Dátum/čas
Date(s) - 20.10.2016 až 21.10.2016
12:30 až 17:00

Miesta konania
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Kategórie


22. ročník kartografickej konferencie

ŠTVRTOK – 20.10.2016

13:30 – 14:45 Otvorenie konferencie, blok referátov
HOFIERKA J., FENCÍK R., ĎURAČIOVÁ R.: Aktuálny stav a problémy slovenskej kartografie
MIČIETOVÁ E. a kol.: Priestorová informačná infraštruktúra pre tvorbu poznatkov o environmentálnom zdraví SR
KOPECKÁ M., ROSINA K.: Mapovanie sídelnej zelene s využitím satelitných dát Sentinel 2A
HOFIERKA J.: Modelovanie geopriestorových procesov v krasovej krajine pomocou masívnych geodát
KUSENDOVÁ D., FAITH O.: Komparácia národných atlasov z územia Slovenska
14:45 – 15:15 prestávka
15:15 – 16:30 blok referátov
GALLAY M.: Interaktívna geovizualizácia a publikovanie 3D modelov krajiny na internete
ŠTEFANIČKA T., ĎURAČIOVÁ R., SERES Cs.: Webová mapová aplikácia na navigáciu v interiéri komplexu budov PriF UK
ZÁPOTOCKÝ M., KOREŇ M.: Mapová web aplikácia Vysokoškolského lesníckeho podniku
GERHÁTOVÁ Ľ., ŠPÁNIK P., HEFTY J.: Možnosti vizualizácie prejavov zemetrasení na mape
ŠPÁNIK P., GERHÁTOVÁ Ľ., JANÁK J.: Vizualizácia výsledkov geodetických meraní s použitím programového balíka Generic Mapping
Tools
16:30 – 17:00 prestávka
17:00 – 18:00 blok referátov
KAŇUK J.: Tvorba 3D modelov krajiny pomocou UAV systémov
BLIŠŤAN P., KOVANIČ Ľ., PALKOVÁ J., ZELIZŇAKOVÁ V.: Overenie použiteľnosti nízkonákladovej UAV fotogrametrie v kontexte banskomeračskej legislatívy Slovenskej republiky
TRHAN O., FRAŠTIA M., MARČIŠ M.: Tvorba priestorových vektorových modelov budov z dát získaných pomocou UAV fotogrametrie
FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ J., HOREČNÝ J.: Reprezentácia objektov s komplikovanou štruktúrou získaných metódou terestrického laserového skenovania
19:00 Spoločenský večer

PIATOK – 21.10.2016

9:00 – 10:15 blok referátov
BLÁHA J. D., SEEMANN P.: Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů
pro tvorbu ČHA
BURDA T.: Projekt NAKI Český historický atlas – příklad využití archivních mapových podkladů pro tvorbu rekonstrukčních map v prostředí GIS
TŮMOVÁ M.: Zpřístupnění, zpracování a využití kartografických pramenů v historickogeografickém výzkumu
BENOVÁ A.: Mapy s tematikou nerastných surovín a poľnohospodárstva vo vybraných atlasoch
TALICH M., HAVRLANT J., STAŠOVÁ E., ZEMAN M., FENCÍK R.: Tvorba rastrovej mapy III. vojenského mapovania územia Slovenska
10:15 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:00 blok referátov
OŤAHEĽ J., PAZÚR R., KOPECKÁ M., FERANEC J., ROSINA K., NOVÁČEK J.: Dynamika zmien vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: analýza príčin a kartografická prezentácia na vybraných príkladoch národnej a regionálnej úrovne
MUŇKO M., KARELL L., STRAKA J.: Detekcia viniča z multispektrálnych snímok aplikáciou CNN
STANKOVÁ H., CHLAPEČKOVÁ G.: Identifikácia mestských ostrovov tepla v Bratislave na podklade satelitných údajov
KRIVÁ Z.: Základné princípy filtrácie radarových snímok Zeme
KOŽUCH M., PIESECKÝ P.: Identifikácia vhodných pristávacích plôch pre vynútené pristátie vetroňa
12:00 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 blok referátov
FRAŠTIA M., MARČIŠ M., TRHAN O.: Kvalita digitálneho modelu povrchu vytvoreného algoritmami počítačového videnia –
komparatívna štúdia
MUŇKO M., ĎURAČIOVÁ R.: Riziká predikčného priestorového modelovania
ĎURAČIOVÁ R., MUŇKO M., KARELL L.: Validácia reklasifikovaných predikčných máp
HUDECOVÁ Ľ., GEISSE R., VARDŽÁKOVÁ M., TURAN P.: Výpočet miery fragmentácie pôdy na Slovensku
14:30 – 15:00 prestávka
15:00 – 16:30 blok referátov
MINÁRIKOVÁ M., GERHÁTOVÁ Ľ, HEFTY J.: Mapa rýchlostí permanentných staníc stredoeurópskej siete GNSS
IMRIŠEK M.: Tvorba a následná analýza máp zenitovej troposférickej refrakcie GNSS signálu
MORAVČÍKOVÁ K., KALIVODA M.: Generalizácia referenčných tried objektov ZBGIS®
ČERBA O.: Linked data v oblasti geoinformačních technologií
KIANIČKA J., ERTL M., BORESCH A.: International Data Centre – Distributed Application Control System
PÁLENÍK M.: Zobrazovanie dvoch premenných v mape pri čiernobielej tlači
16:30 – 17:00 Ukončenie