Geokomunitný portál vám prináša AMAVET klub č. 962

Kompletné informácie o medzinárodnej konferencii GeoKARTO 2022

Kartografická spoločnosť SR je organizátor konferencie GeoKARTO 2020GeoKARTO je vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie i praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. Podujatie organizuje každé dva roky Kartografická spoločnosť SR (KS SR) a tento ročník ju pripravuje v spolupráci s Katedrou fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Geografickým ústavom SAV a mediálnou podporou AMAVET klubu č. 962.

Konferencia GeoKARTO 2022 je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Termín konania: 08. – 09. september 2022

Dôležité termíny
Tematické okruhy
 • Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu vo vzťahu k tvorbe tematických máp
 • Geopriestorové analýzy a modelovanie
 • Historické a staré mapy
 • Informačné systémy o území a kataster
 • Mapovanie a zber dát pre GIS
 • Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
 • Štandardizácia, infraštruktúry, metadáta, geodatabázy
 • Teória kartografie, geoinformatiky a geodézie
 • Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov
 • Vzdelávanie a prax
 • Webová kartografia, geovizualizácia a publikovanie geodát
Odborní garanti
 • doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
 • doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (Geografický ústav SAV Bratislava)
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach)
 • doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • doc. RNDr. Igor Matečný, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Ľuboslav Michalík (GKÚ Bratislava)
 • prof. Ing. Ján Tuček, PhD. (Lesnícka fakulta Technická univerzita Zvolen)
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL Olomouc)
Organizačný výbor
 • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Richard Feciskanin, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Mgr. Alexandra Benová, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave)
 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava)
 • Ing. Daniel Szatmári, PhD.(Geografický ústav SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov: Abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Vybrané príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy (pokyny na spracovanie článkov).

Možnosti prezentácie: prednáška alebo poster

Cirkulár o konferencii: 1. cirkulár

Predbežný program

štvrtok 08.09.2022

 • 08:30 – registrácia
 • 09:30 – 09:45 otvorenie konferencie
 • 09,45 – 10:45 prednášky v pléne
 • 10:45 – 11:15 prestávka
 • 11:15 – 12:15 prednášky v pléne
 • 12:15 – 14:00 obedná prestávka
 • 14:00 – 15:30 prednášky v pléne
 • 14:00 – 17:00 posterová sekcia
 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 17:00 prednášky v pléne
 • 19:00 spoločenský večer

piatok 09.09.2022

 • 09:00 – 10:30 prednášky v pléne
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 12:00 prednášky v pléne
 • 12:00 – 13:30 obed
 • 13:30 – 15:30 prednášky v pléne
 • 15:30 – 16:00 ukončenie konferencie
Organizačné pokyny

výška účastníckeho poplatku na konferenciu do 31.08.2022

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 80 eur člen KS SR
 • 80 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 90 eur nečlen KS SR

výška účastníckeho poplatku na konferenciu na mieste

 • 0 eur študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 eur čestní členovia KS SR
 • 90 eur člen KS SR
 • 90 eur autor príspevku (iba jeden z kolektívu autorov)
 • 100 eur nečlen KS SR

v účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté

 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • zborník abstraktov
 • obed 08.09.2022 a 09.09.2022
 • spoločenský večer 08.09.2022

v účastníckom poplatku nie je zahrnuté: doprava, ubytovanie

Platby

bezhotovostným prevodom:

 • poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
 • názov účtu: Kartografická spoločnosť SR, Radlinského 11, 813 68 Bratislava
 • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
 • BIC: FIOZSKBAXXX
 • variabilný symbol 202222
 • doplňujúci údaj: priezvisko účastníka

platby z Čiech na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

v hotovosti pri registrácii: nie sme platcami DPH

Ubytovanie

Účastníci konferencie GeoKARTO si ubytovanie zabezpečujú individuálne.
Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):

Prihlášky a zasielanie abstraktov: alexandra.benova(zavinac)uniba.sk

Účastnícke poplatky: robert.fencik(zavinac)stuba.sk

Iné organizačné záležitosti: miroslav.kozuch(zavinac)uniba.sk

Pomôžte zdieľať GeoKARTO 2020 cez:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*