• Naši študenti absolvovali letnú školu GIS v Olomouci
  Naši študenti absolvovali Geospatial Summer School 2017 v Olomouci
   olomouc2.jpg
  Olomouc je veľmi úhľadné mesto, kde zovšadiaľ dýcha história a zelené parky. Rovnako pôsobí miestna Univerzita Palackého, ktorá sa považuje za druhú najstaršiu českú a prvú moravskú univerzitu. Jej Katedra geoinformatiky na Prírodovedeckej fakulte v dňoch 17. – 21.7.2017 hosťovala letnú školu priestorovej analýzy geografických dát.

  Túto akciu finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond a odborne ju zastrešovala štvorica univerzít pod vedením Katedry geoinfomatiky, UP v Olomouci. Ďalšími partnermi boli Ústav geografie UPJŠ v Košiciach, Katedra geoinformatiky a kartografie z Univerzity vo Vratislave (Wroclaw) a Katedra kartografie a geoinformatiky z ELTE Budapešť.

  univ.jpg

  Študenti z uvedených univerzít krajín V4, sa v priebehu piatich dní postupne oboznámili s riešením reálneho GIS projektu pomocou inovatívnych metód zberu, spracovania, vizualizácie a prezentácie geodát. Celá kumunikácia prebiehala v angličtine.

  Prvý deň bol venovaný metódam zberu geodát pomocou bezpilotnej kvadrokoptéry, dotazníka a GNSS a zabezpečovali ho Dr. Jakub Miřijovský a Dr. Vít Pástztó z domácej Katedry geoinformatiky UP.

  uav.jpg

  Dr. Jan Brus vysvetlil technológiu 3D tlače a jej význam v prezentovaní geografických dát.

  3d_hawai.jpg

  Nasledujúci druhý deň bol v réžii košického Ústavu geografie UPJŠ, ktorý zastupovali prof. Hofierka, doc. Gallay a Dr. Kaňuk z Oddelenia geoinformatiky. Predstavili sme praktické aspekty prípravy a manažmentu veľkoobjemových dát pri riešení našich vedeckých projektov a význam geodatabáz.

  jaro.jpg

  Na tretí deň boli pre študentov výzvou metódy geocomputation zamerané na spracovanie satelitných termálnych dát, vzdialenostných analýz a viditeľnosti. Tieto analýzy vyučovali doc. Tomasz Niedzielski a Mgr. Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak z Univerzity vo Vratislave (Wroclaw).

  uhi.jpg

  Maďarskí kolegovia, doc. Jesús Reyes, a doc. Krisztina Irás, vo štvrtý deň odovzdali svoje skúsenosti v kartografickej vizualizácii v klasických mapách  ako aj v internetových online GIS aplikáciách. Nadobudnuté odborné zručnosti študenti zužitkovali v príprave prezentácie výsledkov svojho GIS projektu, ktoré prezentovali v záverečný piaty deň.

  studentns.jpg

  Celkovo vyše 30 študentov v siedmych skupinách spracovalo témy zamerané na mestský ostrov tepla v Olomouci, vnímanie atraktivity Olomouca miestnymi obyvateľmi, alebo na diverzitu služieb v centre mesta.

  present.jpg

  Vďaka skupinovej úlohe v priebehu letnej školy tak študenti nadobudli aj cenné skúsenosti z práce v medzinárodnom tíme, sebaistotu vyjadrovania v angličtine a vybudovali sieť priateľov, čo bolo tiež dôležitým cieľom podujatia. Všetci účastníci získali certifikát o jeho absolvovaní.

  certified.jpg

  Za reprezentáciu Ústavu geografie UPJŠ a účasť na letnej škole v Olomouci ďakujeme našim študentom: Anne Péliovej, Daniele Laubertovej, Miriame Javorskej, Márii Schwarzovej, Erikovi Novysedlákovi,  Diane Semjákovej a Jurajovi Semenovovi.

  Letnú školu GIS 2017 napokon uzavrel vedúci Katedry geoinformatiky UP, prof. Vít Voženílek pozvaním na opätovnú návštevu Olomouca a najmä výzvou na ďalšiu spoluprácu tak s účastníkmi letnej školy ako aj s pracoviskami, ktoré ju pomohli realizovať.

   vit.jpg
  Read more »
 • S vetrom opreteky na Univerzite bez hraníc

  S vetrom opreteky na Univerzite bez hraníc

   

  Na tohtoročnej Univerzite bez hraníc participuje aj Ústav geografie. Dr. Csachová a Mgr. Krešňáková pripravili program s hlavnou aktivitou "S vetrom opreteky"., v rámci ktorého spolu s deťmi zostrojili zjednodušený anemometer - prístroj na meranie rýchlosti vetra. Účastníci na niekoľkých stanovištiach uskutočnili merania rýchlosti vetra, ktoré potom porovnali s údajmi o rýchlosti vetra podľa stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu. Veríme, že sa deťom program páčil a celodenný rôznorodý program na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ si užili.

   vietor1a

   

  vietor2a

  vietor3a

  vietor3b

  Read more »
 • Košická geoinformatika vytvorí webový portál pre tokajský vinársky región
  logo_husk.jpg
   
  Košická geoinformatika vytvorí webový portál pre Vinohradnícku oblasť Tokaj
   

  Kvalitné geografické informácie umožňujú efektívnejšie a zároveň citlivejšie využívanie krajiny, čo je obzvlášť dôležité pri dorábaní unikátneho tokajského vína. Európska únia sa prostredníctvom Programu INTERREG SK-HU 1601 rozhodla podporiť cezhraničnú spoluprácu Univerzity Karola Eszterházyho v Egeri a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v projekte "Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration" (TOKAJGIS). Hlavným partnerom je Eszterházy Károly Egyetem (Eger).

  V priebehu rokov 2017-2019 pôjde o vývoj webovej GIS platformy založenej na masívnych geografických dátach pre Vinohradnícku oblasť Tokaj za účelom zlepšenia cezhraničnej spolupráce slovenských a maďarských vinohradníkov.

  Cieľom projektu je vytvorenie webovej GIS databázy, ktorá integruje priestorové údaje na úrovni obcí v Tokajskej vinohradníckej oblasti (na slovenskej i maďarskej strane). Priestorová databáza bude pozostávať z troch hlavných modulov:

  - topografický a katastrálny modul (databáza reliéfu, katastrálnych území pozemkov a budov, inžinierskych sietí regiónu)

  - modul analýzy poľnohospodárskej plochy (integrácia údajov o vhodnosti poľnohospodárskej plochy, využitia územia a klimatických údajov)

  - modul pre regionálny rozvoj (demografické údaje, údaje pre rozvoj dopravy, pre regionálny rozvoj, údaje o realizovaných a plánovaných rozvojových projektoch)  

  Databáza bude poskytovať potencionálnu pomoc pri územnom plánovaní obcí ako aj Tokajskej vinohradníckej oblasti. Taktiež poskytne aktuálne údaje pre orgány územnej samosprávy, ktoré sú zobrazené na tematických mapách, ale aj pre cieľové skupiny vinárskej turistiky.

  Projekt bol podporený v celkovej výške sumou 363 330,29 EUR.

  Read more »
 • EÚ podporí náš výskum bioplynových staníc

  logo_intereg.jpg

   

  Európsky fond regionálneho rozvoja podporí geografický výskum bioplynových staníc v česko-slovenskom pohraničí

   

  Bioplynové stanice predstavujú moderný spôsob získavania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý systematicky podporuje vláda v Česku a na Slovensku. Budovanie a existencia týchto staníc výrazne ovplyvňuje ekonomiku a charakter poľnoshospodárstva najmä na lokálnej úrovni, čo už niekoľko rokov skúmjú tímy z Ústavu geoiniky Českej akadémie vied v Brne, Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach a Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy, FRRaMS Mendelovej univerzity v Brně.

  Tieto tri subjekty pod vedením Ústavu geoniky vypracovali projekt z názvom "Bioplynové stanice a ich vplyv na lokálny rozvoj v česko-slovenskom pohraničí", ktorý bol odporučený na financovanie v rámci Propgramu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika SK-CZ 2014-2020 (INTERREG V-A).

  V najbližších dvoch rokoch bude cieľom projektu BIO-LOK zvýšiť povedomie a najmä efektivitu rozhodovania o lokalizácii a využívaní bioplynových staníc pre rozvoj vidieka v prihraničných regiónoch Česka a Slovenska. Na základe analýzy dostupných údajov s využitím GIS nástrojov bude spracovaná analýza bioplynových staníc vo zvolenom území. Podrobnejšie budú spracované vybrané modelové oblasti (bioplynové stanice na oboch stranách hranice).

  V ďalších fázach projektu sa budú organizovať dva workshopy pre miestnych aktérov, kde budú prezentované výsledky výskumov. Bude vypracovaná štúdia vplyvov bioplynových staníc na rozvoj a vytvorenie databázy príkladov dobrej praxe ich fungovania a zvýšenie povedomia o ich prínosoch.

  Naše doterajšie výsledky výskumu bioplynových staníc preukazujú spoločné publikácie:

  CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ, L. (2017). The role of policy support in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. Bulletin of Geography, 35(1), 19–34.

  MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KULLA, M., MINTÁLOVÁ, T., NAVRÁTIL, J., VAN DER HORST, D. (2013): Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Geographica. 44(2), 75-92.

   

   
  Read more »
 • Košickí geografi spoznávali štáty Apeninského polostrova

  Košickí geografi spoznávali štáty Apeninského polostrova

  Na prelome mája a júna absolvovali košickí geografi ďalšiu zahraničnú exkurziu. Tentoraz mali šancu spoznať Slovinsko, Vatikán, San Marino, ale najmä Taliansko s jeho rôznorodými regiónmi. Správu s exkurzie aj s fotodokumentáciou nájdete v sekcii Zahraničné exkurzie, článok Štáty Apeninského polostrova 2017.

  Už teraz sa tešíme na Vašu budúcoročnú účasť.

  Read more »
 • Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS

  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na interneteNa piatkovej tlačovej besede podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Mária Frindrichová predstavili novinárom nového Mapového klienta ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a pripravované legislatívne zmeny v rámci iniciatívy Jeden krát a dosť. Jednotlivé funkcie webovej aplikácie prezentoval Ľuboslav Michalík, vedúci Odboru referenčných údajov pre geografické informačné systémy z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava.

  Testovacia prevádzka Mapového klienta ZB GIS

  Dňa 30. júna 2017 sprístupnil rezort geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky cez internetovú stránku zbgis.sk (pozn. registrácia domény 3. júna 2017) testovaciu prevádzku novej webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS, ktorá je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, ZB GIS a registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, digitálnym modelom terénu, geografickými názvami.

  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS od 30. júna 2017
  Testovacia prevádzka webovej aplikácie Mapový klient ZB GIS od 30. júna 2017

  Tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov ale aj z hľadiska topografie (vlastnosti objektov, výšková členitosť terénu a iné). Mapový klient ZBGIS je navrhnutý a realizovaný tak, aby používateľom ponúkal čo najväčší komfort pri práci s mapou – využíva čo najväčšiu časť mapového okna a moderné prvky dizajnu, taktiež prispôsobuje aj dostupnosť funkcionality podľa témy a obsahu mapy (tzv. task-oriented prístup). Aplikácia je platformovo nezávislá, používateľovi postačuje internetové pripojenie v desktopovom počítači alebo v mobilnom zariadení (tablete, smartfóne) a internetový prehliadač (napr. Google Chrome 51+, Mozilla Firefox 48+, Opera 15+, Safari 6+, Microsoft Edge, Internet Explorer 11+).

  Tlačová beseda (video)

  Peter Pellegrini na tlačovej besede povedal, že nová aplikácia nahrádza a rozširuje funkčnosť aplikácie MAPKA, ktorá bola dočasným riešením.

  Mária Frindrichová uviedla, že Mapový klient ZBGIS vznikol integráciou dvoch ukončených projektov Elektronické služby Katastra nehnuteľností a Elektronické služby Katastra nehnuteľností ZB GIS. Doplnila, že v 2016 bola ukončená viac ako 20 ročná úloha – konanie ROEP (Registra obnovenej evidencie pozemkov) vo viac ako 3500 katastrálnych územiach.

  Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu vysvetlil, že iniciatíva Jeden krát a dosť súvisí s odstránením povinnosti pre občanov a firmy prinášať na úrady v rôznych konaniach výpisy z listov vlastníctva a snímky z katastrálnych máp, čo je zakotvené v 14 zákonoch, 12 vyhláškach, 12 interných dokumentoch. Všetky tieto predpisy budú novelizované tak, aby úrady priamo overovali údaje v informačných systémoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.

  Prezentácia Ľuboslava Michalíka (video od 13:05 do 20:54)
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete
  Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie nového Mapového klienta ZB GIS na internete

  Ľuboslav Michalík novinárom ukázal šesť základných tém Mapového klienta ZB GIS (Základná mapa, Kataster nehnuteľností, Terén, Geodetické základy, Archív, Geografické názvoslovie – vo vývoji, zatiaľ sú tam iba štandardizované názvy štátov). Na podklade katastrálnej mapy prezentoval ukážku lokalizácie, zobrazenie adresných bodov (aktualizácia na dennej báze) a informácie o súradniciach (zemepisná šírka a dĺžka, národné súradnice, výška terénu). Ukázal základné informácie o parcele a rýchle vygenerovanie výpisu z listu vlastníctva, ktorý zatiaľ nie je použiteľný na právne úkony.

  Vedúci Odboru referenčných údajov pre GIS prezentuje aj ďalšie funkcionality (pozri používateľský manuál Mapový portál ZBGIS):

  • zapínanie a vypínanie vrstiev
  • zobrazenie orientácie pozemkov voči svetovým stranám a príprava tlačovej zostavy (výstup je v PDF)
  • pridávanie vlastných vektorových vrstiev (DGN V7, DGN V8, DXF/DWG, GML, GPX, Shapefile) a online mapových služieb
  • možnosť merania vzdialeností (zobrazí sa aj výškový profil vypočítaný z DMT)
  • zdieľanie máp na sociálnych sieťach
  Otázky novinárov (video od 21:00 do 32:30)

  • Je potrebne inštalovať nejaké doplnky na používanie mapového klienta? M. Fridrichová: Nie stačí mobilné zariadenie alebo desktop počítač, pripojenie na internet a webový prehliadač.
  • Kto vyvíjal túto aplikáciu? M. Fridrichová: Na rozvojovú a servisnú zmluvu to bola firma Sevitech v spolupráci so zamestnanci rezortu.
  • Koľko aplikácia stála? M. Fridrichová: Zo štátneho rozpočtu SR išlo na analýzu a rozvoj projektu 150 000 eur.
  • Je to už jedna aj so služieb Online kataster z obývačky? M. Fridrichová: So svojim mobilom sa postavíte na nehnuteľnosť a získate online informácie z katastra.
  • Koľko z tých všetkých služieb dnes funguje? M. Fridrichová: V októbri 2015 bolo publikovaných 15 služieb, tento rok sa snažíme vypublikovať ďalšie služby. P. Pellegrini: Projekt bude ukončený v roku 2018.
  • Ako si majú občania vysvetliť 6 ročné meškanie tohto projektu? M. Fridrichová: Kataster nehnuteľností je jeden z najväčších informačných systémov – 4,5 mil. listov vlastníctva, 8 mil. parciel registra C, 8 mil. aj niečo parciel registra E, každý deň využíva tento softvér 2,5 tis. zamestnancov, aktualizácia na dennej báze, každé 3 minúty (pozn. v úvode tlačovky uviedla 3 sekundy) jedna číselná parcela, každých 9 sekúnd príde nový záznam a nová zmena v katastri, overí sa denne viac ako 250 geometrických plánov, teraz riešime backoffice.
  • Koľko má byt celkovo služieb? M. Fridrichová: 45 služieb.
  • Kde je vyvodenie zodpovednosti za meškanie projektu? P. Pellegrini: …

  Príspevok Ľuboslav Michalík na tlačovej besede prezentoval funkcie webového Mapového klienta ZBGIS zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Vyšlo prvé číslo 11. ročníka časopisu Geographia Cassoviensis

  Vyšlo nové číslo časopisu Geographia Cassoviensis

  Dňa 30.júna bolo publikované nové číslo časopisu Geographia Cassoviensis. Články je možné prezerať aj v archíve publikovaných článkov na naše internetovej stránke v sekcii Geographia Cassoviensis.

  Read more »
 • IT Akadémia - stretnutie s partnermi

  IT Akadémia - stretnutie s partnermi

  V stredu, 28. júna 2017 sa na pôde Ústavu geografie konalo pracovné stretnutie k národnému  projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy žiakov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt predstavuje príležitosť pre inováciu výučby geografie na základných a stredných školách na Slovensku. Na projekte okrem Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach (Dr. Csachová, Dr. Gessert, Dr. Kaňuk, Mgr. Krešňáková) participujú kolegovia z didaktických a geografických pracovísk z Bratislavy (Dr. Karolčík, Dr. Mázorová), Nitry (Dr. Vilinová, Dr. Vojtek) a Banskej Bystrice (Dr. Škodová, Dr. Gregorová, Dr. Balážovič). Na pracovnom stretnutí sa diskutovalo o inovácii a aktualizácii obsahu, metódach a formách výučby geografie v kontexte hlavného cieľa projektu.

  stretnutie s partnermi IT akad

  Read more »
 • Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach

  Logo Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  Od akademického roku 2017/2018 sa na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach otvára nový doktorandský študijný program Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, ktorý je zameraný na mapovanie a výskum krajiny pomocou geografických informačných systémov a metód diaľkového prieskumu Zeme.

  Štúdium

  Študenti tohto doktorandského študijného programu budú mať možnosť počas 4-ročného štúdia (5-ročného v externej forme) oboznámiť sa s najnovšími geopriestorovými technológiami a využívať ich vo vlastnom výskume krajiny. Doktorandi budú tiež aktívne zapojení do širokej palety zahraničných a domácich vedeckých projektov riešených na Ústave geografie. Tento študijný program je na Slovensku jediný v danom študijnom odbore. Štúdium je otvorené aj pre absolventov príbuzných študijných odborov so záujmom o geoinformatiku a diaľkový prieskum Zeme.

  Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá.

  Projekty

  Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa odborne profiluje najmä na využitie technológie laserového skenovania, bezpilotných leteckých zariadení, spracovanie družicových dát a modelovanie krajiny v geografickom informačnom systéme. V súčasnosti rieši viacero zaujímavých výskumných projektov, medzi nimi sú aj zahraničné projekty pre Európsku vesmírnu agentúru, Horizont 2020 a INTERREG. Ústav geografie je tiež jediným zástupcom Slovenska v medzinárodnom zoskupení pracovísk podporujúcich geovedné vzdelávanie na báze voľne šíriteľných softvérových aplikácií pre spracovanie a analýzu geografických dát Geo4All.

  Príspevok Nové doktorandské štúdium v odbore geoinformatika na UPJŠ v Košiciach zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Hostí z Česka a Ukrajiny zaujalo 3D mapovanie zosuvu pri Vavrišove

  Hostí z Česka a Ukrajiny zaujalo 3D mapovanie zosuvu pri Vavrišove

   web_zosuv_bela.jpg

  Liptovskou kotlinou pretekajúca divočiaca tatranská rieka Belá bočnou eróziou podtína svoje brehy v mäkkých flyšových horninách vnútrokarpatského paleogénu. Náhly zosuv väčšieho bloku hornín môže spôsobiť presmerovanie koryta natoľko, že záplavou môže byť ohrozený neďaľeký autokemping alebo aj ľudské životy a majetky vo Vavrišove a ďalších v obciach okolí.

  Z týchto dôvodov v spolupráci s Geografickým ústavom SAV v Bratislave (Dr. Lehotský, Dr. Rusnák a Dr. Kidová) a Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave v rámci projektu APVV-SEGMENT (prof. Minár a koletktív) vyše roka opakovane pozemým laserovým skenovaním a bezpilotným leteckým snímkovaním v štvrťročných intervaloch monitorujeme zosuv ľavého brehu rieky pri Vavrišove.

  web_skenovanie.jpg
   web_ostrava.jpg

  Kolegovia si prakticky vyskúšali ovládanie pozemného laserového skenera RIEGL VZ-1000 a bezpilotnej kvadrokoptéry DJI Phantom 4.

   

  V stredu 14. júna 2017 sme mapovanie realizovali spoločne s kolegami z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřiF Ostravskej univerzity, Dr. Martinom Adamcom a Dr. Radekom Dušekom, ktorí naše pracovisko naštívili v rámci programu ERASMUS+. Ich zámerom bolo oboznámiť sa s praktickým používaním našich zariadení pri mapovaní v teréne a spracovaním získaných dát.
  web_spolu.jpg

  zľava: Ján Kaňuk, Michal Gallay, Radek Dušek, Martin Adamec

  Nasledujúci deň sme dáta spoločne vyhodnotili, čoho výsledkom je 5. séria digitálneho modelu reliéfu a ortofotomapy v rozlíšení 4 centimetrov, ktorá poslúži pre vyhodnotenie objemovej zmeny zosúvajúceho sa materiálu.

  TLS_points_.png
  Pohľad z vtáčej perspektívy na mračno bodov z pozemného laserového skenovania. V zosuvnej stene možno zreteľne odlíšiť žlté a tyrkysové plochy indikujúce rôznu povahu horniny.
   web_TLS_points_profile_we.jpg
  Priečny rez mračnom bodov zaferebeným podľa nadmorskej výšky v šírka asi 60 metrov.
  Za Ústav geografie PF UPJŠ sa terénnych práce zúčastnili Dr. Ján Kaňuk, doc. Michal Gallay a doc. Vasyl Cherlinka, hosťujúci pracovník z Černiveckej univerzity na Ukrajine (na obrázku dole) v rámci pobytu SAIA.
  web_TLS_vasyl.jpg
  Read more »
 • Stretnutie projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows 26. -27.6. 2017, Stará Lesná
  V termíne od 26.6 do 27.6. 2017 sa v Starej Lesnej stretnú účastníci projektu Visegrad CON@SK.PL Transboundary ecological connectivity Viac informácií nájdete tu. Read more »
 • Bezpilotnou helikoptérou sme mapovali alpské svahy v Rakúsku

  Bezpilotnou helikoptérou sme mapovali alpské svahy v Rakúsku

  Clipboard02.jpg

  Strmé svahy medzi dedinkami  Düns a Dünserberg v západnom Rakúsku (Voralbergsko) podliehajú zosúvaniu. Popri bohatých zrážkach sú hlavnou príčinou svahových deformácií najmä flyšové horniny, ktoré v tejto časti Východných Álp vystupujú na porvch budujúc svahy s extrémnym sklonom (okolo 30°). Zosúvanie sa prejavuj  miestnom lese rôznym náklonom stromov, zápojom ich korún a deformáciou kmeňov stromov rastúcich na skĺzajúcom sa substráte.

   

  01.jpg

  Svahové procesy ohrozujúce les a domovy miestnych obyvateľov dlhodobo skúmajú kolegovia z Katedry geodézie a geoinformatiky Technickej univerzity vo Viedni a geografi z Viedenskej univerzity v rámci projektu BIOSLIDE. Pre predpovedanie zosuvov v tejto lokalite ale aj v širšom území údolia Walgau je pre nich dôležité poznať podrobnú 3D geometrickú štruktúru stromov ako aj terénu pod ním. Zaujal ich preto príspevok na kongrese ISPRS v Prahe, v ktorom sme v júli 2016 predstavili integráciu lidaru a hyperspektrálnej kamery v rámci bezpilotného leteckého systému Scout B1-100. Kolegovia výskumnej skupiny fotogrametrie z TU Wien nám preto vyslovili ponuku spolupracovať s nimi a naším lidarom oskenovať les a svahy pri Dunserbergu vo vysokom rozlíšení.

   

  preperava.jpg

   Po roku od stretnutia v Prahe nastali vhodné okolnosti pre realizáciu leteckej misie. 30. mája 2017 sme v spolupráci s výrobcom systému f.Aeroscout a TU Wien zmapovali vyše 75 hektárov územia. Bezpilotný vrtulník Scout B1-100 s laserovým skenerom Riegl VUX-1 z výšky 100 metrov nad terénom za 45 minút letu zaznamenal 13 GB dát, ktoré zahŕňajú mračno 3D bodov s vysokou priestorovou hustotou 450 bodov/m2. Napriek silnému vetru je dosiahnutá presnosť merania na úrovni niekoľkých milimetrov vďaka sofistikovanému spracovaniu DGPS a GPS/INS dát. Pre validačné a doplnkové účely sme využili aj náš pozemný skener Riegl VZ-1000 a bezpilotnú kvadrokoptéru DJI Phantom 4.

   

  ALS_1.jpg
   3_foto.jpg
  mapa.jpg

   Získané dáta spoločne s TU Wien využijeme pre 3D modelovanie jednotlivých stromov ich rastu, výpočet parametrov lesa ako aj parametrov georeliéfu vo vysokom rozlíšení. Spracovanie dát ešte stále prebieha a výsledok bude vyzerať podobne ako na nasledujúcom obrázku.

   

  lidar_results.jpg

  Za Ústav geografie PF UPJŠ sa akcie zúčastnili Michal Gallay, Ján Kaňuk a Eduard Dvorný, za firmu Aeroscout Beneditkt Imbach a Carlo Zgraggen. Di Wang a Martin Weiser zastupovali Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien.

   

  vsetci.jpg

   Realizovaná akcia potvrdila benefity bezpilotného mapovania krajiny. Tie sú predovšetkým v ultradetailnom mapovaní územia, ktoré nie je možné pre nízke letové výšky a extrémnu morfológiu terénu vykonať pilotovanými leteckými systémami. Zároveň misia preukázala reálny potenciál nášho pracoviska pre medzinárodnú spoluprácu v riešení aktuálnych vedeckých problémov.

   

  upjs_team.jpg

  Tím UPJŠ: zľava Michal Gallay, Eduard Dvorný a Ján Kaňuk.
  Read more »
 • Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberuSpoločnosť GEOTECH Bratislava zaradila do svojej ponuky nový externý RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04. Je ideálny pre všetkých, ktorí potrebujú dosiahnuť veľmi presné meranie aj vo veľmi náročných podmienkach a pritom chcú použiť svoj vlastný smartfón alebo tablet s vhodnou aplikáciou pre meranie.

  Vlastnosti

  Základom Leica Zeno GG04 je presný trojfrekvenčný GNSS prijímač s 555 kanálmi a podporou všetkých súčasných aj budúcich signálov GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS (L1, L2), BEIDOU (B1, B2, B3) a GALILEO (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6). Leica GG04 vyniká odolnosťou IP68 a výkonným RTK meraním aj v náročných podmienkach s okolitými prekážkami. Prijímač pritom ostáva ergonomický, ľahký (len 0,8 kg vrátane batérie) a kompaktný. Vymeniteľná batéria umožňuje celodenné meranie.

  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu
  Možnosti výberu

  Ako ovládacie zariadenie si geodet môže vybrať z viacerých riešení. Okrem svojho mobilu alebo tabletu si môže vybrať z ponuky ultra odolných ručných počítačov alebo tabletov značky Handheld. K nim sa dajú dokúpiť výborné mapovacie aplikácie MAPUJ (pre Android) alebo topoXplore (pre Windows).

  Dodávateľ

  Viac informácii o novom RTK prijímači Leica Zeno GG04 získate u výhradného distribútora Leica Geosystems na Slovensku, firmy GEOTECH Bratislava s.r.o. na tel. čísle 0903 443 981, alebo na gps(zavinac)geotech.sk.

  Príspevok Výnimočný RTK GNSS prijímač Leica Zeno GG04 umožňuje maximálnu slobodu výberu zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Náš výskum pre ESA predstavený na Copernicus trainning day v Prahe
  V Prahe sme predstavili náš výskum pre ESA

  letak.jpg

   V sídle Európskej agentúry pre globálne navigačné satelitné systémy (EGSA) sa v dňoch 24.-25. mája 2017 konali dve akcie zamerané na využitie družicových dát spravovaných v rámci programu Copernicus.
  gsa_building.jpg
  V Prahe má sídlo Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy, ktorá spravuje systém Galileo a hostila dvojdňový seminár programu Copernicus.

  Program Copernicus zastrešuje zber, spracovanie a distribúciu údajov z diaľkového prieskumu a monitorovania Zeme pričom všetká dáta a poskytované služby sú zdarma tak pre komerčné ako aj výskumné účely. Dáta pochdáazjú z družíc Európskej vesmírnej agentúry (ESA) ako aj z pozemných meracích staníc (napr. meteorologické merania).agnieszka.jpg

  Dvojdňovú akciu uviedla Agnieszka Lukaszczyk, zástupkyňa Space Data for Societal Challenges and Growth Unit at the European Commission

  Prvou akciou bol 24.5.2017 bol Copernicus Training and Information Session, kde zástupcovia Európskej komisie z kancelárie Copernicus v Bruseli predstavili možnosti a aplikácie geografických dát, ktoré Copernicus ponúka.

  Na druhý deň, 25.5.2017 sa konalo 6. české uživateľské fórum Copernicus, v rámci ktorého vystúpili z pozvanými prednáškami k využitiu dát Copernicus v Českej republike zástupcovia univerzít, firiem, ministerstiev a verejnej správy. Ústav geografie reprezentoval Michal Gallay, ktorý predstavil riešenie a priebežné výsledky projektu SURGE pre ESA v prednáške s názvom Vplyv vegetácie na mestský ostrov tepla pomocou dát Sentinel 2. Išlo o jediný príspevok zastupujúci Slovensko.

   miso_ppt.jpg

  Podobná udalosť by sa mala konať na Slovensku na jar 2018. Pôjde o jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o dostupných družicových dátach o krajine a možnostiach ich využitia tak pre výskum ako aj verejnú správu na Slovensku.letak2.jpg

   Na propagačnom letáku bola využitá ortofotosnímka Košíc, vytvorená v rámci nášho projektu ESA/SURGE spoločnosťou Photomap, s.r.o.
  Read more »
 • Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovV piatok 26. mája 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene koná jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov. Je prihlásených 10 odborných príspevkov študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov so zameraním na geoinformatiku. Program konferencie (aktualizované 2.6.2017) obsahuje aj workshop o mapovaní neobjavených miest tzv. Missing Maps mapathon.

  Program

  08:30 – 09:30 Registrácia účastníkov

  09:30 – 10:00 Úvod a príhovory garanta konferencie prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. a dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera

  Prvý blok príspevkov

  • 10:00 – 10:20 Martin Zápotocký (Technická univerzita vo Zvolene): Komplexný návrh participatívneho GIS Arboréta Borová hora
  • 10:20 – 10:40 Martin Lofaj, Zuzana Slatkovská (Technická univerzita vo Zvolene): Identifikácia mŕtveho dreva, prales Badín

  10:40 – 11:15 Prestávka

  Druhý blok príspevkov

  • 11:15 – 11:35 Zdeněk Patočka, Kateřina Novosadová, Tomáš Mikita (Mendelova univerzita v Brne): Comparing of different approaches for modelling of leaf area index using airborne laser scanning data
  • 11:35 – 11:55 Jakub Chromčák, Tomáš Cesnek (Žilinská univerzita v Žiline): Toponomastická mapa Vysokých Tatier
  • 11:55 – 12:15 Martin Zápotocký, Stanislava Vranová, Jana Oráviková (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie webových služieb pre podporu lesoturistiky na Slovensku

  12:15 – 13:30 Obedná prestávka

  Tretí blok príspevkov

  • 13:30 – 13:50 Momo Amadu Alhassan, Miloslav Hub, Jitka Komárková (Univerzita Pardubice): The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana
  • 13:50 – 14:10 Radovan Pondelík (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie GIS pri navrhovaní projektov miestnych územných systémov ekologickej stability
  • 14:10 – 14:30 Alžbeta Grznárová (Technická univerzita vo Zvolene): Porovnanie presnosti bodových mračien vytvorených v rôznych softvérových prostrediach

  14:30 – 14:45 Prestávka

  Štvrtý blok príspevkov

  • 14:45 – 15:05 Jakub Kočica, Marcel Kliment, Michaela Bulíková (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre): Analýza presnosti priestorových dát získaných nízkonákladovou UAS technológiou
  • 15:05 – 15:25 Michal Antal (Technická univerzita vo Zvolene): Využitie SDSS v terénnej a technologickej typizácii
  • 15:25 – 15:45 Juraj Čerňava (Technická univerzita vo Zvolene): Mobilné mapovanie lesa

  15:45 – 16:00 Prestávka

  16:00 – 18:00 Workshop Missing Maps Mapathon (učebňa B111, 1. poschodie, blok B)

  18:00 Raut

  Prihlásené a neprezentované príspevky
  • Jaroslava Čermáková, Martin Boltižiar (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre): Model vzťahových súvislostí medzi pôdnymi druhmi a zmenenými plochami krajinnej štruktúry územia okresu Nitra v prostredí ArcGIS
  • Filip Frčka (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica): Zameranie zmien objemu Halčianskeho tajchu a tvorba technických podkladov pre manažment povodí
  • Milan Muňko (Slovenská technická univerzita v Bratislave): Použiteľnosť Konvolučných neurónových sietí pri detekcii zápoja viniča z multispektrálnych snímok
  Missing Maps Mapathon

  Mapathon je stretnutie, počas ktorého sa účastníci venujú digitálnemu mapovaniu napr. neobjavených miest (tzv. Missing maps) na svete. Používajú pritom open source nástroje v online prostredí OpenStreetMap, pomocou ktorých vytvárajú mapové vrstvy budov a ciest na podklade satelitných snímok. Úplní začiatočníci sa môžu naučiť pracovať s mapovým editorom a skúsenejší užívatelia môžu využívať pokročilejšie online nástroje.

  Missing maps mapathony na Slovensku organizuje neziskové združenie AMAVET klub č. 962 pre medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières. Výstupy z mapathonov pomáhajú lekárskym tímom v oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené krízami.

  Ak nemáte skúsenosti s digitálnym mapovaním, tak to vôbec nie je prekážka. Všetko sa naučíte na mieste. Po krátkom úvodnom školení budeme všetci spoločne mapovať. Pokiaľ ešte nemáte účet na OpenStreetMap, prosím vytvorte si ho.

  Mapovanie je prístupné nielen pre účastníkov Fóra mladých geoinformatikov aj pre širokú verejnosť. Prosíme záujemcov o registráciu.

  Príspevok Program 10. ročníka Fóra mladých geoinformatikov zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV

  Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii viedÚstav krajinnej ekológie Slovenskej akadémii vied v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre vypísal výskumné témy pre Ph.D. štúdium v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, v programe Environmentalistika.

  Výskumné témy
  • hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie zmien poľnohospodárskej krajiny s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme
  • hodnotenie ekosystémových služieb
  • funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov (functional traits) ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov

  Výskumné témy je možné detailnejšie konkretizovať pri osobnej konzultácii. Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je 31. máj 2017.

  Ústav krajinnej ekológie SAV
  Štefánikova 3
  814 99 Bratislava
  e-mail: directorile(zavinac)savba.sk

  Príspevok Doktorandské štúdium s využitím DPZ na Ústave krajinnej ekológie SAV zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“
  Víťazi súťaže „Detská mapa sveta 2017“   I. kategória miesto: Adela Polčicová, 5 r. ZUŠ Istrijská Bratislava   II. kategória miesto: Soňa Čandíková, 7 r., viac » Read more »
 • Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov?

  logo vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikovFórum mladých geoinformatikov je vedecká konferencia, určená pre interných a externých študentov doktorandského štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov s odborným zameraním na geoinformatiku, kartografiu, diaľkový prieskum Zeme a príbuzné disciplíny. Jej jubilejný 10. ročník sa uskutoční od 25. do 26. mája na Technickej univerzite vo Zvolene.

  Pre autorov

  Príspevok je potrebné poslať do 15. mája 2017 v slovenskom/českom alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevku v kategórii postery je max. 8 strán a pre prezentácie max. 10 strán. Pre prezentáciu príspevku bude na konferencii vyhradený čas max. 15 minút v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Výstupom podujatia bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú uverejnené v recenzovaných odborných časopisoch Kartografické listy a Geodetický a kartografický obzor.

  Seminár

  Súčasťou Fóra mladých geoinformatikov 2017 bude aj seminár s názvom Geoinformatika – súčasné trendy a výzvy, zameraný na aktuálne témy využitia geografických informačných systémov vo vede, výskume, výučbe a praxi ako aj nové výzvy pre najbližšie obdobie v rôznych oblastiach spoločenského života. Ústrednou myšlienkou seminára je oboznámiť prítomných aktérov vedeckej konferencie o súčasných projektoch, progresívnych technológiách, perspektívnych metódach, postupoch v oblastiach vedy, výskumu, výučby a ich aplikáciou v praxi.

  Garant konferencie:

  • prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

  Organizačný výbor:

  • Ing. Michal Antal
  • Ing. Juraj Čerňava
  • Ing. et Ing. Šimon Saloň
  • Ing. Zuzana Slatkovská
  • Ing. Martin Zápotocký

  Dôležité termíny:

  • 01.05.2017 zaslanie predbežných prihlášok vrátane abstraktov
  • 15.05.2017 uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.-26.05. Fórum mladých geoinformatikov 2017
  Registrácia

  Vďaka podpore partnerov podujatia, autori príspevkov vložné neplatia. Prezentujúci autor má zdarma obed a občerstvenie počas prestávok. Odborná verejnosť je na podujatí vítaná. V prípade záujmu pasívnej účasti je potrebné uhradiť vložné vo výške 15 eur, pre študentov je pasívna účasť bezplatná. Ak sa chcete zúčastniť, vyplňte prosím registračný formulár a záujem môžete vyjadriť aj kliknutím na facebook udalosť.

  Neopakovateľný zážitok

  Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? Na túto otázku dostaneme odpoveď, keď bude známy program s témami príspevkov, ktoré pritiahnu pozornosť ľudí. Touto cestou povzbudzujem každého mladého geoinformatika na Slovensku a v Čechách k aktívnej účasti. Je to skvelá príležitosť predstaviť ostatným študentom, kolegom a odborníkom z praxe výsledky svojej práce a súčasne sa zlepšovať vo verejných prejavoch a diskusiách. Spomínam si na 1. ročník tejto konferencie v roku 2005 a bol to pre mňa neopakovateľný zážitok, na ktorý spomínam doteraz.

  Miloslav Ofúkaný, vedúci AMAVET klubu č. 962

  Príspevok Aký bude 10. ročník Fóra mladých geoinformatikov? zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Kapitola J. Feranca o zmenách využitia krajiny a krajinnej pokrývky v štátoch východnej Európy publikovaná v monografii vydavateľstva Springer
  Feranec J., Soukup T., Taff N. G., Štych P., Bičík I.: Overview of changes in land use and land cover in Eastern Europe in: GUTMAN viac » Read more »
 • Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie

  GEOTECH Bratislava, s.r.o. je výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems v Slovenskej republike.Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o., ako výhradný zástupca popredného švajčiarskeho výrobcu Leica Geosystems, si vás dovoľuje srdečne pozvať na svoju každoročnú prezentačnú akciu Leica Tour, ktorá sa bude konať v dňoch 5. až 7. apríla 2017. Príďte si pozrieť najnovšie technológie a riešenia pre vaše GEO aplikácie!

  Lokality

  Leica Tour 2017 odštartuje v stredu 5. 4. v košickom Hoteli Yasmin, vo štvrtok 6. 4. pokračuje v martinskom Hoteli Victoria a v piatok 7. 4. má finále v bratislavskom Hoteli Chopin. Program začína každý deň o 8:30 a končí o 15:00.

  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje Leica Tour od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems, zdroj: GEOTECH Bratislava
  Spoločnosť GEOTECH Bratislava, s.r.o. organizuje od 5. do 7. apríla 2017 v troch slovenských mestách bezplatnú prezentáciu výrobného programu značky Leica Geosystems.
  Program Leica Tour
  • 08:30 – 09:00 Registrácia
  • 09:00 – 09:30 Aktuálny výrobný program Leica
  • 09:30 – 10:00 Totálne stanice, novinky, servis a podpora
  • 10:00 – 10:30 Prestávka, káva
  • 10:30 – 11:30 GNSS
  • 11:30 – 11:50 Prezentácia GIS
  • 11:50 – 12:20 Laserové skenovanie
  • 12:20 – 15:00 Občerstvenie, diskusia, ukážky v teréne

  Jednotlivé prezentácie budú obohatené o skúsenosti a postrehy užívateľov prístrojov Leica Geosystems. Občerstvenie bude formou švédskych stolov a podávať sa budú nealko nápoje, káva. Traja vylosovaní účastníci získajú hodnotné darčeky. Na vyžiadanie organizátor vydá potvrdenie o školení pre Komoru geodetov a kartografov.

  Registrácia

  Vstup je pre všetkých akreditovaných účastníkov bezplatný, navyše traja vylosovaní účastníci získajú v tombole hodnotné darčeky. Stačí sa včas zaregistrovať. Pretože kapacita konferenčných miestností je obmedzená, budeme zaregistrovaným záujemcom posielať akreditácie.

  Tešíme sa na stretnutie s vami na Leica Tour 2017,

  Ing. Erik Frohmann, PhD.
  GEOTECH Bratislava s.r.o.
  Černyševského 26
  851 01 Bratislava

  Príspevok Príďte na Leica Tour vyskúšať si technológie a riešenia pre GEO aplikácie zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Práca s dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa

  Práca s kvalitným dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa na Ústave ekológie lesa SAVÚstav ekológie lesa SAV vypisuje v akademickom roku 2017-2018 dve témy na doktorandské štúdium vzťahujúce sa k dronom, ďialkovému prieskumu Zeme a GIS v programe Ekológia a ochrana biodiversity.

  Názvy tém:

  1) Interakcie medzi zdravotným stavom smreka a populačnou dynamikou podkôrneho hmyzu s vyžitím hyperspektrálnych dát.

  2) Interakcie medzi zdravotným stavom smrekových porastov a priestorovým šírením podkôrneho hmyzu s využitím satelitných a leteckých dát.

  Anotácia tém:

  Zdravotný stav smrekových porastov priamo súvisí s ich odolnosťou voči náletu podkôrneho hmyzu. Na základe informácií o zdravotnom stave porastov a populácii podkôrneho hmyzu, možno modelovať ďalšie šírenie poškodenia. V rámci navrhovanej témy budú v prostredí GIS vyhodnocované údaje získané zo skenovania lesných porastov hyperspektrálnym senzorom, LIDARom, a termokamerou nesenných UAV (bezpilotným vrtuľníkom) a s použitím satelitných dát, a budú tvorené modely vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu.

  Práca s kvalitným dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa na Ústave ekológie lesa SAV

  Hľadáme proaktívnych študentov so záujmom o geoinformatiku, použitie a pilotovanie dronov, programovanie a terénny výskum v náročnom horskom prostredí. Ponúkame stabilnú pozíciu na 4 roky (od septembra 2017), prácu v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa s kvalitnými senzormi a UAV od SwissDrones Operating AG, možnosť práce v medzinárodnom prostredí a cestovanie.

  V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na rasti.jakus(zavinac)gmail.com.
  Ing. Rastislav Jakuš PhD., Ústav ekológie lesa SAV

  Príspevok Práca s dronom a senzormi v oblasti diagnostiky zdravotného stavu lesa zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Areálová transformácia geografických dát a jej princípy v novom čísle Geografie Slovaca
  Sládeková Madajová, M. Hurbánek, P. AREÁLOVÁ TRANSFORMÁCIA GEOGRAFICKÝCH DÁT: PRINCÍPY, METÓDY A APLIKÁCIA. Geografický ústav, 2016, 112 s. Read more »
 • Vyšlo nové číslo Geografie Slovaca venované priestorovej dezagregácií
  Rosina, K. Hurbánek, P. PRIESTOROVÁ DEZAGREGÁCIA HUSTOTY ZAĽUDNENIA VYUŽITÍM MÁP KRAJINNEJ POKRÝVKY A ÚDAJOV DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME. Geografický ústav, 2016, 81 s. Fulltext   V viac » Read more »
 • Pracovná ponuka
  Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku Viac informácii nájdete tu. Read more »
 • Konferencia Inšpirujme sa udržateľnosťou a projekt Attractive Danube

  Česko-slovenská konferencia Inšpirujme sa...Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inšpirujme sa… s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia organizuje spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia od 14. do 15. 2. 2017 v hoteli Park Inn v Prahe.

  Novinkou je tiež zlúčenie Inspirujme se … s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE realizovaného v programe INTERREG DANUBE, vďaka ktorému je akcia rozšírená okrem češtiny a slovenčiny o ďalší rokovací jazyk – angličtinu. Podujatie má opäť podporu v inštitúciách EÚ, účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra – JRC.

  Hlavné témy konferencie
  • Trvalo udržateľný rozvoj v ČR a SR a INSPIRE ako nevyhnutný nástroj na jeho mapovanie
  • Ako údaje pomáhajú občanom v aktivitách k trvalo udržateľnému rozvoju – turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, starostlivosť o životné prostredie v regiónoch
  • Na ceste k udržateľnej mobilite s podporou dát (sprístupnených a harmonizovaných)
  • Udržateľnosť v územnom rozvoji a využívanie priestorových údajov pre jeho hodnotenie a plánovanie
  • Národné údaje ako nástroj na prezentáciu a spolurozhodovania na európskej a svetovej úrovni
  • Súčasné a budúce využitie INSPIRE v ČR a SR, väzby na eGovernment
  • Priority implementácie INSPIRE a využívanie infraštruktúry INSPIRE v EÚ
  • Klimatické zmeny a dostupné priestorové údaje a údaje z pozorovania Zeme (INSPIRE, Copernicus)

  Registrácia už bola spustená.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.
  Za INSPIRE tím Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia

  Príspevok Konferencia Inšpirujme sa udržateľnosťou a projekt Attractive Danube zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • ArcGEO oznámila termín GIS Esri konferencie 2017

  GIS Esri konferencia na SlovenskuBratislavská spoločnosť ArcGEO Information Systems oznámila termín tohtoročnej GIS Esri konferencie.

  Jej firemní zákazníci, partneri a záujemcovia o geoinformačné technológie sa stretnú v Hoteli Partizán na Táloch od 18. do 19. mája 2017. Organizátor chce opäť vytvoriť priestor pre zaujímavé používateľské prezentácie a pripraviť atraktívny sprievodný program.

  ArcGEO Information Systems, autorizovaný distribútor Esri, tel.: 02/49203719, konferencia(zavinac)arcgeo.sk

  Príspevok ArcGEO oznámila termín GIS Esri konferencie 2017 zobrazený najskôr GeoCommunity.sk.

  Read more »
 • Geomorfologické procesy a zmeny krajiny – 9. vedecká konferencia ASG pri SAV
  Uplynuli dva roky a slovenskí geomorfológovia sa opäť stretli, spolu s kolegami z blízkych krajín na vedeckej konferencii ASG pri SAV. Po stretnutí v Snine (6. – 8. 10. viac » Read more »
 • Detská mapa sveta 2017
  Geografický ústav SAV a Kartografická spoločnosť SR vyhlasujú súťaž Detská mapa sveta 2017. Viacej info nájdete tu. Read more »
 • Vyšlo tretie číslo 68. ročníka Geografického časopisu
  Obsah vydania: Szabó, B. – Tátrai, P. Regional and social cleavages in the Slovak elections after the change of the regime. In Geografický časopis. Vol. viac » Read more »
 • Na detskej univerzite prednášal Vladimír Ira
  Počas tohtoročnej detskej univerzity Komenského prof. Vladimír Ira prednášal v divadle Aréna detským poslucháčom na tému: Prečo sa orientujeme v priestore a zároveň v čase viac » Read more »