidelným účastníkom olympiády. Naši reprezentanti sa vyberajú na základe úspešnosti v národnej – celoslovenskej geografickej olympiáde a nadväzných sústredení pred IGEO. Súťaž pozostáva z troch častí: písomný test, multimediálny test a praktický – terénny test s analytickým výstupom.

  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade
  Súťažné pravidlá

  Mladých geografov hodnotí medzinárodná porota (delegáti). Pravidlom je, že vlastných reprezentantov nemôžu hodnotiť porotcovia z tej istej krajiny. Každú úlohu hodnotia nezávisle dvaja posudzovatelia, ktorí musia pri nezhode bodovania daný test hodnotiť spoločne. Súťaží sa aj v družstvách na zadanú tému (postery s obhajobou). Prezentácie hodnotia všetci delegáti aj reprezentanti jednotlivých krajín formou konsenzu.

  Michal Vitkovič na 1. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Michal Vitkovič na 1. mieste
  Slovenská reprezentácia geografov

  V Belehrade nás od 2. do 8. augusta 2017 reprezentovala štvorica súťažiacich Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil, Michal Vitkovič plus dvaja delegáti a súčasne vedúci našej malej výpravy Gabriel Zubriczký, Ladislav Tolmáči. Naši geografi dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal prvé miesto Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska (tohtoročná téma: Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine) tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste
  Sprievodný program

  Okrem samotnej súťaže, ktorá má samozrejme aj prípravnú časť v podobe spoznávania regiónu terénneho cvičenia, organizátori IGEO 2017 pripravili pekné uvítanie, kultúrne programy a exkurzie po Belehrade ako aj priľahlých zaujímavých lokalitách: Nový Sad, televízna veža Avala pri Belehrade, mestečko Kovačica ai. Krátke vystúpenie pre ostatné družstvá si pripravila každá reprezentácia. Naši boli opäť výborní. Vyhlásenie výsledkov bolo slávnostné a pre nás veľmi radostné.

  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade

  Poďakovanie patrí nielen reprezentantom ale aj prípravnému odbornému tímu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a organizátorom pod vedením Dr. Romana Lehotského z IUVENTY.

  Autor textu a fotiek: Ladislav Tolmáči

  Príspevok Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Testovacia prevádzka Mapového klienta ZB GIS

  Dňa 30. júna 2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky cez internetovú stránku zbgis.sk (pozn. registrácia domény 3. júna 2017) testovaciu prevádzku novej webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, ZB GIS a registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu, geografickými názvami.

  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od 30. júna 2017
  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZB GIS od 30. júna 2017

  Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Google Chrome 51+, Mozilla Firefox 48+, Opera 15+, Safari 6+, Microsoft Edge, Internet Explorer 11+).

  Tlačová beseda (video)

  Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že nová aplikácia nahrádza a rozširuje funkčnosť aplikácie MAPKA, ktorá bola dočasným riešením.

  Mária Frindrichová uviedla, že Mapový klient ZBGIS vznikol integráciou dvoch ukončených projektov Elektronické služby Katastra nehnuteľností a Elektronické služby Katastra nehnuteľností ZB GIS. Doplnila, že v 2016 bola ukončená viac ako 20 ročná úloha – konanie ROEP (Registra obnovenej evidencie pozemkov) vo viac ako 3500 katastrálnych územiach.

  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vysvetlil, že iniciatíva Jeden krát a dosť súvisí s odstránením povinnosti pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva a snímky z katastrálnych máp, čo je zakotvené v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, 12 interných dokumentoch. Všetky tieto predpisy budú novelizované tak, aby úrady priamo overovali údaje v informačných systémoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

  Prezentácia Ľuboslava Michalíka (video od 13:05 do 20:54)
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete

  Ľuboslav Michalík novinárom ukázal šesť základných tém Mapového klienta ZB GIS (Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén, Geodetické základy, Archív, Geografické názvoslovie – vo vývoji, zatiaľ sú tam iba štandardizované názvy štátov). Na podklade katastrálnej mapy prezentoval ukážku lokalizácie, zobrazenie adresných bodov (aktualizácia na dennej báze) a informácie o súradniciach (zemepisná šírka a dĺžka, národné súradnice, výška terénu). Ukázal základné informácie o parcele a rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva, ktorý zatiaľ nie je použiteľný na právne úkony.

  Vedúci Odboru referenčných údajov pre GIS prezentuje aj ďalšie funkcionality (pozri používateľský manuál Mapový portál ZBGIS):

  • zapínanie a vypínanie vrstiev
  • zobrazenie orientácie pozemkov voči svetovým stranám a príprava tlačovej zostavy (výstup je v PDF)
  • pridávanie vlastných vektorových vrstiev (DGN V7, DGN V8, DXF/DWG, GML, GPX, Shapefile) a online mapových služieb
  • možnosť merania vzdialeností (zobrazí sa aj výškový profil vypočítaný z DMT)
  • zdieľanie máp na sociálnych sieťach
  Otázky novinárov (video od 21:00 do 32:30)

  • Je potrebne inštalovať nejaké doplnky na používanie mapového klienta? M. Fridrichová: Nie stačí mobilné zariadenie alebo desktop počítač, pripojenie na internet a webový prehliadač.
  • Kto vyvíjal túto aplikáciu? M. Fridrichová: Na rozvojovú a servisnú zmluvu to bola firma Sevitech v spolupráci so zamestnanci rezortu.
  • Koľko aplikácia stála? M. Fridrichová: Zo štátneho rozpočtu SR išlo na analýzu a rozvoj projektu 150 000 eur.
  • Je to už jedna aj so služieb Online kataster z obývačky? M. Fridrichová: So svojim mobilom sa postavíte na nehnuteľnosť a získate online informácie z katastra.
  • Koľko z tých všetkých služieb dnes funguje? M. Fridrichová: V októbri 2015 bolo publikovaných 15 služieb, tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. P. Pellegrini: Projekt bude ukončený v roku 2018.
  • Ako si majú občania vysvetliť 6 ročné meškanie tohto projektu? M. Fridrichová: Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov – 4,5 mil. listov vlastníctva, 8 mil. parciel registra C, 8 mil. aj niečo parciel registra E, každý deň využíva tento softvér 2,5 tis. zamestnancov, aktualizácia na dennej báze, každé 3 minúty (pozn. v úvode tlačovky uviedla 3 sekundy) jedna číselná parcela, každých 9 sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri, overí sa denne viac ako 250 geometrických plánov, teraz riešime backoffice.
  • Koľko má byt celkovo služieb? M. Fridrichová: 45 služieb.
  • Kde je vyvodenie zodpovednosti za meškanie projektu? P. Pellegrini: …

  Príspevok Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach

  Logo Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Štúdium

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Štúdium je otvorené aj pre absolventov príbuzných študijných odborov so záujmom o geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme.

  Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá.

  Projekty

  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa odborne profiluje najmä na využitie technológie laserového skenovania, bezpilotných leteckých zariadení, spracovanie družicových dát a modelovanie krajiny v geografickom informačnom systéme. V súčasnosti rieši viacero zaujímavých výskumných projektov, medzi nimi sú aj zahraničné projekty pre Európsku vesmírnu agentúru, Horizont 2020 a INTERREG. Ústav geografie je tiež jediným zástupcom Slovenska v medzinárodnom zoskupení pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát Geo4All.

  Príspevok Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »