• Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

  Program

  08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov
  09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka , CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera
  10:00 – 10:40 Prvý blok príspevkov
  10:40 – 11:15 Prestávka
  11:15 – 12:15 Druhý blok príspevkov
  12:30 – 13:30 Obedná prestávka
  13:30 – 14:30 Tretí blok príspevkov
  14:30 – 15:00 Prestávka
  15:00 – 15:45 Štvrtý blok príspevkov
  15:45 – 16:00 Prestávka
  16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)
  18:00 Raut

  Prihlásené príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
  • Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
  • Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
  • Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
  • Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku
  • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
  • Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
  • Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
  • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
  • Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín
  Missing Maps Mapathon

  Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

  Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

  Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

  Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

  Príspevok Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV

  Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii viedÚstav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre vypísal výskumné témy pre Ph.D. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, v programe Environmentalistika.

  Výskumné témy
  • hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie zmien poľnohospodárskej krajiny s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie ekosystémových služieb
  • funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov (functional traits) ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov

  Výskumné témy je možné detailnejšie konkretizovať pri osobnej konzultácii. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je 31. máj 2017.

  Ústav krajinnej ekológie SAV
  Štefánikova 3
  814 99 Bratislava
  e-mail: directorile(zavinac)savba.sk

  Príspevok Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Celoslovenské kolo Geografickej olympiády pre základné školy 2017
  Celoslovenské kolo Geografickej olympiády pre základné školy

  V dňoch 19. - 20. mája 2017 privítame na pôde Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády zo všetkých krajov Slovenska na celoslovenskom kole Geografickej olympiády.

  Pre súťažiacich je okrem samotnej súťaže pripravená terénna exkurzia do okolia Košíc a vychádzka do centra mesta. Očakávaný počet účastníkov je 32 žiakov.

  Read more »
 • Ústav geografie získal nový projekt Interreg

  Ústav geografie získal nový projekt Interreg

  Členovia Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020 (Interreg V-A Slovakia - Hungary) rozhodli o podpore projektu TOKAJGIS (Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration) sumou 363 330,29 eur.

  Ide o spoločný projekt Univerzity Karola Esterházyho v Jágri (Eger, Maďarsko) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom UPJŠ v projekte zastupuje Ústav geografie.

  Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v období 2017 - 2019, je vytvorenie webovej GIS databázy, ktorá integruje priestorové údaje na úrovni obcí v Tokajskej vinohradníckej oblasti (na slovenskej, ako aj na maďarskej strane). Projekt bol podporený sumou 363 330,29 eur.

   

  Read more »
 • Výsledky ŠVK 2017

  Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili Študentskej vedeckej konferencie 2017 a blahoželáme umiestným na 1., 2.a 3. mieste!

   

  Sekcia Geografia

  1.miesto

  Miloš Čupka, BGmu, 2.r.
  Invázne rastlinné spoločenstvá v Pieninskom národnom parku
  ved. učiteľ: doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

  2.miesto

  Richard Bělohlávek, AjGm, 2.r.
  Atlas of the local landscape. Educational tool in teaching of the regional geography at secondary school. Case study of Turiec basin.
  ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

  3.miesto

  Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.
  Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska
  ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

  Miriama Krchová, GOb, 1.r.
  Mikroklíma Silickej Ľadnice
  ved. učiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

  Zoltán Janošik, GGIm, 2.r.
  Vplyv zahraničných investícií na priemysel Slovenska
  ved. učiteľ: Mhr. Marián Kulla, PhD.

  Zuzana Mihaľová, AjGm, 2.r.
  Use of different forms of texts in reading comprehension in teaching geography
  ved. učiteľ: RNDr. Stela Csachová, PhD.

  Jana Čopiaková, MGmu
  Využitie a zmeny krajiny juhozápadnej časti Silickej planiny od polovice 20.storočia
  ved. uciteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

  Ľuboš Juhár, GGIm, 1.r.
  Dochádzka do jadier funkčných mestských regiónov Košice a Bratislava z obvodov týchto regiónov v rokoch 2001 a 2011 a ich porovnanie
  ved. učiteľ: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

  Patrícia Jaššeková, AjGm, 2.r.
  Návrh komplexných úloh z geografie pre gymnáziá
  ved. učiteľ: RNDr. Stela Csachová, PhD.

  Sekcia Geoinformatika

  1. miesto

  Katarína Onačillová, GGIm, 2.r.
  Analýza vplyvu vegetácie na mestský tepelný ostrov košíc  na základe snímok z družíc landsat
  ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

  2. miesto

  Matúš Vasiľ,  NjGm, 2.r.
  Banskomeračská dokumentácia a sledovanie objemových zmien pomocou využitia UAV leteckej fotogrametrie
  ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

  3. miesto

  Anna Péliová, GOb, 3.r.
  Interaktívna vizualizácia virtuálnych 3D modelov vybraných typov reliéfu prostredníctvom webového rozhrania
  ved. učiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

  Bc. Michal Lacko, GGIm, 2.r.
  Paralelizácia modulov r.sun a r.sim.water geografického informačného systému GRASS pomocou knižnice OpenNP
  ved. učiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

  Bc. Peter Štec, GGIm, 2.r.
  Interpolácia v trojrozmernej reprezentácii priestoru a tvorba časovej rady, vyjadrujúcej zmenu teploty vzduchu v Silickej ľadnici
  ved. učiteľ: RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

  Read more »
 • Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“
  Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“   I. kategória miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava   II. kategória miesto: Soňa Čandíková, 7 r., viac » Read more »
 • Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej jubilejný 10. ročník sa uskutoční od 25. do 26. mája na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Pre autorov

  Príspevok je potrebné poslať do 15. mája 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Seminár

  Súčasťou Fóra mladých geoinformatikov 2017 bude aj seminár s názvom Geoinformatika – súčasné trendy a výzvy, zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy pre najbližšie obdobie v rôznych oblastiach spoločenského života. Ústrednou myšlienkou seminára je oboznámiť prítomných aktérov vedeckej konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách, perspektívnych metódach, postupoch v oblastiach vedy, výskumu, výučby a ich aplikáciou v praxi.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Juraj Čerňava
  • Ing. et Ing. Šimon Saloň
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01.05.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 15.05.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.-26.05. Fórum mladých geoinformatikov 2017
  Registrácia

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. Ak sa chcete zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár a záujem môžete vyjadriť aj kliknutím na facebook udalosť.

  Neopakovateľný zážitok

  Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku dostaneme odpoveď, keď bude známy program s témami príspevkov, ktoré pritiahnu pozornosť ľudí. Touto cestou povzbudzujem každého mladého geoinformatika na Slovensku a v Čechách k aktívnej účasti. Je to skvelá príležitosť predstaviť ostatným študentom, kolegom a odborníkom z praxe výsledky svojej práce a súčasne sa zlepšovať vo verejných prejavoch a diskusiách. Spomínam si na 1. ročník tejto konferencie v roku 2005 a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok, na ktorý spomínam doteraz.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Otvárame PhD v GIS a DPZ
   Udalosť:Otvárame doktorandský študijný program
  Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
    
  Oznam:

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Uzávierka prihlášok je do 31.5.2017.

  Read more »
 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre stredné školy

  Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre stredné školy

  V dňoch 21. 23. apríla 2017 na pôde Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach privítame najúspešnejších riešiteľov Geografickej olympiády v celoštátnom kole súťaže, ktoré sa v tomto školskom roku koná v Košiciach. Študenti stredných škôl budú súťažiť v kategóriách A, B, CD a Z. Očakávaný počet účastníkov je 64 žiakov zo všetkých krajov Slovenska.

  Read more »
 • Študentská vedecká konferencia 2017

  Študentská vedecká konferencia 2017

   

  Dňa 26. 4. 2017 sa v rámci Prirodovedeckých dní uskutoční ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie.

  Prihlásiť sa je možné do 21. 4. 2017, príspevky možno zasielať do 24. 4. 2017.

  Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

  Pokyny a odporúčania k príspevkom a prezentáciám pre študentov geografie nájdete na stránke Ústavu geografie.

  Read more »
 • Mapovací kurz z humánnej geografie 2017

  Mapovací kurz z humánnej geografie 2017

  V dňoch 3. – 6. apríla sa študenti 3. ročníka jednoodborového štúdia geografie zúčastnili Mapovacieho kurzu z humánnej geografie, ktorý organizačne zabezpečili Dr. Kulla, Mgr. Pregi a Dr. Novotný. Kurz prebiehal vo vybraných vidieckych i mestských obciach Horného Spiša. Študenti v rámci neho realizovali dotazníkový prieskum zameraný na spokojnosť obyvateľstva s dostupnosťou a kvalitou vybraných služieb či pracovných príležitosti v daných obciach, čím tematicky nadviazali na minuloročný mapovací kurz realizovaný na Dolnom Spiši.

  Percepcia vnímania vybraných atribútov mesta je jednou z kľúčových zložiek výskumu pozície malých miest v regionálnom sídelnom systéme. Vďaka tomu si účastníci kurzu osvojili praktické skúsenosti s výskumom percepcie vybraných javov obyvateľstvom, no zároveň, s takmer 1200 vyplnenými dotazníkmi sa stali priamymi aktérmi výskumu, ktorý v súčasnosti Oddelenie humánnej a regionálnej geografie realizuje.

  Oslovovaní boli obyvatelia a návštevníci obcí Svit, Štrba, Hranovnica, Ľubica, Vrbov, Huncovce, Veľká Lomnica, Lendak, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Podolínec a Hniezdne. Ubytovanie bolo zabezpečené v Penzióne Gardoš v Kežmarku. Organizátori zároveň oceňujú príspevok študentov k bezproblémovému priebehu, aj napriek nepriazni počasia v posledných dňoch kurzu.

  mapak1

   

  Kežmarok umožnil relatívne bezproblémovú dopravnú dostupnosť skúmaných obcí, zároveň účastníkom ponúkol množstvo pamiatok a zaujímavostí na poznávanie

   

  mapak2

   

  Do výskumu bola zaradená aj podtatranská obec Štrba, ktorá leží na rozhraní Horného Spiša a Liptova

   

  mapak3

  Pomocnú ruku pri vypĺňaní dotazníkov v Huncovciach podali aj rómski asistenti

   

   

  Read more »
 • Témy bakalárskych prác pridelené v 2. kole výberu

  Témy bakalárskych prác pridelené v 2. kole výberu

  Výsledky druhého kola výberu tém bakalárskych prác s očakávanou obhajobou v akademickom roku 2017/2018 si môžete pozrieť tu.

  Ďalšie informácie nájdete v sekcii štúdium/bakalárske štúdium.

  Pokyny k vypracovaniu záverečných prác nájdete v sekcii štúdium/dokumenty a tlačivá.

   

  Read more »
 • Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer
  Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.: Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN viac » Read more »
 • Zhromaždenie Akademickej obce PF UPJŠ
   

  banner__Cena_dekana_2016.jpg

  Akademická obec Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach slávnostne zasadne v stredu 29.3.2017 o 14:00 na Moyzesovej ulici v aule prof. Prasličku (RB0A5).

  Pri tejto príležitosti budú udelené ocenenia dekana za pedagogickú činnosť, vedeckovýskumnú činnosť zamestnancov a doktorandov a ocenenie za rozvoj fakulty.

  Dekan fakulty taktiež prednesie správu o činnosti fakulty za rok 2016 a predseda senátu fakulty prednesie správu o činnosti senátu za rok 2016.

  Všetci študenti a akademickí pracovníci sú srdečne pozvaní.

  Read more »
 • Témy bakalárskych prác pridelené v 1. kole výberu

  Témy bakalárskych prác pridelené v 1. kole výberu

  Dňa 24. 3. 2017 boli sverejnili výsledky 1. kola výberu tém balakárskych prác pre obhajobu v akademickom roku 2017/2018. Pre študentov, ktorí zatiaľ tému nejamú, zároveň týmto dňom začína 2. kolo výberu.

  Výsledky prvého kola i pokyny k druhéu kolu nájdete tu.

  Read more »
 • Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 5. až 7. apríla 2017. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 5. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 6. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Victoria a v piatok 7. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje Leica Tour od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2017,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Práca s dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa

  Práca s kvalitným dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa na Ústave ekológie lesa SAVÚstav ekológie lesa SAV vypisuje v akademickom roku 2017-2018 dve témy na doktorandské štúdium vzťahujúce sa k dronom, ďialkovému prieskumu Zeme a GIS v programe Ekológia a ochrana biodiversity.

  Názvy tém:

  1) Interakcie medzi zdravotným stavom smreka a populačnou dynamikou podkôrneho hmyzu s vyžitím hyperspektrálnych dát.

  2) Interakcie medzi zdravotným stavom smrekových porastov a priestorovým šírením podkôrneho hmyzu s využitím satelitných a leteckých dát.

  Anotácia tém:

  Zdravotný stav smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o zdravotnom stave porastov a populácii podkôrneho hmyzu, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy budú v prostredí GIS vyhodnocované údaje získané zo skenovania lesných porastov hyperspektrálnym senzorom, LIDARom, a termokamerou nesenných UAV (bezpilotným vrtuľníkom) a s použitím satelitných dát, a budú tvorené modely vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu.

  Práca s kvalitným dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa na Ústave ekológie lesa SAV

  Hľadáme proaktívnych študentov so záujmom o geoinformatiku, použitie a pilotovanie dronov, programovanie a terénny výskum v náročnom horskom prostredí. Ponúkame stabilnú pozíciu na 4 roky (od septembra 2017), prácu v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa s kvalitnými senzormi a UAV od SwissDrones Operating AG, možnosť práce v medzinárodnom prostredí a cestovanie.

  V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na rasti.jakus(zavinac)gmail.com.
  Ing. Rastislav Jakuš PhD., Ústav ekológie lesa SAV

  Príspevok Práca s dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Areálová transformácia geografických dát a jej princípy v novom čísle Geografie Slovaca
  Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P. AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA. Geografický ústav, 2016, 112 s. Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca venované priestorovej dezagregácií
  Rosina, K. Hurbánek, P. PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME. Geografický ústav, 2016, 81 s. Fulltext   V viac » Read more »
 • Pracovná ponuka
  Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku Viac informácii nájdete tu. Read more »
 • Konferencia Inšpirujme sa udržateľnosťou a projekt Attractive Danube

  Česko-slovenská konferencia Inšpirujme sa...Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inšpirujme sa… s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia organizuje spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia od 14. do 15. 2. 2017 v hoteli Park Inn v Prahe.

  Novinkou je tiež zlúčenie Inspirujme se … s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE realizovaného v programe INTERREG DANUBE, vďaka ktorému je akcia rozšírená okrem češtiny a slovenčiny o ďalší rokovací jazyk – angličtinu. Podujatie má opäť podporu v inštitúciách EÚ, účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra – JRC.

  Hlavné témy konferencie
  • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
  • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju – turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
  • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
  • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
  • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
  • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
  • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
  • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)

  Registrácia už bola spustená.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  Za INSPIRE tím Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

  Príspevok Konferencia Inšpirujme sa udržateľnosťou a projekt Attractive Danube zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • ArcGEO oznámila termín GIS Esri konferencie 2017

  GIS Esri konferencia na SlovenskuBratislavská spoločnosť ArcGEO Information Systems oznámila termín tohtoročnej GIS Esri konferencie.

  Jej firemní zákazníci, partneri a záujemcovia o geoinformačné technológie sa stretnú v Hoteli Partizán na Táloch od 18. do 19. mája 2017. Organizátor chce opäť vytvoriť priestor pre zaujímavé používateľské prezentácie a pripraviť atraktívny sprievodný program.

  ArcGEO Information Systems, autorizovaný distribútor Esri, tel.: 02/49203719, konferencia(zavinac)arcgeo.sk

  Príspevok ArcGEO oznámila termín GIS Esri konferencie 2017 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Nová online verzia časopisu Geografia

  logo časopisu GeografiaMinulý týždeň bol spustený nový redakčný systém časopisu Geografia na webovej stránke casopisgeografia.sk. Aj ty môžeš pomôcť pri napĺňaní obsahu nových čísel a poslať svoj návrh príspevku!

  Nový výkonný redaktor

  Časopis v roku 2017 oslávi 25 rokov svojej existencie. Za tento čas si postupne našiel svojich čitateľov aj prispievateľov. V posledných rokoch však podobne ako iné periodiká zápasil s nedostatkom finančných prostriedkov. To spôsobovalo všeobecnú neistotu a oneskorené vydávanie jednotlivých čísel. Zámerom redakčnej rady Geografie je znovu oživiť periodicitu a dobré meno časopisu. Chceme informovať odbornú verejnosť o aktuálnych trendoch vzdelávania, nových vedeckých zisteniach a poznatkoch z jednotlivých geografických disciplín,“ konštatuje Štefan Karolčík, nový výkonný redaktor od 11. novembra 2016.

  Sekcia Geoinformatika

  Okrem tradičných sekcií (fyzická geografia, humánna geografia, regionálna geografia, školská geografia a pedagogický výskum) ponúka časopis priestor aj pre články z odboru Geoinformatika, ktorá stojí medzi geografiou resp. geovedami a informatikou. V roku 2007 som sa stal členom jeho redakčnej rady. Cez geoinformačný portál Geoinformatika.sk sme zverejnili vôbec prvú online Geografiu (geografia.geoinformatika.sk). Od apríla 2014 do 5. decembra 2016 elektronická verzia používala open source softvér WordPress. Nasledujúci deň bol nasadený redakčný systém s otvoreným zdrojovým kódom Open Journal Systems,“ spomína jeden z editorov Miloslav Ofúkaný.

  Výzva k autorom

  Práve závery realizovaných, už aj v čisto vedeckých periodikách publikovaných výskumných aktivít, v zjednodušenej a pre geografickú verejnosť zostručnenej podobe, by mohli byť významným odborným obohatením a spestrením obsahu časopisu. Všetky príspevky prejdú recenzným konaním. Pomôžte nám prosím urýchliť proces posudzovania, schvaľovania a následného publikovania vašich príspevkov tým, že pre ich posielanie použijete novú online verziu Geografie a budete postupovať podľa pokynov pre autorov,“ povzbudzuje záujemcov Š. Karolčík.

  Príspevok Nová online verzia časopisu Geografia zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Geomorfologické procesy a zmeny krajiny – 9. vedecká konferencia ASG pri SAV
  Uplynuli dva roky a slovenskí geomorfológovia sa opäť stretli, spolu s kolegami z blízkych krajín na vedeckej konferencii ASG pri SAV. Po stretnutí v Snine (6. – 8. 10. viac » Read more »
 • Aký program čaká hackerov na otvorené priestorové údaje v Bratislave?

  Otvorené priestorové údaje na DanubeHack 2.0 v BratislaveOd 12. do 13. decembra 2016 sa v Bratislave uskutoční podujatie DanubeHack 2.0, ktoré je zamerané na otvorené priestorové údaje (tvorba a využitie) a súvisiace technológie pre rôzne aplikácie a služby.

  DanubeHack 2.0 sa taktiež pokúsi priniesť viac informácií z oblastí Citizens Science, participácie, INSPIRE a stimulácie tvorby nových projektov. Formát podujatia kombinuje klasický hackathon so sériou krátkych inšpiratívnych príspevkov z predmetnej oblasti, prostredníctvom ktorých poskytuje priestor na zdieľanie znalostí a skúseností.

  Program DanubeHack 2.0

  Pondelok 12.12.2016

  08:30 Registrácia

  09:00 Privítanie a otvorenie podujatia, organizačné informácie (Alexander Kotsev, Martin Tuchyňa)

  09:30 Rýchle predstavenie dátových zdrojov

  10:30 Stručné predstavenie projektových myšlienok (2 min. na osobu – bez PPT prezentácie)

  11:00 Prestávka na kávu a vytváranie tímov

  11:30 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

  • Cena open source s tým čo dávam a potrebujem, pokiaľ pracujem s open source softvérom (Jáchym Čepický)
  • Dátové zdroje EÚ (Kathi Schleidt)
  • Otvorené geodáta a revolúcia internetu vecí (Aleksander Kotsev)
  • Otvorené geodátové koncové body údajov o kvalite ovzdušia v Belgicku (Olav Peeters)

  13:00 Prestávka na obed

  14:00 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

  • Open Data@Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Milan Andrejkovič, Iveta Ferčíková)
  • Otvorená komunita z dielne Slovensko.digital (Ľubor Illek, Ján Suchal)
  • Otvorená smernica INSPIRE z prostredia Česko&Slovenska (Jitka Faugnerova, Martin Tuchyňa)
  • Smerom k štandardizácii verejných linkovaných geodát na Slovensku (Miroslav Líška)

  15:30 Prestávka na kávu

  16:00 Hacking

  18:00 MidHack – prezentácia úspechov a problémov, ktorým čelia tímy (každý na 3-5 min.)

  20:00 Ukončenie prvého dňa

  Utorok 13.12.2015

  08:00 Hacking

  11:00 Prestávka na kávu

  11:30 Hackerské a bleskové príhovory európskych zástupcov

  • Sila open source, obchodné vnímanie (Dirk Frigne)
  • Potenciál zariadení UAV a drony ako zdroj údajov (Brooke Tapsall)
  • Veda občanov vo vzťahu k otvoreným údajom, zhromažďovaniu a používaniu (Sven Schade)
  • Propagácia voľného zdieľania geopriestorových vedomostí (Codrina Maria Ilie)

  13:00 Prestávka na obed

  14:00 Rýchle školenie pre vedúcich hackerských tímov k záverečným prezentáciám

  15:30 Prestávka na kávu

  16:00 Hacking

  16:30 Záverečné prezentácie

  17:30 Vyhlasovanie a oceňovanie víťazov

  18:00 Ukončenie a poďakovania

  Viac informácií o podujatí nájdete na http://danubehack.eu.

  Príspevok Aký program čaká hackerov na otvorené priestorové údaje v Bratislave? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Zúčastnil som sa seminára k desiatim rokom SKPOS

  SKPOS – Slovenská priestorová observačná službaPred vyše mesiacom sa uskutočnil seminár k 10. výročiu služby SKPOS organizovaný Úradom geodézie kartografie a katastra SR. Pre veľký záujem sa seminár uskutočnil v dvoch termínoch. Pracovníci úradu predstavili postupný vznik služby, jej fungovanie a načrtli budúci vývoj.

  Začiatky služby SKPOS

  Prvotná myšlienka služby, uľahčujúcej a spresňujúcej polohovú lokalizáciu na území Slovenska, bola inšpirovaná systémom, fungujúcim v Nemecku pod názvom SAPOS. Pracovníci úradu sa s touto myšlienkou oboznámili už v roku 2001. Počiatočné snaženie a projektová dokumentácia bola viacnásobne prepracovaná. Menili sa počty referenčných staníc, ich umiestnenie a kódovanie.

  Celý proces plánovania bol úspešne ukončený v roku 2006, kedy bola spustená skúšobná prevádzka. Za 10 rokov existencie sa služba rozrástla na 34 pevných staníc. Podobne tak narástol okruh jej používateľov v radoch geodetov na viac ako 2000. V ponuke sú tri triedy presnosti: SKPOS_cm, SKPOS_dm, SKPOS_mm.

  Vysokej úrovni služby zodpovedá aj technická podpora pre všetkých používateľov vo veľkorysom časovom rozmedzí. Technická dostupnosť je vyše 90% času. Zmeny sa službe nevyhýbali ani v posledných dvoch rokoch. Obmenou neprešiel len portál, ale boli vyhodnotené aj štatistické softvérové riešenia, umožňujúce sledovať počet pripojených používateľov, kvalitu signálu či pohyb konkrétnych používateľov. Časť týchto služieb je dostupná aj užívateľom a ich podrobnejšiemu popisu sa budeme venovať v ďalších článkoch.

  Pozičné služby v okolitých štátoch

  SKPOS je súčasťou nadnárodného projektu 20 európskych krajín nazvaného EUPOS. Okrem už spomínaného SAPOS spomenieme ešte služby susedných štátov:

  Funkčnosť týchto služieb je pre užívateľov potrebná, najmä kvôli využívaniu prihraničných referenčných staníc.

  Budúci vývoj SKPOS

  Pracovníci úradu predostreli aj možný budúci vývoj služby ako aj jej používateľov. Predpokladajú nárast tzv. negeodetických užívateľov. Teda SKPOS sa bude stále viac využívať v plánovanom riadení poľnohospodárstva, lesníctve (sledovanie hraníc porastov a urbariátov). Opodstatnenou sa zdá pripomienka účastníkov seminára. Obávajú sa využívania neadekvátneho prístrojového vybavenia na vytyčovanie hraníc neodbornými osobami.

  Otázkou budúcnosti ostáva využívanie ďalších satelitných systémov, nielen GPS a GLONASS. Európsky navigačný satelitný systém GALILEO je zatiaľ nedobudovaný, pozornosť sa upriamuje na čínsku alternatívu BeiDou.

  Odpovede na otázky používateľov a vyhodnotenie dotazníka

  Registrovaným používateľom bol rozoslaný dotazník o spokojnosti a pripomienkach k službe. Na najfrekventovanejšie otázky kompetentní priamo na seminári obhajovali svoje odpovede.

  Hlavné sťažnosti boli smerované na nedostupnosť služby v okolí štátnych hraníc. Ako hlavnú príčinu úrad uvádza poruchy signálu. V blízkosti štátnych hraníc môže byť nedokonalé pokrytie územia signálom jedného operátora. Ako odporúčanie uvádza využitie viacerých operátorov prípadne služby dátového roamingu.

  Druhým problémom je nedostupnosť mobilného internetu. Táto komplikácia je viazaná na preťaženie siete mnohými dopytmi, napr. cez školské prestávky je na mobilnú sieť pripojených n- používateľov, a preto GPS anténe neostáva dostatok signálu.

  Ďalšie otázky a odpovede je možné nájsť na webstránke SKPOS, kde sú k dispozícii aj prezentácie zo seminára.

  Príspevok Zúčastnil som sa seminára k desiatim rokom SKPOS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Detská mapa sveta 2017
  Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú súťaž Detská mapa sveta 2017. Viacej info nájdete tu. Read more »
 • Vyšlo tretie číslo 68. ročníka Geografického časopisu
  Obsah vydania: Szabó, B. – Tátrai, P. Regional and social cleavages in the Slovak elections after the change of the regime. In Geografický časopis. Vol. viac » Read more »
 • Na detskej univerzite prednášal Vladimír Ira
  Počas tohtoročnej detskej univerzity Komenského prof. Vladimír Ira prednášal v divadle Aréna detským poslucháčom na tému: Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase viac » Read more »
 • Vyšla monografia European Landscape Dynamics J. Feranca a kol.
  Feranec, J. Soukup, T. Hazeu, G. Jaffrain, G. (editori) EUROPEAN LANDSCAPE DYNAMICS: CORINE LAND COVER DATA. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, 337 s. viac » Read more »