• Vyšla Geographia Cassoviensis 11(2)

  Vyšla Geographia Cassoviensis 11(2)

  Online verzia druhého čísla 11. ročníka časopisu Geographia Cassoviensis je už zverejnený na stránke Ústavu geografie. Veríme, že v ňom nájdete podnetné čítanie.

   

  21. 12. 2017

  Read more »
 • Ázia špeciál: Thajsko, Vietnam a Kambodža
  Prednáška: Ázia špeciál: Thajsko, Vietnam a Kambodža
  Organizátor: Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti
  Aziaspecial.jpg
  Read more »
 • Smart-city: v čom môžeme spolupracovať s STU v Bratislave?
  Smart-city: v čom môžeme spolupracovať s STU v Bratislave?

  V súvislosti s prípravou spoločného výskumného projektu zameraného na 3D solárny potenciál našich miest sa vo štvrtok 16. 11. 2017 na pôde Ústavu geografie stretli prof. Hofierka a doc. Gallay s Ing. arch. Petrom Morgensteinom, PhD. a Ing. arch. Jánom Legénym, PhD. pôsobiacimi na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Kolegov z STU venujúcim sa myšlienke smart-city, zaujali vedecké výsledky Oddelenia geoinformatiky ÚGE v oblasti 3D modelovania príkonu slnečného žiarenia a stanovenia fotovoltického potenciálu budov. Z tohto dôvodu sme prediskutovali spoločné kroky pre prípravu vedeckého projektu, ktorý by mal posunúť využívanie GIS technólogie v urbánnom plánovaní v urbánnom plánovaní so zameraním na fotovoltický a fototermický potenciál budov v rámci konceptu smart-city.

  Clipboard02.jpg

  Read more »
 • SAFTRA 3D mapping s.r.o. - náš start-up
  SAFTRA 3D mapping, s.r.o. - start-up Ústavu geografie a UPJŠ v Košiciach
  Dňa 9. novembra 2017 bola do obchodného registra zapísaná obchodná spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o., čím sa zavŕšili snahy pracovníkov Ústavu geografie, predovšetkým z oddelenia geoinformatiky, vytvoriť start-up firmu, ktorej cieľom je intenzívnejší transfer inovatívnych metód a získaných poznatkov do praxe v oblasti zberu, spracovania a analýzy geopriestorových 3D dát v širšom geografickom regióne stredného a východného Slovenska.
  logo_saftra.jpg

  Od roku 2012 sa Ústavu geografie s podporou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ministerstiev Slovenskej republiky a Európskej únie podarilo vybudovať kvalitné laboratória, najmä Laboratórium geografických informačných systémov a Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme.

  Technická a softvérová infraštruktúra týchto laboratórií vytvorila priestor pre zdokonaľovanie odborných pracovníkov z Ústavu geografie v oblasti zberu, pokročilých metód spracovania 3D geodát a ich manažmente. Postupne boli získané aj viaceré certifikáty potrebné pre ovládanie bezpilotných leteckých zariadení a pozemných geodetických zariadení.

  "Technologické vybavenie laboratórií a nadobudnuté skúsenosti majú veľmi pozitívne dopady aj na kvalitu výučby v oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, pretože na prednáškach môžeme hovoriť o konkrétnych projektoch, na realizácii ktorých sa podieľame. Neprednášame iba informácie naštudované z odbornej literatúry, ale hovoríme z vlastnej skúsenosti. Navyše, študenti taktiež môžu s týmito zariadeniami a technológiami pracovať", konštatuje doc. Michal Gallay, zástupca riaditeľa Ústavu geografie a spoluzakladateľ spoločnosti SAFTRA 3D mapping. s.r.o.

  Prof. Hofierka, riaditeľ Ústavu geografie a jeden zo spoluzakladateľov firmy, vidí výsledky tejto práce vo viacerých rovinách - "Na jednej strane sa nám podarilo získať akreditáciu na doktorandské štúdium v študijnom programe Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, čím môžeme vzdelávať študentov na všetkých troch stupňoch vzdelávania (od bakalárskeho, cez magisterské až po doktorandské) a ešte intenzívnejšie realizovať výskumné aktivity. Druhá, veľmi dôležitá úloha však spočíva aj v tom, aby sme intenzívnejšie prepájali vedu, výskum a vzdelávania s požiadavkami praxe".


  Obchodná spoločnosť SAFTRA 3D mapping, s.r.o. vznikla za spoluúčasti UPJŠ v Košiciach. Táto firma má ambíciu plniť viaceré úlohy súvisiace s výskumnými a pedagogickými činnosťami na Ústave geografie. Hlavnou činnosťou SAFTRA 3D mapping, s.r.o. bude tvorba, spracovanie a analýzy 3D geografických dát s orientáciou na malých a stredných podnikateľov v sektore budovania smart-cities a smart-buildings, pri vysokodetailnom a vysokopresnom mapovaní a monitoringu malých lokalít bezkontaktným spôsobom (napr. environmentálne zaťažené územia, atď.), v oblasti poľnohospodárskej výroby (precision farming) a poskytovaní komplexných služieb pre potreby zákazníka v oblasti analýzy priestorových dát.

  Už v súčasnosti sa Ústav geografie snaží o zapájanie študentov do riešenia vedecko-výskumných projektov. Cieľom novovzniknutej firmy je ešte výraznejšie prepájať teoretické poznatky s praxou. Ako uviedol prof. Hofierka, založením tohto start-up-u sa vytvorí platforma pre našich študentov a absolventov (geografických a informatických odborov) pri získavaní odbornej praxe, čo im vytvorí lepší predpoklad pre uplatnenie sa na trhu práce, alebo môže slúžiť aj pre rozbehnutie vlastného podnikania v budúcnosti.

  Mgr. Michal Lacko, konateľ spoločnosti SAFTRA 3D mapping, s.r.o. prezradil, že už v súčasnosti boli oslovené viaceré subjekty, ktoré prejavili záujem o spoluprácu v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Založením firmy sme reagovali na dopyt rôznych subjektov po priestorových analýzach a kartografickej činnosti, ktoré predstavujú základnú bázu informácií pre každodenné rozhodovanie sa a šetria náklady na prevádzku.

  Novovzniknutému start-up-u držíme palce, aby sa mu podarilo čo najrýchlejšie etablovať sa na trhu, naplniť stanovené ciele a čeliť novým  výzvam.

  Read more »
 • Geographia Cassoviensis zaradená v Emerging Sources Citation Index

  Geographia Cassoviensis zaradená v Emerging Sources Citation Index

  Redakcia časopisu Geographia Cassoviensis dostala potvrdenie o rozhodnutí spoločnosti Clarivate Analytics zaradiť časopis do databázy Emerging Sources Citation Index. Zaradenie do tejto databázy je pre časopis nevyhnutným krokom pre potenciálne preradenie do najprestížnejších databáz vedeckých časopisov Web of Science a Current Contents, ktoré spoločnosť Clarivate Analytics taktiež spravuje.

  Po zaradení do databáz ERIH PLUS a SCOPUS ide v krátkom čase o ďalšie ocenenie poctivej redakčnej práce, zároveň je to však pre redakciu časopisu Geographia Cassoviensis veľký záväzok tvrdo pracovať na jeho ďalšom zlepšovaní.

  clarivate logo for press release Logoesci logo large

  Read more »
 • 3D GeoInfo Conference 2017, Melbourne
  3D GeoInfo Conference 2017, Melbourne, Australia
  mest.jpg
  univlogo.jpg

  Takmer 150 odborníkov z celého sveta sa zišlo na medzinárodnej konferencii 3D Geoinfo 2017, ktorá sa v dňoch 23. - 27. 10. 2017 konala na University of Melbourne v Austrálii.

  janoa_jaro.jpg

  Slovensko a zároveň náš ústav a jeho výskumný tím reprezentovali prof. Hofierka a Dr. Kaňuk. Predstavili priebežné výsledky výskumu zameraného na modelovanie vplyvu mestskej zelene na mikroklimatické podmienky mesta Košice pomocou priestorových dát s vysokým rozlíšením s názvom:

  HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (PDF)

  jaro_presents.jpg

  Tento výskum realizujeme v rámci projektu SURGE, ktorý finančne podporuje Európska vesmírna agentúra (ESA) prostredníctvom projektu SURGE.

  Vysoká odborná úroveň konferencie bola zabezpečená vysokou selektívnosťou prezentovaných príspevkov (prijatých bolo iba 43 % zo zaslaných príspevkov). Finálny výber prezentovaného výskumu zhŕňa špeciálne číslo časopisu The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives).

  isprs.jpg

  Read more »
 • Naši geografi na Warsaw Regional Forum 2017

  Naši geografi na Warsaw Regional Forum 2017

   

  Medzinárodná geografická konferencia Warsaw Regional Forum sa koná každý druhý rok pod záštitou Ústavu geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied v spolupráci s Ministerstvom rozvoja Poľskej republiky, Komisie geografických vied Poľskej akadémie vied a Poľskej geografickej spoločnosti.

  V rámci humánnej a regionálnej geografie ide o jedno z najprestížnejších vedeckých podujatí konaných v strednej a východnej Európe. Svedčí o tom jednak zainteresovanie tak vedeckých inštitúcií ako aj orgánov výkonnej moci, jednak množstvo účastníkov z rôznych krajín Európy od Spojeného kráľovstva po Rusko.

  Aktuálny ročník konferencie s tematickým motívom „Space of flows“ sa konal v dňoch 18. – 20. 10. 2017. Cieľom tematického zamerania konferencie bolo poukázať na význam tokov energie, informácií, hmoty, kapitálu či obyvateľstva vo formovaní hospodárstva, politiky a v konečnom dôsledku priestoru s jeho všetkými atribútmi. Konferencie sa tak zúčastnili nielen geografi, ale aj zástupcovia technických odborov, ekonómovia či sociológovia.

  Ústav geografie na tomto podujatí reprezentovali Ladislav Novotný a Loránt Pregi, ktorí vystúpili v prezentačnej i posterovej sekcii s príspevkami zameranými na problematiku selektívnej migrácie podľa vzdelania a veku. Kolega Novotný okrem toho jednu sekciu aj moderoval.

  warsaw1

  Obr. 1. Pred slávnostným otvorením konferencie v konferenčnej sále Ministerstva rozvoja Poľskej republiky

   

  warsaw2

  Obr. 2. V posterovej sekcii

  Read more »
 • Vyšlo tretie číslo 69. ročníka Geografického časopisu
  Obsah: Oťaheľ, J. – Feranec, J. – Kopecká, M. – Falťan, V. Modifikácia metódy CORINE Land Cover a legenda pre identfiIkáciu a zaznamenávanie tried krajinnej viac » Read more »
 • Pozvánka na prvý košický Missing Maps Mapathon

  Pozvánka na prvý košický Missing Maps Mapathon

  MMM nie je len skratkou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ale aj podujatia Missing Maps Maphaton, ktoré sa v nedeľu 22. 10. 2017 uskutoční po prvýkrát aj v Košiciach. Ide o organizované stretnutie, pri ktorom sa každý môže zúčastniť tvorby máp aj tých miest, ktoré ani Google nepozná.

  plagat-mmm-kosice

  Viac informácií nájdete v pozvánke.

  Tešíme sa na Vás!

  Read more »
 • Krajina na dotyk počas Noci výskumníkov 2017
  Krajina na dotyk počas Noci výskumníkov 2017

  Vedu a výskum popularizujúca akcia Noc výskumníkov každoročne priťahuje záujem rôznych vekových kategórií, ale predovšetkým detí v mestách po celej Európe. Tento rok sme sa v košickej Optime predstavili s témou „Krajina na dotyk“ (Tangible Landscape), ktorú sme riešili v rámci inciatívy siete laboratórií GeoForAll pre otvorenú geografiu.

  tgis_poster_.jpg

  Návštevníci stánku si mohli vyskúšať modelovanie povrchu rôznych typov krajiny a sledovať, ako sa zmení smer a hromadenie tečúcej  vody po svahu, zatopenie dolín, sklon svahu, či jednoduché vrstevnice známe z turistických máp. Takto sme hravou formou predstavili pomerne zložitú problematiku digitálneho modelovania povrchu krajiny a jeho geomorfometrické analýzy.

   flow.jpg

  Koncetrácia vodného toku sa prekresľuje v reálnom čase, podľa zmeny povrchu piesku. To je okamžitá geomorfometrická analýza.

  veronika_jano.jpg

  Jano Šašak s Veronikou Krešňákovou vytvárajú rybníky v kinetickom piesku.

  Pre tento účel sme využili technickú aparatúru zostavenú z Kinect snímača pre hernú konzolu Xbox, dátový projektor, kinetický piesok a výkonný stolný počítač. Najdôležitejšou zložkou však bol geografický informačný systém GRASS GIS ako softvér, ktorý v reálnom čase spracovával 3D dáta Kinectom oskenovaného povrchu piesku, vytvoril 3D model povrchu piesku a potom vypočítal  zadané parametre. Dátový projektor ich potom okamžite farebne zobrazil na povrchu piesku.
   schema_tgis.jpg

  Schéma Krajiny na dotyk. Obrázok (c) NCSU Centre for Geospatial Analytics.

  Technické riešenie sme zostavili podľa návodu od jeho tvorcov z North Carolina State University Centre for Geospatial Analytics, s ktorého členmi spolupracujeme v oblasti vývoja nástrojov pre GRASS GIS. Americký kolektív vedený prof. Helenou Mitášovou vyvinul systém s názvom Tangible Landscape (Krajina na dotyk) a je zostavený na základe dlhodobého vývoja dotykového geografického informačného systému (Tangible GIS), ktorý umožňuje na zmenšenom modeli reálnej krajiny simulovať procesy, ktoré by nastali v prípade zmeny krajiny. Napríklad v prípade zahradenia doliny násypom cesty, alebo pretrhnutia hrádze vodnej nádrže, či šírenia lesného požiaru. Viac informácií v prednáške na Youtube od autorov: Helena Mitasova, Anna Petrasova, Brendan Harmon, Vaclav Petras, Payam Tabrizian, and Ross Meentemeyer, the Tangible Landscape team from NCSU Center for Geospatial Analytics.

   CGA_logo.jpg

  Tangible Landscape tak umožňuje veľmi názorným spôsobom „na dotyk“ a okamžite vidieť a komunikovať efekt zmien v krajine stranám z rôzneho prostredia, ktoré sú zainteresovaným v rozhodovacom procese. Pri jednom stole tak právnici, členovia samosprávy, developeri, geografi, architekti, inžinieri, a najmä laická verejnosť môžu lepšie pochopiť dôsledky plánovaných zmien v krajine a argumentovať pre alebo proti ich realizácii.

  veronika.jpg

  Tieto mladé dámy sa práve rozhodujú kadiaľ viesť cestu v údolí a ako to ovplyvní vodnú eróziu na okolitých poliach.

  Našu "Krajinu na dotyk" pod vedením Dr. Jána Kaňuka zostavil Jozef Šupinský a Ján Šašak, ktorí  sú prvými študentmi novootvoreného odboru doktorandského štúdia  "Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme" na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach. Nocou výskumníkov deti a ich rodičov v Krajine na dotyk sprevádzali aj Katarína Onačillová (taktiež naša doktorandka), Veronika Krešňáková a doc. Michal Gallay.

  Zariadenie vzniklo v rámci vedeckých projektov VEGA 1/0474/16 - Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov a VEGA 1/0963/17- Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení. Študentom učiteľských kombinácií geografie ale aj jednoodborovej geografie a geoinformatiky umožní naučiť sa prezentovať výsledky geografických analýz touto modernou a pútavou formou.

  jaro_intro.jpg

  Predpremiéra systému v našom Laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme. Jozef Šupinský demoštruje funkčnosť systému riaditeľovi Jarovi Hofierkovi.

  Vzhľadom na celodenné „bzučanie“ v našom stánku veríme, že sa nám podarilo vytvoriť atraktívnu prezentáciu modernej košickej geografie a vysvetliť deťom, študentom stredných škôl ako aj širokej verejnosti, že moderné geografické vzdelanie má význam pri spravovaní krajiny a pochopení procesov v nej.

  Podľa našich vedomostí je predstavený systém na Slovensku unikátny, a vo svete ich je využívaných iba niekoľko. Existujú rôzne podobné vane s pieskom avšak tieto neposkytujú také široké a komplexné možnosti geografických analýz, ktoré možno aplikovať aj na modeloch reálnej krajiny. Práve smerom modelovania reálnej krajiny sa budeme uberať do budúcej Noci výskumníkov a pripravíme ešte pútavejšie analýzy.

  deti_1.jpg
  Deti sa vedy potrebujú dotknúť.

  stredoskolacky_1.jpg

  Zaujatým stredoškoláčkam tvary reliéfu na dotyk vysvetľuje ich ešte zaujatejšia pani profesorka.

  korzar.jpg

  Aj mladšie slečny uvažujú o orientácii svahov terénu vzhľadom na svetové strany. (c) foto Korzár, Judita Čermáková.

  korzar_2.jpg

  Návštevnosť Noci výskumníkov bola v Optime veľmi intenzívna v priebehu celého dňa až do večerných hodín. (c) foto Korzár, Judita Čermáková.

  Read more »
 • Medzinárodný maratón mieru 2017
  Udalosť:Reprezentácia ústavu geografie na 93. ročíku Medzinárodného maratónu mieru
  Dátum:01. 10. 2017
  Miesto:Košice
  Popis:Ústav geografie mal svoje zastúpenie na košickom maratóne aj tento rok. V rámci 94. ročníka najstaršieho európskeho maratónu ho reprezentovala štafeta GEO UPJŠ. V tíme došlo oproti minulým ročníkom k obmene pre ochorenia kolegov Novotného a Pregiho, bežeckú štvoricu tentoraz tvorili Michal Gallay (12,1 km), Ján Kaňuk (9 km), Edo Shaanika (náš študent z Namíbie) (12,1 km) a Jaroslav Hofierka (9 km). Tím GEOUPJŠ sa s časom 3:46:11 umiestnil na 52. mieste v silnej konkurencii 222 štafetových družstiev.
   

  Naše časy:

  2017 - 03:46:11 (52. miesto z 222)

  2016 - 03:40:07 (33. miesto z 213)

  2015 - 03:48:13 (72. miesto zo 186)

  2014 - 03:34:55 (47. miesto zo 187)

  2013 - 03:32:39

  2012 - 03:35:51

   Clipboard01.jpg
   Štafetový tím GEOUPJŠ úspešne v cieli.
  Read more »
 • E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku

  Spoločnosť SGS Holding a.s.Spoločnosť SGS Holding a.s. pridala do svojho portfólia služieb nový e-shop BezPilotne.sk, ktorý ponúka techniku, príslušenstvo a náhradné diely pre geodetov, GIS odborníkov, stavebníkov a záujemcov o profesionálne drony.

  Čo vás čaká?

  BezPilotne.sk sa zameriava na výrobky od popredných svetových výrobcov Trimble, senseFly, Seco, Stonex či Spectra Precision. V ponuke sú kompletné sady pripravené na okamžité meranie pre geodetov, prístrojové vybavenie pre poľnohospodárov, lesníkov, GIS špecialistov, lasery pre stavebníkov, či príslušenstvo a spotrebný materiál ku všetkým prístrojom. Čerešničkou sú špičkové drony od profesionálov zo švajčiarskeho senseFly. SGS Holding spolupracuje s akademickou obcou na výskumných projektoch, výsledkom čoho sú nové postupy, ktoré aplikuje do praxe.

  Každodenné akcie

  V e-shope nájdete každý deň akciové produkty so zľavami, ktoré v bežnom predaji nedostanete. Web prináša nové technológie priamo k používateľom za dostupné ceny a pomáha zákazníkom využiť modernú techniku na zvýšenie produktivity.

  E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku
  BezPilotne.sk je e-shop s geotechnikou od popredných výrobcov
  Servis a technická podpora

  Spoločnosť SGS Holding si uvedomuje, že predajom výrobku sa pre nich obchodný vzťah nekončí. V prípade odstránenia akýchkoľvek chýb spolupracuje priamo s autorizovanými servismi. Jej pracovníci poskytujú kalibrácie, overený a cenovo výhodný servis nielen počas záručnej doby ale aj po jej skončení. Určite oceníte ich telefonickú a e-mailovú technickú podporu, keď počas merania budete potrebovať vyriešiť problém.

  Príspevok E-shop BezPilotne.sk ponúka drony a geotechniku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade

  Historické mapy organizuje Kartografická spoločnosť SRMedzinárodná konferencia Historické mapy sa uskutoční 23. novembra 2017 v priestoroch Bratislavského hradu. Sprievodnou akciou bude výstava Kelti z Bratislavy. aktualizovaný PROGRAM …

  Konferencia sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Bývajú na nej prezentované témy, týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

  Historické mapy 2017 organizuje Kartografická spoločnosť SR (KS SR) v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historické múzeum a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU Bratislava).

  Programový výbor:
  Organizačný výbor:
  • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
  • Mgr. Robert Peschl (SvF STU Bratislava)
  • Mgr. Peter Barta (SNM – Historické múzeum)
  • Mgr. Slavomír Pjatek (SNM – Historické múzeum)

  Termín prihlásenia abstraktu na konferenciu bol do 10. septembra. Autori majú do 10. októbra poslať buď príspevok do recenzovaného elektronického zborníka alebo článok do recenzovaného časopisu Kartografické listy.

  Predbežný program:

  08:00 – 09:00 registrácia

  09:00 – 09:15 otvorenie konferencie

  09:15 – 10:30 1. blok referátov

  • Ľubomír Jankovič: Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine
  • Janka Hričovská: Zbierka pálfiovských máp a plánov
  • Štefan Káčer: Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo
  • Mária Mihoková, Juraj Michelík: Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu
  • Jiří Drozda, Šárka Steinová, Filip Paulus: (Ne)zapomenuté mapy

  10:30 – 11:00 prestávka na občerstvenie

  11:00 – 12:15 2. blok referátov

  • Peter Pišút, Juraj Procházka: Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813)
  • Tomáš Burda: Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské pomezí
  • Robin Ambrož, Jiří Drozda, Šárka Steinová: Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění
  • Václav Čada: Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích
  • Ľubica Hudecová: Geometrické plány – historický prehľad

  12:15 – 13:15 obed

  13:15 – 14:30 3. blok referátov

  • Jan D. Bláha, Jitka Močičková: Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů
  • Josef Paták: Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
  • Milan Talich: Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
  • Miroslav Kožuch, Dominik Kollár: Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS
  • Dagmar Kusendová: Digitálna evidencia a prezentácia starých máp

  14:30 – 14:45 prestávka na občerstvenie

  14:45 – 16:00 4. blok referátov

  • Gabriela Šuleková, Alexandra Benová: Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka
  • Martin Zeman: Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska
  • Róbert Fencík, Tibor Lieskovský, Barbora Kačmárová: Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania
  • Miroslav Kardoš, Ján Tuček, Zuzana Slatkovská, Julián Tomaštík: Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve
  • Martin Zápotocký, Zuzana Slatkovská, Milan Koreň: Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období

  16:00 – 16:15 diskusia a ukončenie konferencie

  16:15 – 17:15 výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu

  1. informácia Historické mapy 2017
  2. informácia Historické mapy 2017
  Výška účastníckeho poplatku:
  • 30 eur – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
  • 40 eur – nečlenovia KS SR
  • 15 eur – študenti 1. a 2. stupňa vysokej školy (bez servisu)
  • 10 eur – čestní členovia KS SR
  • v cene sú zahrnuté náklady na organizovanie konferencie, občerstvenie počas rokovania, vydanie zborníka príspevkov
  • v cene nie sú zahrnuté doprava, ubytovanie, obed (možné priobjednať v sume 5 eur)

  Prihlásenie účastníkov prebieha do 15. novembra 2017 elektronicky prostredníctvom konferenčného systému.

  Príspevok Historické mapy a Kelti na Bratislavskom hrade zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav TolmáčiV srbskom Belehrade sa pred mesiacom uskutočnila v poradí už štrnásta Medzinárodná geografická olympiáda (International Geography Olympiad – IGEO). Je to súťaž mladých geografov a geografiek vo veku od 16 do 19 rokov. Naši reprezentanti získali zlato a bronz.

  International Geography Olympiad

  IGEO sa pravidelne zúčastňuje viac ako 40 krajín a počet súťažiacich býva okolo 200. Slovensko je pravidelným účastníkom olympiády. Naši reprezentanti sa vyberajú na základe úspešnosti v národnej – celoslovenskej geografickej olympiáde a nadväzných sústredení pred IGEO. Súťaž pozostáva z troch častí: písomný test, multimediálny test a praktický – terénny test s analytickým výstupom.

  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím Slovenska v Belehrade
  Súťažné pravidlá

  Mladých geografov hodnotí medzinárodná porota (delegáti). Pravidlom je, že vlastných reprezentantov nemôžu hodnotiť porotcovia z tej istej krajiny. Každú úlohu hodnotia nezávisle dvaja posudzovatelia, ktorí musia pri nezhode bodovania daný test hodnotiť spoločne. Súťaží sa aj v družstvách na zadanú tému (postery s obhajobou). Prezentácie hodnotia všetci delegáti aj reprezentanti jednotlivých krajín formou konsenzu.

  Michal Vitkovič na 1. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Michal Vitkovič na 1. mieste
  Slovenská reprezentácia geografov

  V Belehrade nás od 2. do 8. augusta 2017 reprezentovala štvorica súťažiacich Pavol Draganovský, Ján Maťufka, Filip Prášil, Michal Vitkovič plus dvaja delegáti a súčasne vedúci našej malej výpravy Gabriel Zubriczký, Ladislav Tolmáči. Naši geografi dosiahli skvelý výsledok. Medzi jednotlivcami spomedzi 174 účastníkov získal prvé miesto Michal Vitkovič a družstvo obsadilo v prezentácii a propagácii Slovenska (tohtoročná téma: Potenciál cestovného ruchu v reprezentovanej krajine) tretie miesto zo 43 zúčastnených štátov.

  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste, foto: Ladislav Tolmáči
  Filip Prášil, Michal Vitkovič, Ján Maťufka, Pavol Draganovský na 3. mieste
  Sprievodný program

  Okrem samotnej súťaže, ktorá má samozrejme aj prípravnú časť v podobe spoznávania regiónu terénneho cvičenia, organizátori IGEO 2017 pripravili pekné uvítanie, kultúrne programy a exkurzie po Belehrade ako aj priľahlých zaujímavých lokalitách: Nový Sad, televízna veža Avala pri Belehrade, mestečko Kovačica ai. Krátke vystúpenie pre ostatné družstvá si pripravila každá reprezentácia. Naši boli opäť výborní. Vyhlásenie výsledkov bolo slávnostné a pre nás veľmi radostné.

  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade, foto: Ladislav Tolmáči
  Reprezentačný tím nad Dunajom v Novom Sade

  Poďakovanie patrí nielen reprezentantom ale aj prípravnému odbornému tímu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a organizátorom pod vedením Dr. Romana Lehotského z IUVENTY.

  Autor textu a fotiek: Ladislav Tolmáči

  Príspevok Veľký úspech mladých slovenských geografov na IGEO 2017 v Srbsku zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Testovacia prevádzka Mapového klienta ZB GIS

  Dňa 30. júna 2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky cez internetovú stránku zbgis.sk (pozn. registrácia domény 3. júna 2017) testovaciu prevádzku novej webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, ZB GIS a registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu, geografickými názvami.

  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od 30. júna 2017
  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZB GIS od 30. júna 2017

  Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Google Chrome 51+, Mozilla Firefox 48+, Opera 15+, Safari 6+, Microsoft Edge, Internet Explorer 11+).

  Tlačová beseda (video)

  Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že nová aplikácia nahrádza a rozširuje funkčnosť aplikácie MAPKA, ktorá bola dočasným riešením.

  Mária Frindrichová uviedla, že Mapový klient ZBGIS vznikol integráciou dvoch ukončených projektov Elektronické služby Katastra nehnuteľností a Elektronické služby Katastra nehnuteľností ZB GIS. Doplnila, že v 2016 bola ukončená viac ako 20 ročná úloha – konanie ROEP (Registra obnovenej evidencie pozemkov) vo viac ako 3500 katastrálnych územiach.

  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vysvetlil, že iniciatíva Jeden krát a dosť súvisí s odstránením povinnosti pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva a snímky z katastrálnych máp, čo je zakotvené v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, 12 interných dokumentoch. Všetky tieto predpisy budú novelizované tak, aby úrady priamo overovali údaje v informačných systémoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

  Prezentácia Ľuboslava Michalíka (video od 13:05 do 20:54)
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete

  Ľuboslav Michalík novinárom ukázal šesť základných tém Mapového klienta ZB GIS (Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén, Geodetické základy, Archív, Geografické názvoslovie – vo vývoji, zatiaľ sú tam iba štandardizované názvy štátov). Na podklade katastrálnej mapy prezentoval ukážku lokalizácie, zobrazenie adresných bodov (aktualizácia na dennej báze) a informácie o súradniciach (zemepisná šírka a dĺžka, národné súradnice, výška terénu). Ukázal základné informácie o parcele a rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva, ktorý zatiaľ nie je použiteľný na právne úkony.

  Vedúci Odboru referenčných údajov pre GIS prezentuje aj ďalšie funkcionality (pozri používateľský manuál Mapový portál ZBGIS):

  • zapínanie a vypínanie vrstiev
  • zobrazenie orientácie pozemkov voči svetovým stranám a príprava tlačovej zostavy (výstup je v PDF)
  • pridávanie vlastných vektorových vrstiev (DGN V7, DGN V8, DXF/DWG, GML, GPX, Shapefile) a online mapových služieb
  • možnosť merania vzdialeností (zobrazí sa aj výškový profil vypočítaný z DMT)
  • zdieľanie máp na sociálnych sieťach
  Otázky novinárov (video od 21:00 do 32:30)

  • Je potrebne inštalovať nejaké doplnky na používanie mapového klienta? M. Fridrichová: Nie stačí mobilné zariadenie alebo desktop počítač, pripojenie na internet a webový prehliadač.
  • Kto vyvíjal túto aplikáciu? M. Fridrichová: Na rozvojovú a servisnú zmluvu to bola firma Sevitech v spolupráci so zamestnanci rezortu.
  • Koľko aplikácia stála? M. Fridrichová: Zo štátneho rozpočtu SR išlo na analýzu a rozvoj projektu 150 000 eur.
  • Je to už jedna aj so služieb Online kataster z obývačky? M. Fridrichová: So svojim mobilom sa postavíte na nehnuteľnosť a získate online informácie z katastra.
  • Koľko z tých všetkých služieb dnes funguje? M. Fridrichová: V októbri 2015 bolo publikovaných 15 služieb, tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. P. Pellegrini: Projekt bude ukončený v roku 2018.
  • Ako si majú občania vysvetliť 6 ročné meškanie tohto projektu? M. Fridrichová: Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov – 4,5 mil. listov vlastníctva, 8 mil. parciel registra C, 8 mil. aj niečo parciel registra E, každý deň využíva tento softvér 2,5 tis. zamestnancov, aktualizácia na dennej báze, každé 3 minúty (pozn. v úvode tlačovky uviedla 3 sekundy) jedna číselná parcela, každých 9 sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri, overí sa denne viac ako 250 geometrických plánov, teraz riešime backoffice.
  • Koľko má byt celkovo služieb? M. Fridrichová: 45 služieb.
  • Kde je vyvodenie zodpovednosti za meškanie projektu? P. Pellegrini: …

  Príspevok Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach

  Logo Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Štúdium

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Štúdium je otvorené aj pre absolventov príbuzných študijných odborov so záujmom o geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme.

  Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá.

  Projekty

  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa odborne profiluje najmä na využitie technológie laserového skenovania, bezpilotných leteckých zariadení, spracovanie družicových dát a modelovanie krajiny v geografickom informačnom systéme. V súčasnosti rieši viacero zaujímavých výskumných projektov, medzi nimi sú aj zahraničné projekty pre Európsku vesmírnu agentúru, Horizont 2020 a INTERREG. Ústav geografie je tiež jediným zástupcom Slovenska v medzinárodnom zoskupení pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát Geo4All.

  Príspevok Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Stretnutie projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows 26. -27.6. 2017, Stará Lesná
  V termíne od 26.6 do 27.6. 2017 sa v Starej Lesnej stretnú účastníci projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity Viac informácií nájdete tu. Read more »
 • Vyšlo druhé číslo 69. ročníka Geografického časopisu
  Obsah: Ondoš, S. – Miláčková, M. – Belušák, L. – Rusnák, J. – Kusendová, D. Spatial development of residential market in Bratislava region. In Geografický časopis. viac » Read more »
 • Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberuSpoločnosť GEOTECH Bratislava zaradila do svojej ponuky nový externý RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04. Je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú dosiahnuť veľmi presné meranie aj vo veľmi náročných podmienkach a pritom chcú použiť svoj vlastný smartfón alebo tablet s vhodnou aplikáciou pre meranie.

  Vlastnosti

  Základom Leica Zeno GG04 je presný trojfrekvenčný GNSS prijímač s 555 kanálmi a podporou všetkých súčasných aj budúcich signálov GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), BEIDOU (B1, B2, B3) a GALILEO (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6). Leica GG04 vyniká odolnosťou IP68 a výkonným RTK meraním aj v náročných podmienkach s okolitými prekážkami. Prijímač pritom ostáva ergonomický, ľahký (len 0,8 kg vrátane batérie) a kompaktný. Vymeniteľná batéria umožňuje celodenné meranie.

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Možnosti výberu

  Ako ovládacie zariadenie si geodet môže vybrať z viacerých riešení. Okrem svojho mobilu alebo tabletu si môže vybrať z ponuky ultra odolných ručných počítačov alebo tabletov značky Handheld. K nim sa dajú dokúpiť výborné mapovacie aplikácie MAPUJ (pre Android) alebo topoXplore (pre Windows).

  Dodávateľ

  Viac informácii o novom RTK prijímači Leica Zeno GG04 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, firmy GEOTECH Bratislava s.r.o. na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps(zavinac)geotech.sk.

  Príspevok Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

  Program

  08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov

  09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera

  Prvý blok príspevkov

  • 10:00 – 10:20 Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Komplexný návrh participatívneho GIS Arboréta Borová hora
  • 10:20 – 10:40 Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín

  10:40 – 11:15 Prestávka

  Druhý blok príspevkov

  • 11:15 – 11:35 Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
  • 11:35 – 11:55 Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
  • 11:55 – 12:15 Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

  12:15 – 13:30 Obedná prestávka

  Tretí blok príspevkov

  • 13:30 – 13:50 Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
  • 13:50 – 14:10 Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
  • 14:10 – 14:30 Alžbeta Grznárová (Technická univerzita vo Zvolene): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach

  14:30 – 14:45 Prestávka

  Štvrtý blok príspevkov

  • 14:45 – 15:05 Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
  • 15:05 – 15:25 Michal Antal (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie SDSS v terénnej a technologickej typizácii
  • 15:25 – 15:45 Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Mobilné mapovanie lesa

  15:45 – 16:00 Prestávka

  16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)

  18:00 Raut

  Prihlásené a neprezentované príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
  • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
  • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
  Missing Maps Mapathon

  Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

  Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

  Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

  Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

  Príspevok Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV

  Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii viedÚstav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre vypísal výskumné témy pre Ph.D. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, v programe Environmentalistika.

  Výskumné témy
  • hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie zmien poľnohospodárskej krajiny s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie ekosystémových služieb
  • funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov (functional traits) ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov

  Výskumné témy je možné detailnejšie konkretizovať pri osobnej konzultácii. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je 31. máj 2017.

  Ústav krajinnej ekológie SAV
  Štefánikova 3
  814 99 Bratislava
  e-mail: directorile(zavinac)savba.sk

  Príspevok Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“
  Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“   I. kategória miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava   II. kategória miesto: Soňa Čandíková, 7 r., viac » Read more »
 • Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej jubilejný 10. ročník sa uskutoční od 25. do 26. mája na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Pre autorov

  Príspevok je potrebné poslať do 15. mája 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Seminár

  Súčasťou Fóra mladých geoinformatikov 2017 bude aj seminár s názvom Geoinformatika – súčasné trendy a výzvy, zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy pre najbližšie obdobie v rôznych oblastiach spoločenského života. Ústrednou myšlienkou seminára je oboznámiť prítomných aktérov vedeckej konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách, perspektívnych metódach, postupoch v oblastiach vedy, výskumu, výučby a ich aplikáciou v praxi.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Juraj Čerňava
  • Ing. et Ing. Šimon Saloň
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01.05.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 15.05.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.-26.05. Fórum mladých geoinformatikov 2017
  Registrácia

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. Ak sa chcete zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár a záujem môžete vyjadriť aj kliknutím na facebook udalosť.

  Neopakovateľný zážitok

  Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku dostaneme odpoveď, keď bude známy program s témami príspevkov, ktoré pritiahnu pozornosť ľudí. Touto cestou povzbudzujem každého mladého geoinformatika na Slovensku a v Čechách k aktívnej účasti. Je to skvelá príležitosť predstaviť ostatným študentom, kolegom a odborníkom z praxe výsledky svojej práce a súčasne sa zlepšovať vo verejných prejavoch a diskusiách. Spomínam si na 1. ročník tejto konferencie v roku 2005 a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok, na ktorý spomínam doteraz.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer
  Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.: Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN viac » Read more »
 • Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 5. až 7. apríla 2017. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 5. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 6. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Victoria a v piatok 7. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje Leica Tour od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2017,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Vyšlo prvé číslo 69. ročníka Geografického časopisu
  Obsah: Bilková, K. – Križan, F. – Barlík, P. – Horňák, M. – Zeman, M. – Zubrický, G. Za nákupom ďaleko: rurálne potravinové púšte na viac » Read more »
 • Areálová transformácia geografických dát a jej princípy v novom čísle Geografie Slovaca
  Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P. AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA. Geografický ústav, 2016, 112 s. Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca venované priestorovej dezagregácií
  Rosina, K. Hurbánek, P. PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME. Geografický ústav, 2016, 81 s. Fulltext   V viac » Read more »
 • Pracovná ponuka
  Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku Viac informácii nájdete tu. Read more »